Vorige Start Omhoog Volgende

De taliban

Tegenwicht weblog # 95, 

29 september 2007

De taliban plagen mij al vele jaren. 

* = talib? = student?

Al in 1995, 1996, toen er nog geen Tegenwicht weblog bestond, plaagden zij mij: zij belaagden mijn gedachten met kapotgeslagen Boeddhabeelden in Bamiyan en het verbod op onderwijs aan meisjes - en doen dit nu elf jaar later nog steeds. Het beeld van een rij opgehangen mensen raak ik niet kwijt. 

De taliban 1

Talib is "leerling", taliban betekent "leerlingen". Spreek uit 'talibaan' - de lange A is kenmerkend voor het meervoud in het Arabisch. 

Leerlingen of studenten? Ja, van de madrassa, oorspronkelijk gewoon "scholen", maar in feite intussen specifiek de Qur'an scholen, waar slechts de ahadith (de uitspraken en daden van de Profeet) en de Qur'an wordt onderwezen, en wel slechts door dit geschrift uit het hoofd te leren in de oorspronkelijke taal ervan, het Arabisch, in feite een mengsel van toenmalige dialecten met een hoop Aramees erin. 

Deze taal is en was de Afghanistanen en Pakistanen waar het nu om gaat in feite vreemd. Voor ons, westerlingen, lijkt het allemaal op elkaar en als je die talen gaat leren kom je wel veel verwante woorden tegen, maar toch zijn de verschillen veel groter dan wij westerlingen denken, of in elk geval dan ik toen dacht: andere lettertekens, woorden, grammatica. 

Deze leerlingen, taliban, leerden dus slechts een voor hen vreemd geschrift uit het hoofd - en niet meer dan dat - in een voor hen in feite vreemde taal, en zonder enige inhoudelijke uitleg. Daarna gingen zij vechten, zij wonnen en legden hun moraal op - geen muziek bijvoorbeeld en meer van dergelijke zware zonden. Er moet intussen dus meer gebeurd zijn: een moraal ingeplant, idealen voorgehouden, haat gepredikt. 

Afghanistan

Afghanistan werd geregeerd door koning Nadir Shah, die in 1973 verdreven werd. Daarna kwamen de roessi, de Russen, die er een seculiere socialistische staat van wilden maken, en die dus fanatiek bestreden werden. De Russen namen de wijk in 1992. 

Eindelijk vrede? Nee. De Afghanistanen gingen nu met elkaar vechten om de macht in hun land - de beruchte krijgsheren en hun betaalde milities. Kabul was verdeeld in secties en men had zo ongeveer een visum nodig om van de ene straat naar de andere straat te komen. 

De taliban 2

De strijd werd gewonnen door de taliban. Eindelijk vrede? Nee. Niet alleen de Boeddha beelden sneuvelden, maar ook degenen die het gewaagd hadden meisjes les te geven, dan wel muziek te maken of te dansen, en zo meer. Vrouwen mochten niet meer studeren of werken en konden hun kinderen niet meer te eten geven - veel van hun mannen en zonen zijn gesneuveld in de strijd.

Gevolg: bedelende vrouwen met ondervoede kinderen, deels in de meest armoedige weeshuizen. De economie stortte in elkaar en bittere armoede was het resultaat. Ook een bittere tweedeling in de bevolking: pro of contra de taliban, die nu zelf de rijke klasse werden. 

De taliban 3

Studenten? Nee, want zij studeren niet of doen in elk geval weinig meer dan de Qur'an, de ahadith en de shari'a uit het hoofd leren. Er is niets godsdienstigs of spiritueel meer in hen te herkennen. Wel veel jonge mannelijkheid zoals dat in die cultuur de norm is, ruw, primitief, agressief. Fanatiekelingen. Kom bij hen niet aan met staatkunde of economie - en al evenmin met soefisme. 

Wat bezielt deze mensen? het zijn natuurlijk wel mensen, daar. Wat drijft hen zo ver? 

Godsdienst? 
Dat lijkt me sterk. In de naam van God vermoord je geen mensen en zelfs Allah verbiedt dit: Hij is de Heer van leven en dood, en niemand anders. Alleen aan Hem is het oordeel en dit vindt pas plaats na de dood. 
Als het al godsdienst is, is het een erg verwrongen vorm ervan, verwrongen door mensen. 
 

Aardse macht? 
Vast wel. Politieke macht, militaire macht, economische macht door papavervelden en opiumopbrengsten. Macht over mensen uitoefenen, mensen veroordelen, straffen, doden, dat lokt allemaal voor de mensenpsyche, zeker voor die van de jonge man in die sterk patriarchale cultuur. 
 

Armoede: gebrek aan economische, aardse macht? 
De armoede is schrijnend in deze streken. De economie loopt van geen kant. Tegen het westerse neo-kapitalisme is vrijwel niet op te boksen, al zeker niet door de autoriteiten daar die andere zaken belangrijker achten ofwel gewoon onkundig en onwetend zijn op modern economisch gebied: de strategie van de globaliserende markt in plaats van die van de plaatselijke pazar. 
 

Traditie? Cultuur? 
Ja. Pathun zijn erg traditioneel, stug eigenwijs, vechtend tegen welke overmacht dan ook, te ervaren in het onderdrukt zijn. Ervaren te leven in een hard klimaat, goeddeels nog steeds analfabetisch. 
Een stammensamenleving. De stam, door bergen gescheiden van andere stammen, is belangrijker dan de natie. 
Een sterk patriarchale samenleving. 
Een patriarchale stammensamenleving, nog niet veel verschillend van die in de tijd van de profeet Mohammed met zijn nomadenstammen, levend in de woestijn waarin het onmogelijk is te overleven zonder de stam. Dus spreekt de stammenreligie van de vroege islam hen vast wel aan. 
 

Alle vier dus, in onderlinge interactie van factoren. 
Een verlangen eindelijk weer eens onder elkaar te zijn, zonder onzedige buitenlandse overheersers, als mannen onder elkaar weer, de vrouwen onderdrukkend, onze papaver kwekend, ons geloof en traditie hoog houdend - gezellig weer dus. En de vrouwen doen tenminste weer wat wij zeggen.  

Een asielzoeker, sympathisant van de taliban: 

"Toen de taliban er heersten was alles beter dan zoals Bush er nu overheerst - Karzai is het schoothondje van Bush! Ik bestreed hem: zie hier: een foto van mij als commandant van een strijdgroep. En ik was ook rechter, maar dit beviel Karzai niet echt. 
Afghanistan moet door Afghanistanen geregeerd worden, op onze manier, niet door Karzai op Bush zijn manier. Al die buitenlanders moeten weg!" 

Hoe de taliban te bestrijden? 1

Al zo rond 1995, 1996, bedacht ik dus dat deze leraren en deze 'leerlingen' bestreden moesten worden. Hoe? Door een kritische benadering van hun ideologie? Probleem: de taliban luisteren niet naar kritische uitleg en beschouwingen, zij volgen hun commandanten. 

Al in 1996 bedacht ik dat er dan toch mogelijk ook tegen-commandanten nodig waren, ofwel een militair ingrijpen nodig was. Die gedachte verwierp ik toen, Nederlandse militairen in Afghanistan, jonge mensen die hun commandanten volgden die de politici volgden? Dit ging mij te ver. 

Later volgde de inval in Afghanistan door de VS. De taliban werden verdreven door militaire kracht, niet mijn favoriete kracht, maar effectief, zij het mogelijk slechts op korte termijn. Intussen zijn ze er: jonge Nederlandse soldaten die de taliban bestrijden. 

Ze zijn nu terug, zwaarder bewapend, beter getraind en ze blijken zich te mengen onder de bevolking, die hen dus kennelijk toch niet geheel afwijst. Er vallen burgerdoden omdat men niet kan zien wie strijder is en wie burger is. Los nog van het feit dat de taliban bewapend zijn en de burgers zo naar hun hand kunnen zetten. Hun ideologie is sterk anti-Westers. 
 

De heilige oorlog in Afghanistan; Taliban-strijders; door Suzanna Koster in Quetta; Trouw 21 oktober 2006 
Afghanen zorgen ook voor informatie in de strijd tegen de buitenlandse troepen. „De dorpelingen helpen ons vaak”, zegt Noman. Hilal ontkent dat er sprake is van dwang. „Het gebeurt allemaal in de naam van islam.” [...] " Dankzij de zegen van Allah zijn we overal succesvol." [...] 
Het hele gesprek is geobserveerd door een zwijgzaam toeschouwertje; een 11-jarig 
jongetje op een houten krukje. Zijn ouders gaven hem mee met Noman voor 
religieuze [! cursivering Tw] scholing. Nu is het nog zijn taak om het eten te verzorgen, maar later wordt hij ook een Taliban-strijder, lacht hij nieuwsgierig. „Nu ben ik nog kind, maar als ik straks een baard heb doe ik ook mee.”

Pakistaanse taliban wil strijden in Afghanistan; Suzanna Koster, Bannu; Trouw 17 september 2007 
In het wetteloze stammengebied langs de grens met Afghanistan sluiten steeds meer Pakistaanse strijders zich aan bij de taliban, om te vechten tegen westerse troepen in Afghanistan. Correspondente Suzanna Koster was in het gebied en sprak met hen. 

"Alle macht komt uit de loop van het geweer", zei Mao. Misschien geeft de geschiedenis hem  ten dele gelijk

Maar er zijn ook mensen geweest die de wereldgeschiedenis ingrijpend hebben veranderd, niet door het zwaard, maar door het woord: Socrates, Plato, Plotinus, Mozes, Jezus, Augustinus, Ghazali, Ibn Tufail, Ibn Arabi, Ibn Rusd, Rumi, Voltaire, Rousseau, Erasmus, Spinoza, Kant, Hume, Locke, Einstein, Freud, Kennedy, Martin Luther King. 

Ook zijn er mensen geweest die door bepaalde daden op bepaalde cruciale momenten te stellen, de wereldgeschiedenis hebben veranderd: Nelson Mandela, de zwarte vrouw die in een bus op een stoel ging zitten, de Chinese student die voor de tank ging staan, de fotograaf die de Vietnamese vluchtende kinderen fotografeerde ... 

Een poging tot antwoord

Ik concludeer met moeite: Tegen het onredelijke en onmenselijke geweld van de taliban is een door de VN gelegitimeerd en beheerst contra-geweld nodig. Het kan niet anders. Als nu Afghanistan opnieuw in de handen van de taliban valt is het gedaan met dit land en de mensen erin. Nog bitterder armoede, nog zwaardere onderdrukking: geweld. Zij zijn niet voor rede vatbaar, slechts voor tegen-geweld. Maar dan wel een redelijke en menselijke vorm van geweld. 

Ik ben geen militair maar wel burger der Nederlandse samenleving die het moeilijke besluit nam om onze nog zo jonge mensen in te zetten om de taliban te bestrijden, zo ver van huis, haard, vrouw en kind. Met de nodige moeite sta ik nu dan achter dit besluit, zij het met de nodige mitsen en maren en 'tenzij'-en, maar ook met bewondering voor wat 'onze jongens' daar doen en hoe zij dat doen. 

Dialoog

Ik kan niet als militair naar Afghanistan gaan om daar de taliban met wapens te bestrijden. Ik kan wel iets anders doen: de kracht van het woord en de kleine daad opzoeken. 

Een asielzoeker opvangen. De facto een taliban-aanhanger die mijn brood en zout eet - en die praat (Perzisch woordenboek op tafel). Kennis en begrip opbouwen. Dialoog opbouwen met de moslims van mijn woonplaats en land. 

Diplomatie

Dit zou op politiek gebied ook moeten gebeuren. In de buurt heet het dialoog, in de politiek heet het diplomatie. Bij diplomatie hoort druk, maar ook ruimte: nemen en geven over en weer. Er zal diplomatiek contact gezocht moeten worden met de taliban, evenals met Hamas en Hetzboallah. We moeten luisteren naar hun motieven, begrip gaan opbrengen en hun belangen serieus gaan nemen. 

Dat 'hun belang' is niet de wereldheerschappij, dat is de typisch oosterse overdrijving van zaken, maar wel gehoord worden, politieke invloed krijgen, ontwikkeling, voeding, water, economie.

Democratie? Niet in de vorm van een dictatuur van de meerderheid, maar die van respect voor de minderheden. Dan is er nog een lange weg te gaan. Democratie kun je niet met wapens opleggen. Het is een langzaam proces van zelfontwikkeling. Dus: onderwijs en economie. 

Nederland

Ook in Nederland. Ons democratisch stelsel veroorlooft het ene meneer Wilders in de Kamer onschendbaar te zeggen wat hij vindt. Wat hij zegt is niet goed, het feit dat hij het kan zeggen is wel goed, gedachtig de beroemde woorden van Voltaire. 

Maar waar blijft het tegen-woord, het tegenwicht, om zo te zeggen? Tot nu toe hebben alleen de heer Balkenende, tot mijn verbazing, mevrouw Halsema, uiteraard, en de heer Pechtold enig tegenwicht van betekenis gegeven. En ja: ook prinses Maxima en de WRR weer. Niet dat de heer Wilders zich hier  ook maar iets van aantrekt. Hij gaat maar door met polariseren en haat zaaien - buiten het Parlement een delict, maar in de Kamer is hij onschendbaar, terecht, maar, kamerleden, waar blijft uw geoorloofd tegen-woord, uw tegenwicht? 

P.S. 

Aan de vorige weblog is later nog toegevoegd: 
 

Bin Laden kan best zonder koelkast; Op zoek naar de man achter de massamoordenaar; Carolien Roelants, NRC Handelsblad 17 maart 2006 
Over Osama bin Laden is verbazingwekkend weinig met zekerheidbekend. De 
Amerikaan Peter Bergen maakt een rondgang langs mensen die hem hebben gekend - en die over hem wilden praten.

Meer achtergrond

"De Vliegeraar"; Khaled Hosseini (De bezige Bij, Amsterdam 2003 ev)
 

In debat met Wilders: speel niet op de man, maar praat over de inhoud; Roderik van den Bos & Lars Duursma; NRC Handelsblad 29 september 2007
Wat Wilders zegt wordt niet weerlegd. In plaats daarvan wordt hij persoonlijk aangevallen of buiten de orde geplaatst. Geen wonder dat steeds meer keizers concluderen dat hij dan wel gelijk zal hebben. 
[Meer citaten volgen zo mogelijk nog.] 
 

Moslims moeten terreur stoppen met welvaart; Abdullah bin Haji Ahmad Badawi; NRC Handelsblad 31 mei 2007 
De grootste opgave voor de islamitische landen ligt op economisch terrein, zegt 
Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Nu zijn ze vaak een voedingsbodem voor 
terrorisme. 
 

’Bevolkingsexplosie is de verklaring voor geweld’; Sybilla Claus, Trouw, 21 juli 2007 

Een genocide-deskundige meent dat het hoge geboortecijfer in Afghanistan de 
allerbelangrijkste reden is dat zich steeds nieuwe talibanstrijders aanmelden. [...] 

Heinsohn wijst op een vaak onderbelicht gegeven: de hoeveelheid jongemannen in 
een land. Zijn dat er heel veel, en hebben ze bovendien geen perspectief op opleiding 
of werk, dan vormen zij een kruitvat vol broeiende frustraties. 
 

'Hij is een Amerikaanse spion. Wie spioneert zal dit lot ondergaan' - Schokkende video van onthoofding door jonge talibanbeul; Trouw 27 april 2007

De jonge met het mes heeft een hoge stem. "Hij is een Amerikaanse spion. Wie spioneert zal dit lot ondergaan." [...] hij kan nauwelijks twaalf jaar zijn. In de volgende opname snijdt en hakt de jongen het hoofd van de levende romp. "Allah  is groot", roept hij terwijl hij het hoofd triomfantelijk aan het haar voor de camera houdt. 
[... De taliban commandant:] "Wij willen niet-moslims duidelijk maken dat onze jongeren ook heilige strijders zijn en met ons tegen jullie zullen vechten." 

De jonge beul.
Op de hoofdband staat 
la illaha ilallah [wa] muhammad rasuluhu 
Er is geen God dan Allah en Mohammed is Zijn profeet: 
de islamitische geloofsbelijdenis. 

 

Amerika gedraagt zich als Osama bin Laden; Gesprek met terrorismedeskundige Louise Richardson; Tom-Jan Meeus, NRC Handelsblad 27 januari 2007 
Volgens Richardson is er maar één oplossing. Treed in overleg met terroristen, neem hun grieven serieus, infiltreer in hun organisaties met niet-militaire middelen, en zorg ervoor dat de terreurleiders vervreemd raken van de maatschappijen die hun acties laten steunen. 

Zie ook: Wat beweegt de terrorist? Co Welgraven; Trouw 3 februari 2007; 
over: 

Louise Richardson: Wat terroristen willen. Vert. door Jérôme Gommers en Natascha Frensch. Contact, Amsterdam. ISBN 9789025425449; 352 blz. € 34,90
 

De Talibaan-beweging groeit ondanks successen van de VS; Ton Koene, NRC Handelsblad 18 augustus 2006 
Volgens Heider Ali staan honderdduizenden potentiële strijders in Pakistan klaar om in de jihad, de heilige oorlog, tegen het Westen te vechten. De duizenden madrassas (koranscholen) in Pakistan zijn broedplaatsen van Talibaan-soldaten, vertelt hij. 
  

Ook ik had een martelaar voor Allah kunnen worden; Naema Tahir, NRC Handelsblad 26 augustus 2006 
Het is, in je hoofd, niet eens zon grote stap, martelaar worden voor de islam. Toen 
schrijfster Naema Tahir als ontheemde puber klem zat tussen Pakistan, Engeland en 
Nederland, lokte het gastvrije hemelse paradijs heel wat meer dan het verwarrende 
leven als immigrant. 
Ooit wilde ik als martelaar sterven. Zo moeilijk ik het vind om mijn verhaal te delen, zo 
belangrijk is het om het toch te doen.

Vorige Start Omhoog Volgende