Vorige Start Omhoog Volgende

Participeren door vrome moslims - verdacht!

De Gülen-beweging ten onrechte in diskrediet

Weblog Tegenwicht # 176
7 januari 2015

1. Over de Gülen-beweging 
2. Gülen zelf aan het woord 
3. Vervolg: Turkije 
 

1. Over de Gülen-beweging

2008

Vanaf 2008 groeit er in Nederland wantrouwen tegen een aantal Turks-Nederlandse organisaties, samengevat als "De Gülen Beweging". Het gaat om scholen, huiswerkinstituten en internaten die soms ook subsidie ontvangen. Het wantrouwen begint in Rotterdam bij de politieke Partij Leefbaar Rotterdam, de opvolger van de Lijst Pim Fortuyn. Als eerste deed de AIVD hier onderzoek naar. Deze vond in 2008 geen bedreigingen van de openbare orde, waarna de gemeente haar subsidie handhaafde, mede omdat "de overheid zich niet moet bemoeien met de geloofsovertuiging van haar burgers"; dit zeer tegen de zin van de Leefbaren. Zowel een proefschrift als het kabinet en anderen ondersteunden deze conclusie. 

Gürkan Çelik
Universiteit van Tilburg, Proefschrift verdedigt omstreden Turkse beweging
; 18 december 2008  
Vrede, dialoog en democratie staan volgens Gürkan Çelik centraal in de Gülen-beweging. De organisatie stimuleert integratie, stelt de Tilburgse promovendus. Tv-programma Nova waarschuwde juist voor Gülen als voedingsbodem voor radicalisering. De Turkse Gülenbeweging slaagt erin om met dialoog en onderwijs radicalisering tegen te gaan. 
 

Time Media Groep, Kabinet: onderzoek naar Gülen-beweging niet nodig; 25 september 2008 
Het kabinet heeft woensdag 17 september duidelijk gemaakt dat onderzoek naar de Gülen-beweging en door de heer Gülen geïnspireerde organisaties niet nodig is. 
Het kabinet heeft geen aanwijzingen dat de Fethullah Gülen-beweging, of door Fethullah Gülen geïnspireerde organisaties een voedingsbodem vormen voor radicalisering. 
 

Vorthoren, Marianne, Fethullah Gülen: Turkse voorvechter van tolerantie; Opinieblad VolZin,  nr. 15 van 2008, 07 augustus 2008
Fethullah Gülen, een Turkse prediker die in eigen land omstreden is omdat hij het seculiere karakter van Turkije in gevaar zou brengen, krijgt langzaam maar zeker meer bekendheid in Nederland. 
Hij drukt zijn volgelingen op het hart zich in woord en gedrag verre te houden van fanatisme en extremisme ...
Hij is zich de afgelopen decennia steeds meer gaan inzetten voor de interculturele en interreligieuze dialoog.  

2009

Het wantrouwen bereikte ook de landelijke politiek. In 2009 vroeg de Tweede Kamer om een onderzoek, wat werd toegezegd door minister van integratie Eberhard van de Laan, ook al verklaarde minister van binnenlandse zaken Ter Horst dat het AIVD-onderzoek geen bedreiging van de democratische rechtsorde had geconstateerd. 

2010

In 2010 concludeerde minister Piet Hein Donner op grond van een onderzoek door Turkije-kenner Martin Bruinessen dat er weliswaar sprake was van "een ondoorzichtige organisatiestructuur, een naar binnen gekeerde houding en het centraal staan van de islamitische leer", maar ook dat de leerlingen goed Nederlands leerden spreken en succesvol waren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Er vinden geen activiteiten plaats die strijdig zijn met de wet. De activiteiten waren "redelijk transparant", terwijl de staat geen opvattingen diende te hebben over religieuze opvattingen. 

Dus grijpt de staat niet in. Wel houdt de staat de beweging extra in de gaten, aldus Donner, met SP en PVV tegenover zich. VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra stemt met de minister in, terwijl de Haagse VVD-wethouder Dekker de huiswerkinstituten na een eigen onderzoek prijst voor hun goede bijdrage aan de samenleving. 

Onderzoeker Martin Bruinesse, hoogleraar vergelijkende studie van moderne moslimsamenlevingen aan de Universiteit van Utrecht, noemt enkele door hem onderzochte organisaties, waaronder Stichting De Witte Tulp (scholen), de Stichting Cosmenicus (onderwijs), de Stichting Islam & Dialoog en de Dialoog Academie (academische platforms) en Hogiaf (ondernemersvereniging). 

De hoogleraar trof mensen aan die moreel en religieus conservatief zijn, maar die ook modern en seculier zijn, hard werken en midden in de samenleving staan. Ook van vrouwen wordt verwacht dat zij gaan studeren en een goede baan vinden, ook al staan zij intern, innen de organisaties, nog wel apart van de mannen die erin domineren. 

De organisaties en hun leerlingen scoren heel hoog op twee belangrijke criteria voor integratie, namelijk schoolsucces en arbeidsparticipatie. Ze zijn goed opgeleid, spreken de taal uitstekend en trekken geen steun. Dat de meisjes een hoofddoek dragen, dit mag in ons land en wat maakt het uit? 

De organisatie oogt ondoorzichtig, georganiseerd in "cellen die onderling geen contact hebben"; hoe de gezagslijnen lopen is niet duidelijk. Over "Islam & Dialoog" en de Dialoogacademie wordt opgemerkt dat de dialoog nooit over henzelf gaat.

Andere bronnen:

Kamer blijft wantrouwig over Gülen-beweging; Trouw 17 december 2010
Volgelingen van Gülen moeten helderheid geven; Begrip # 4-36
Een vreedzame Turkse revolutie in de wereld; Bram Vermeulen; NTC Handelsblad 16 november 2010.

Commentaar

De organisatie van de Gülen-beweging is niet ondoorzichtig, er is geen organisatie. Er is geen bestuur, geen voorzitter, er zijn geen gezagslijnen, geen penningmeester, er zijn geen leden: het is geen organisatie maar een beweging. Er zijn alleen losse organisaties die onafhankelijk van elkaar werken. Het zijn er wel veel - een beetje Turkse Nederlander is wel ergens lid van - en als zodanig moeilijk te overzien voor een buitenstaander.

Dat een bepaalde geloofsopvatting centraal staat is een vrijheid die in de Grondwet is vastgelegd. De staat heeft zich, zoals minister Donner terecht zegt, niet mee te bemoeien.

Wil men 'goede moslims kweken' die actief deelnemen aan de samenleving, het liefst zelfs als kader op sleutelposities? Wat is hier tegen?

Het fictieve Sint Jan College te Bussum-Zuid wil expliciet goede katholieken opleiden voor deze posities in de samenleving. Dit lukt: veel mensen op sleutelpositie kennen elkaar nog van dit hoogstaande college.
Het eveneens fictieve college "Prijs den Here" te Veluwestad wil hetzelfde, zij het dan in de reformatorische sfeer.

Een zwak punt is en blijft het besturen van de scholen en internaten. Hierop is veel kritiek gegeven na gedegen onderzoek en deze kritiek is terecht; soms leidde deze tot sluiting. Zo ontbrak elke vorm van brandveiligheid in een van de internaten, terwijl er op de school veel onbevoegde leerkrachten waren. 

De zwakte zit 'm niet in de heer Gülen en diens beweging - de man bestuurt geen scholen - maar in de vaardigheid van de besturen zelf. Een school en/of internaat besturen vergt toch andere vaardigheden dan een goede moslim zijn en een goede ondernemer zijn. 

Hernieuwd onderzoek in 2014

Hierover hebben wij gerapporteerd in onze weblog # 176, "Scherp in de gaten houden". De geschiedenis herhaalde zich: geen bezwaren, toch "scherp in de gaten houden". De minister ziet geen bedreiging voor de integratie in Nederland, geen geheime agenda en geen indoctrinatie, dus geen aanleiding tot maatregelen - behalve dan dat "scherp in de gaten houden". 
 
"We doen niets illegaals" - Gülen-aanhangers vechten tegen de hardnekkige argwaan; Hassan Bahara, De Groene 20 maart 2014.
"We zijn gelovig en modern. Dat maakt mensen nerveus."
Mehmet Cerit, hoofdredacteur van Zaman Vandaag [...] is het schoolvoorbeeld van een Gülen-aanhanger. Hij is hoog opgeleid en gaat onberispelijk gekleed in een grijs pak ... Hij was raadslid voor GroenLinks in Rotterdam en heeft mede de Cosmicus-scholen opgericht.
"Mensen moeten er aan wennen dat er een nieuw type moslim is ontstaan. Ik ben liberaal. Ik geef vrouwen een hand. ... Ik bid vijf keer per dag. Ik drink geen alcohol. Ik doe mee aan de ramadan. Dat is de nieuwe manier van moslim zijn, modern. Enkele redactrices komen in ene kort rokje op het werk, zonder hoofddoek. ... Wie ben ik om te bepalen dat dat niet kan? Dat moeten ze  zelf bepalen. Dat zegt ook Gülen."
 

2. Gülen zelf aan het woord

Laten we eens kijken naar Gülen zelf.

We doen dit in een bijlage met (citaten uit) enkele passages uit
 

M. Fethullah Gülen - Verhandelingen, perspectieven, meningen; Stichting Islam & Dialoog / The Light Inc. - 2007. Vertaling: Islam & Dialoog & Frans Gieles.

Een vergelijking van Islam en Democratie (2001)

De Profeet zegt dat alle mensen net zo gelijk aan elkaar zijn als de tanden van een kam. De Islam maakt geen onderscheid op basis van ras, huidskleur, leeftijd, nationaliteit of fysieke kenmerken.
 

De noodzaak van een interreligieuze dialoog ... vanuit moslims bezien

Als moslim accepteer ik alle profeten en boeken die in de loop der geschiedenis naar verschillende volkeren zijn gezonden. Ook beschouw ik het geloof in hen als een essentieel onderdeel van het moslimschap. 
Zij die de wereld willen hervormen moeten eerst zichzelf hervormen. Om anderen op het pad naar een betere wereld te helpen moeten zij eerst hun eigen binnenwereld van haat, wrok en jaloezie zuiveren en hun buitenwereld met deugden bekleden. 

Onderwijs van de wieg tot aan het graf (2000)

Het is onmogelijk voor mij om alle scholen die er hier en in het buitenland geopend zijn te kennen. Aangezien ik dit slechts heb aangeraden en aangemoedigd, ken ik zelfs de namen van veel van de bedrijven die ze geopend hebben niet en evenmin weet ik de scholen zich bevinden. 
Via de pers en de series artikelen van vooraanstaande journalisten [...], heb ik de gang van zaken in deze echter tot op zekere hoogte gevolgd.

Het past hier om de observaties van Ali Bayramoglu te presenteren. Als journalist die vele van deze scholen bezocht heeft, verklaart hij:

"Deze scholen bieden geen religieus onderwijs, noch bieden zij, zoals wel wordt aangenomen, onderwijs aan in een religieuze omgeving. [...] Religieuze onderwerpen worden niet eens onderwezen. [...] 
Het aanbieden van religieuze kennis of religieus onderwijs is niet het doel (van de scholen).”

Passages uit enkele interviews 

Wat zijn uw opvattingen over vrouwenrechten?
In een bepaald opzicht maken we geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. In een ander opzicht bestaan er fysieke en psychologische verschillen. 
Ik denk dat het probleem is dat mensen dit onderwerp vanuit extremen benaderen en zo het evenwicht verstoren.
 
Individualisme en individuele mensenrechten 
Ontwikkelde personen zullen de behoefte voelen om bij anderen te zijn, begrijpen dat ze niet alleen zouden willen zijn en andere leden van de samenleving geen schade dienen te berokkenen.

Turkije dwaalt af van democratisch pad

Gülen in The New York Times, 3 februari 2015; bewerkte en vertaalde versie in Trouw 7 februari 2015:

"De huidige Turkse leiders lijken te denken dat hun verkiezingsoverwinning een absoluut mandaat betekent. Maar die overwinning geeft hen niet het recht om de grondwet te negeren of meningsverschillen te onderdrukken. [...] Door elk kritisch geluid als vijandig - of erger, als verraad - te bestempelen, leiden ze het land naar totalitarisme."

"De belangrijkste fundamenten van een functionerende democratie - de rechtsstaat en respect voor individuele vrijheden  - vormen tegelijkertijd de meest fundamentele islamitische waarden." 

"De retoriek die de regerende partij gebruikt om de Zizmet-aanhangers aan te vallen is een voorwendsel om haar autoritarisme te rechtvaardigen en te verhullen."

"Turkije heeft nu een punt bereikt waarop democratie en mensenrechten vrijwel verdwenen zijn."

3. Vervolg: Turkije

Na de bespreking van het meest recente wantouwen en het "scherp in de gaten houden" van enkele Turks-Nederlandse organisaties - klik hieronder op "Vorige" - gaan we kijken wat er in Turkije gebeurd is en hoezeer dit land afglijdt naar een dictatuur. Dit gebeurt in Opiniestuk ... 
 
# 63: Turkije glijdt af naar dictatuur. Participeren door vrome moslims heet daar "landverraad". Toch is er tegenwicht - 6 februari 2015
Democratie is niet 'de meerderheid bepaalt', maar 'respect en ruimte voor minderheden, vooral voor de oppositie'. 
Turkije glijdt af naar een dictatuur van De Grote Leider van De Meerderheid, maar er zijn tegenkrachten opgetreden. 
Macht corrumpeert. Staatsmacht vraagt om scheiding der machten die elkaar controleren en in evenwicht houden. Macht vraagt om tegenwicht. 

Vorige Start Omhoog Volgende