Start Omhoog 

Essay # 43

Neo-conservatisme in Nederland

Conservatief Manifest

We beginnen het verhaal op 18 oktober 2003, toen de lezers van Trouw werden opgeschrikt met een heus Conservatief Manifest →
 

We lezen veel "moet" en "dient". 

De toon is autoritair en paternalistisch.

Mensen ontwikkelen wordt vertaald als mensen disciplineren

Vrijheid is slechts weggelegd voor enkelen ten koste van die van anderen.

Westerse verworvenheden worden neergezet als decadentie. 

Een verworvenheid als de onafhankelijkheid van de rechter wordt prijsgegeven in ruil voor populisme. 

Het grote voorbeeld is Uncle Sam - u kent hem wel: die van Guantánamo Bay

Men wil 'onafhankelijke' dus ongesubsidieerde - lees: rijke of gesponsorde -parlementsleden.  

Het 'recht' wordt dat van de sterkste en rijkste. 

De basis is angst voor 'het andere', het antwoord is: macht: 

De dictatuur van de blanke en burgerlijke meerderheid gaan 'de anderen' niet toelaten, arm houden, vastzetten en uitwijzen. 

Men is tegen een bemoeizuchtige overheid, maar is zelf wel erg bemoeizuchtig.

Men verzet zich sterk tegen de islam, maar niet tegen de daar geldende idealen van kuisheid en gezagsgetrouwheid.

Uit het Conservatief Manifest

Het conservatisme is de aartsvijand van het linkse, progressieve denken.

De kern van het conservatisme is dat de mens niet als vanzelf het goede doet.

Nederland moet de Amerikaanse lessen ter harte nemen.

De Nederlandse gevangenis kan een stuk soberder. De straffen moeten langer worden, de vervroegde automatische invrijheidsstelling is achterhaald [....] Wellicht valt het te overwegen om rechters rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen.

De 'islamisering van Nederland' is een uitdaging waarop het 'multiculturalisme' - de gedachte dat alle culturen gelijkwaardig zijn en in harmonie samen kunnen leven - het verkeerde antwoord is.

Dit betekent dat Nederland [...]een strengere immigratiepolitiek moet voeren, die er op neerkomt dat alleen mensen die nuttig zijn voor de Nederlandse samenleving nog welkom zijn.

Voor asielzoekers dient [...] in Nederland geen plaats meer te zijn.

Bijstand en WW moeten beperkt worden.

Men is erg kritisch, behalve op zichzelf en de eigen ideeën. Men ziet de innerlijke tegenstrijdigheden en paradoxen in het geheel niet. Men schreeuwt alleen het eigen gelijk van de daken. 

Dit vroeg natuurlijk om 

Reacties. 

Trouw van een week later, 25 oktober 2003 geeft er alle ruimte aan.
 

Filosoof Hans Achterhuis: 
men verzet zich tegen 'de jaren zestig' met een inhoud en een stijl die regelrecht daaruit voortkomt. Men simplificeert, men analyseert onvoldoende. Men komt met concrete politieke programmapunten in plaats van met doordachte ideeën.  Zelfs de democratiseringsgolf in de jaren zestig en zeventig zag in dat een gekozen rechter zijn onafhankelijkheid zal verliezen. Men verkwanselt het conservatisme. 
Verkwanseling van het conservatisme; Hans Achterhuis; Trouw 25 oktober 2003.
 

Jos de Beus 
noemt het manifest "onvoldragen en problematisch" en signaleert "de verwarring tussen conservatisme en Neerlandocentrisme".

"Spruyt en Visser beweren dat de westerse cultuur superieur is in haar vermogen tot overleving, uitbreiding en bloei. Maar ze beweren in een en dezelfde adem ook dat de westerse cultuur inferieur is in haar zelfbescherming. Zij wordt immers van binnenuit bedreigd door misdadigers, niet-westerse immigranten, parasiterende gebruikers van sociale rechten, gemakzuchtige scholieren en studenten, en onzekere of verraderlijke elites."

"Mijn grootste bezwaar tegen het Conservatief Manifest betreft een denkfout in de waakzame verdediging van de open samenleving die steeds vaker wordt gemaakt. Wat doorklinkt in beschouwingen van rechtse intellectuelen is dat men de open samenleving verdedigt met de middelen van gesloten samenlevingen en dat men terugvalt op de macht van het getal en het institutionele overwicht van de blanke meerderheid zonder enige tucht en zelfbeperking aan de zijde van de rechtse achterban zelf."

"Het manifest heeft de neiging een bepaalde verbinding tussen machtspolitiek en groepsegoïsme door en voor gevestigde Nederlanders als een ethische daad te presenteren. Dat lijkt me een misbruik van de conservatieve canon [...]". 
Nieuw rechts in Nederland; Jos de Beus, Trouw 25 oktober 2003

Dick Pels 
wijst op "de stellige, apodictische toon van het manifest, dat zwelgt in de hyperbolische uitdrukkingen." 
 
"Het eerste opvallende kenmerk van [ ... het Conservatief Manifest] is dat het in al zijn hoofdpunten door en door Fortuynistisch is. Er zijn wat kleine verschillen [...] maar de overeenkomsten zijn frappant en veel talrijker. Sterker nog: er staat geen enkele gedachte in dit manifest, die niet ook bij Fortuyn is te vinden. Maar de Rotterdamse goeroe wordt nergens als intellectuele inspiratiebron genoemd." 

"Net als Fortuyn staan de conservatieven voor de 'onvoorwaardelijke' verdediging van 'de' westerse beschaving en de Nederlandse identiteit tegen 'wezenvreemde' en 'achterlijke' culturen zoals met name 'de' islam. Dit streven krijgt praktische vorm in een streng assimilatie- en immigratiebeleid, waarbij de grenzen moeten worden dichtgegooid, zonodig internationale verdragen moeten worden opgezegd, en een actieve remigratie moet worden bevorderd (zover ging Fortuyn niet eens!)." 

"Dat de mens is geneigd tot alle kwaad wordt in elk geval bewezen door de conservatieven zelf, die onmiddellijk ten prooi vallen aan de eerste der zeven hoofdzonden: die van de hoogmoed (ze lijden zoals we zagen ook aan een andere doodzonde, die van de toorn). Terwijl zij de Verlichting afschilderen als een vorm van hubris, werpen zij zichzelf hooghartig op als spreekbuizen van 'de' menselijke natuur en van 'de' westerse beschaving. Het idee van de natuurlijke slechtheid van de mens is natuurlijk even dogmatisch als het tegenovergestelde idee over zijn natuurlijke goedheid. In feite wordt hier een bepaalde gevoelsstemming (pessimisme) verheven tot een universele filosofie." 

"[...I]n het algemeen is het conservatisme een typische macho-ideologie, waarin zwakheid (vrouwelijkheid? onzekerheid? relativering?) niet wordt geduld, slapheid en afhankelijkheid (zoals die bijvoorbeeld worden geproduceerd door de verzorgingsstaat) worden gehoond, en een 'Romeinse' pose van hardheid en fierheid wordt gecultiveerd.

Een rauw voorbeeld van die conservatieve arrogantie is te vinden in het voorstel voor een strengere immigratiepolitiek waarin alleen mensen die 'nuttig' zijn voor de Nederlandse samenleving nog welkom zijn. Nuttig zijn hoogopgeleide mensen die gemakkelijk Nederlands leren, snel aan een baan kunnen komen en daardoor 'een positieve bijdrage' leveren aan de Nederlandse samenleving. Ons Soort Mensen dus." 

"Kortom: het Conservatief Manifest is een evangelie van de onverdraagzaamheid. [...] Tegenover die intellectuele heerszucht stel ik liever een zelfbewuste onzekerheid, een zwakke identiteit. Een onzeker idee van Nederland: dat is wat we nodig hebben om in vrede en verdraagzaamheid met elkaar te leven." 
Liever een onzeker idee van Nederland; Dick Pels, Trouw 25 oktober 2003
 

Thomas von der Dunk 
ziet "de auteurs van het conservatieve antwoord op de crisis in Nederland buigen voor de waan van de dag die in criminele Marokkaantjes dé grote bedreiging van het Westen zien."

"Sinds de neomarxistische modegolf van drie decennia geleden is in Nederland zelden meer een betoog op papier gezet dat zo pretentieus is en tegelijk van een vergaande historische onwetendheid getuigt."

"Het ergst is de inconsistentie van hun betoog." 

"Zij hebben vooral één remedie: alvorens nog allochtonen toe te laten moet hun kennis van de Nederlandse beschaving en geschiedenis getest worden. Indien daarbij het woordje 'Nederlands' door `Europees' zou worden vervangen, lijdt het geen twijfel, of de beide auteurs zouden voor zo'n examen zijn gezakt." 
Conservatief antwoord op de crisis is één grote gotspe; Thomas von der Dunk, NRC 30 oktober 2003 

Ad Fransen 
De  tegenwoordig doorgaans conservatieve HP - De Tijd komt met een zeer kritisch artikel, een interview met Spruyt: 
"Wij willen onze belangen niet in macht omsmeden, maar onze ideeën omzetten in een breed maatschappelijk debat. Ik geloof in de macht van goede ideeën die de foute ideeën van de jaren zestig kunnen repareren." [...]
 
"Ik weet helemaal niet of de jaren vijftig zo bedompt waren. Het gaat ons helemaal niet om de jaren vijftig van welke eeuw dan ook." O, u wilt nog een eeuw extra terug? "Waarom niet, alles beter dan wat er na 1968 is gebeurd. Sindsdien is het veel te gemakkelijk geworden om te scheiden."  [...]
 
"We zijn als enig land zo gek geweest om het homohuwelijk in te voeren. Dat zou al te denken moeten geven. Het huwelijk en gezin hebben zich als traditionele waarden al duizenden jaren bewezen. Dus is het homohuwelijk tegennatuurlijk." [...] 
 
"Bepaalde uitingen van de islam zijn gewoon inferieur aan ons westerse beschavingsideaal Dan zijn beperking en waakzaamheid op hun plaats." 
 
Waakzaamheid, fierheid, moed, weerstand en hardheid - het wemelt van dergelijke termen in' uw pamflet. Terug naar tucht, orde, karakter en discipline. 
"Ja, we zijn toe aan een mentaliteitsomslag. Wat is er mis met morele hardheid, in de zin van dat je beseft wat je plichten en verantwoordelijkheden zijn? Wat heb je aan die weke mentaliteit waarbij mensen van de samenleving verlangen dat ze gelukkig worden? En als dat niet gebeurt, wijzen ze naar anderen of de overheid. Je moet het zelf doen." 
'Wat is er mis met morele hardheid?' Ad Fransen, HP-Tijd 31 oktober 2003

Theo Brand: 
"Op links regeren het dogma, de leegte en het onvermogen, betoogde conservatief denker Spruyt in Trouw. Maar zelf heeft het conservatisme geen antwoord op de grootste bedreiging voor traditionele waarden: het ongebreideld kapitalisme."

"Wie traditionele waarden en gemeenschappen wil beschermen en tegelijk ruim baan biedt aan ongebreideld kapitalisme, komt in een spagaat terecht die elke maatschappelijke progressie onmogelijk maakt."
Conservatieven maken onmogelijke spagaat; Theo Brand, Trouw 5 december 2003 

Inmiddels had Bart Jan Spruyt op de kritiek gereageerd door nog eens goed uit te leggen wat het conservatisme is en dat dit het enige antwoord is op de huidige problemen van ons land. 

"De publicatie van ons manifest heeft veel reacties opgeroepen. Ook interne reacties, waarbij meer traditionele conservatieven hun kritische kanttekeningen plaatsten bij de accentverschuiving naar een meer gepolitiseerde vorm van conservatisme, en de neoconservatieven de urgentie van deze stap benadrukten. "

"Hun reacties hebben bij ons vooral tot verbazing geleid. Het viel ons op dat niemand inging op de gesignaleerde problemen zelf."
In een moderne samenleving is niets zo noodzakelijk als conservatisme; Bart Jan Spruyt, Trouw 29 november 2003

Multicultureel Manifest 

Mohammed Benzakour, Nanda Oudejans en Harald van Veghel reageren in Trouw op 1 november 2003 met een Multicultureel Manifest

"Het Conservatief Manifest komt neer op repressie en discriminatie van het andere ras en de andere godsdienst en het enige wat men wil behouden is de welvaart in eigen kring: totalitair egoïsme verpakt als conservatisme." 

"Los van het a-historische karakter van het manifest (...) is zij onwaarachtig op het moment dat twee volstrekt ongelijke grootheden tegenover elkaar worden uitgespeeld. Een godsdienst ('de Islam') wordt opgevoerd als antagonist tegenover een demografische en geografische entiteit ('het Westen').  [...] 

Deze redenatie is demagogisch omdat ze de suggestie wekt dat 'het Westen' het achterlijke stadium van de godsdienst reeds verlaten heeft, terwijl de term 'Islam' associaties oproept met een veel primitievere fase."

"Door de eigen religieuze wortels van de westerse beschaving te negeren wordt het pad geëffend waarop het Westen (dat het achterlijke stadium van godsdienst heeft verlaten) en de islam als onverzoenbaar tegenover elkaar worden gesteld. De overtuiging dat de islam irrationeel is en geen verlichting kent is alomtegenwoordig. De gelijkstelling van de islam aan onverdraagzaamheid en fundamentalisme hoort daarbij. 

De werkelijkheid is echter een andere. De idee dat de islam in essentie gedragen wordt door waarden die haaks op de 'onze' staan, is vanuit alleen al historisch (laat staan theologisch) oogpunt onhoudbaar."

"Uit vrees voor de islamisering van onze cultuur, aldus het Conservatief Manifest, moet een onmiddellijk einde komen aan immigratie en is er voor asielzoekers geen plaats meer in de Nederlandse samenleving. Maar integratie en immigratie zijn twee verschillende vraagstukken."

"Ziehier de paradox van de monoculturalisten: enerzijds steken zij de loftrompet op het individu, anderzijds beseffen zij niet dat hun sterk uniformerende gedachtegoed (één taal, één geschiedenis, één volk, één land, één loyaliteit) de uniciteit van het individu onbarmhartig de nek omdraait. Jawel, men is voor vrijheid van meningsuiting, zeker, maar niet voor iemand die er anders over denkt. 
[...] 
Wanneer de menselijke pluraliteit het zwijgen wordt opgelegd, bevinden we ons politiek in donkere tijden. Het licht van de rede en morele sensitiviteit dooft uit en het gesprek verstomt in een verblinding van onbehagen, angst en haat: het monoculturele drama in volle glorie."

"In plaats van de ander te vangen in een imaginair beeld dat wij van hem creëren (achterlijk, onverdraagzaam, fundamentalistisch) moet een begin gemaakt worden met luisteren. Luisteren naar hoe de wereld in al haar duizelingwekkende verscheidenheid voor die ander verschijnt, luisteren met de kracht van een onbevangen verbeelding."

"Of we het leuk vinden of niet, de multicultuur zál het toekomstige brandpunt zijn van de Europese democratie, en elke politieke of sociale kracht die daaraan afbreuk doet, zal het onvermijdelijke tegendeel uitlokken: segregatie; afkering en afsplitsing, in sociaal, psychologisch, cultureel, religieus opzicht, en vaak gaan die dingen samen." 

"[D]e kracht [...] van de Verlichtingstraditie [is]: een institutionele, organische samenleving die met politieke realiteitszin afhankelijkheden, voorkeuren, smaken én belevingen fijntjes op elkaar afstemt. Het monoculturele drama dat zich vandaag lijkt te voltrekken is de grootste bedreiging voor deze kostbare maar kwetsbare Verlichtingstraditie. En daarmee voor de maatschappelijke vrede.

De Edmund Burke Stichting

Hier laten wij een gastschrijfster aan het woord, Maria Trepp. Wij citeren uit 

Een “conservatieve revolutie”? De Edmund Burke Stichting en haar tegenstanders, en wel een deel van het eerste hoofdstuk hiervan, De Edmund Burke Stichting

De Edmund Burke Stichting, een rechtse denktank van voornamelijk witte mannen, werd opgericht in 2000/2001 als en denktank naar Amerikaans model. Het praktische programma van de conservatieven werd gekenmerkt door grote zorg over de staat van gezin, maatschappelijke organisaties, school, universiteit en andere instituties die zij van belang achten voor de overdracht van de deugden. Marcel ten Hooven: 

“Weerzin tegen de geestelijke nalatenschap van de jaren zestig was een rode draad in de publicaties en op de website van de Burkestichting.”

In het begin kon de Burke Stichting ook mensen uit de christen-democratische en de gereformeerde kringen betrekken: Dries Van Agt , H. Hillen (CDA) en E. van Middelkoop (ChristenUnie). [...]

Nadat de Burke Stichting in 2004 via Bart Jan Spruyt een samenwerking met Geert Wilders begon hebben de  gematigde conservatieven de Stichting verlaten. [...]

In de herfst 2003 is in de brochure 'De crisis in Nederland en het conservatieve antwoord' een omslagpunt in het denken van de Burke Stichting te constateren. Van een nadruk op een breed conservatisme en private deugden wordt nu overgeschakeld naar een nadruk op [strenge] politie, justitie en defensie [...]. 

Het nieuwe Nederlandse conservatisme geeft zich vanaf 2003 steeds duidelijker te kennen als rechts populisme, met Spruyts eerst inofficiële (vanaf september 2004), dan officiële samenwerking met Wilders (2005/2006) als hoogtepunt. 

In augustus 2006 is de spijt hierover groot: Spruyt verbreekt zijn samenwerking met Wilders, omdat Wilders niet met de andere rechtspopulistische partijen wil samenwerken, en de “conservatieve”, dat wil zeggen: rechtspopulistische, beweging, volledig verbrokkeld is, en geen electoraal succes kan verwachten.

In de Burke Stichting waren [...] vier verschillende conservatieve richtingen verenigd [...]:  

sceptisch conservatisme, 

historisch conservatisme,  

natuurrechtelijk conservatisme [...] en de

revolutionair-neoconservatieve richting. [...]

De Burke Stichting streeft een Ronald Reagan-Agenda na en steunt Geert [...] Wilders. De Edmund Burke Stichting is o.a. “een schaduwuniversiteit” waar de nieuwe conservatieve elite wordt klaargestoomd. Zo’n 450 studenten zijn volgens de Volkskrant bij Burke betrokken. [...]

De Burke Stichting is sterk geïnspireerd door een apocalyptische visie. Zonde, decadentie en ondergang domineren hun denken. John Gray spreekt over het merkwaardige bondgenootschap, dat christelijke apocalyptische fundamentalisten hebben gesloten met Verlichtingsfundamentalisten [en dit bondgenootschap kunnen we in Leiden uitstekend bestuderen]

Leiden in last

Dit laatste doet Maria Trepp dan ook. Zij schrijft er een omvangrijk essay over. In de verkorte versie hiervan beschrijft zij de mensen op wie zij kritiek heeft. Die verkorte versie is hier ook opgenomen: 

De Burke Stichting en de Universiteit Leiden

De verkorte versie verwijst naar het veel langere stuk “Het achterhaalde conservatisme aan de Universiteit Leiden”, te lezen op < www.passagenproject.com/conservatisme.html > waar feiten en citaten met verwijzingen naar artikelen en boeken zijn gedocumenteerd. Dit stuk is met zijn 569 voetnoten te lang om hier op te nemen. Volg de URL. In een bijlage wordt hier, door Tegenwicht, gepoogd de kern ervan in beduidend minder woorden, waarmee de schrijfster dankbaar instemde, weer te geven: 

De filosofische [ideologische en politieke] achtergrond van de Burke Stichting.

Conclusies

Het huidige neoconservatisme in Nederland steunt op een simplistisch gedachtegoed en is intern verdeeld over wat conservatisme nu eigenlijk is en welke concrete politieke uitwerking dit zou moeten hebben. Er zijn in feite slechts enkele woordvoerders die zich wel voortdurend laten horen. Dit kunnen zij doen door de publicatiemogelijkheden die een professoraat in Leiden en een vaste column in een krant biedt. Men publiceerde veel, maar de lezer leest veel van hetzelfde. 

De politieke uitwerking vindt plaats in enkele kleine nieuwe rechtse partijen die niet tot samenwerking konden komen en die hooguit enkele zetels kunnen behalen. Een daarvan is de "Partij voor de Vrijheid", met een programma dat grotendeels bestaat uit strenge verboden, dus onvrijheden. 

De Edmund Burke Stichting heeft een kortstondige bloei gekend, hierbij geholpen door met name Amerikaans kapitaal. De kapitale fout van directeur Bart Jan Spruyt was om zich aan te sluiten bij de partij van Geert Wilders, die van De Vrijheid met haar programma vol onvrijheden. Dit betekende het einde van de kortstondige bloei en van het Amerikaanse kapitaal. 

Het neoconservatisme in Nederland is gebaseerd op angst, vooral angst voor 'het vreemde', in het bijzonder 'de' islam, die men reduceert tot de orthodoxe tak ervan. Men vergroot het negatieve van de islam en stelt daar tegenover een in het positieve uitvergrote Westerse Beschaving die men bedreigd ziet en wil redden. Zoals alle conservatieven is men voor een streng seculiere, kleine doch machtige overheid met een beperkte taak, die met strenge wetten en straffen wordt uitgevoerd. Men verzet zich sterk tegen 'de jaren zestig', hoezeer men de kenmerken daarvan ook zelf draagt, en tegen cultuurrelativisme en multiculturaliteit en andere vormen van pluraliteit. Het resultaat is een opgelegde monocultuur. 

Men beroept zich ten dele op De Verlichting, met name op Voltaire, maar is hier zo eenzijdig in dat men belangrijke verworvenheden van dezelfde Verlichting teniet wil doen. Men verzet zich tegen de Romantiek, maar koestert intussen door en door romantische ideeën als 'identiteit', 'nationaliteit', 'nationale identiteit' en persoonlijke deugdzaamheid, eer en moed. 

De ideeën zijn in hoge mate Fortuynistisch en in toenemende mate populistisch. Dus beperkt, slecht onderbouwd, simplistisch en irrationeel. 

Het resultaat van dit ideeëngoed, indien uitgevoerd, zal zijn versterkte segregatie, tweedeling van de samenleving in een 'wij' en een 'zij', dus toenemende irritatie en frustratie aan de zijkant, dus vermoedelijk een toenemen van radicaliteit in dat deel van de samenleving. Men roept op wat men wil bestrijden. 

Daarom dienen deze ideeën verworpen en bestreden te worden. 

Veel mensen doen dit, al zien we, herfst 2006, kort voor de verkiezingen op 22 november, het merkwaardige verschijnsel optreden van 

’Nederland is rijp voor licht en optimistisch conservatisme’; Trouw, 20 oktober 2006
Nederland staat volgens de Amsterdamse politicoloog De Beus aan het begin van een lange conservatieve golf.

"Kiezer is links, stemt rechts" (Trouw 11 november 2006); 

"Kiezer is links én conservatief", Lex Oomkes, Trouw 11 november 2006; 
de kiezer vraagt zich nu af:

"Ben ik wel conservatief genoeg?" Hans Goslinga, Trouw 11 november 2006

Het conservatisme.nl blijkt toch wel wortel geschoten te hebben, wellicht mede dankzij het simplisme ervan, de populistische stijl van de politici en het simplisme van de slechts tv kijkende bang gemaakte, onzekere dus zwevende kiezer, die meer stemt op een persoon zoals die op de televisie kort voor de verkiezingen overkomt dan op grond van een kritisch gelezen en overdacht programma. 

Inderdaad, zo bleek na de verkiezingen van 22 november 2006: 
"Wel wel, nu heeft Nederland toch nog een neoconservatieve partij gekregen in de vorm van de negen zetels voor de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Nog onlangs schreven wij dat de kans hierop gering was gezien de versnippering op neoconservatief.nl. Geen opiniepeiler had het ook voorzien."
Zie onze weblog # 71, van 25 november 2005: "Polarisatie en angst; Nu het stof van de campagne en de verkiezingen is opgetrokken, maken we de balans op".

Democratie echter zou iets anders moeten zijn dan populisme en simplisme. 

Achtergrond, Bronnen en Lees Meer  
De volgorde is chronologisch: van 

"Het conservatieve moment is gekomen" in 2001, tot en met 

"Het conservatieve moment is voorbij". in 2006. 

 

Start Omhoog