Vorige Start Omhoog Volgende

Weerstand tegen de waarden ...

... van het nieuwe Europa

Weblog Tegenwicht # 170 - 19 mei 2014

Oost Europa

"Het Oekraïense volk, zal zonder overdrijving de Europese waarden van een vrije en rechtvaardige samenleving verdedigen met zijn eigen bloed."

Zo citeerden wij Joeri Androechovitsj in onze weblog 168, waar zijn oproep in staat. 

Juist de landen in Oost Europa wilden graag bij de Europese Unie komen en juist zij zijn daar nu blij mee. Gelijktijdig woedt er een anti-Europese storm over de westerse landen van de EU. Kort voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014 staan we hier even bij stil.

Laten we eerst maar eens gaan luisteren naar onze eigen premier Mark Rutte, die hier meer spreekt als VVD-leider - op een congres van Europese liberalen, begin april - dan als premier van alle Nederlanders: 

Premier Rutte

"Europa wordt steeds vaker geassocieerd met een anonieme, formele en onpersoonlijke bestuurslaag, waar nationale soevereiniteit wordt verruild voor normatieve Brusselse regels."

"Europa heeft te weinig gepresteerd. Het geloof in de toekomst van Europa gaan we niet herstellen met Europese verkiezingen en Europese lijsttrekkers. De bal moet terug naar de nationale parlementen. Bevoegdheden weg uit Brussel, terug naar de lidstaten."

Rutte stelt zich op één lijn met al die mensen die boos zijn "op hen die de afgelopen jaren in Brussel aan de knoppen zaten." 

Dus is hij boos op zichzelf: ook hij zat aan die knoppen. Hem is wel vaker verweten dat hij in Nederland dit soort geluiden laat horen, terwijl hij in Brussel instemt met allerlei afspraken. In eigen land, onlangs, bij de VVD in de Brabanthallen: 

"Het moet in Europa gaan over het Nederlands belang."

Geert Mak vergelijkt deze uitspraak met de fictieve uitspraak van politici in - pakweg - Gouda tijdens de landelijke verkiezingen: "Niets telt, behalve wat goed is voor Gouda", waarmee hij de stuitende kortzichtigheid van deze uitspraak aantoont. 
'Europa is amoreel geworden'- Interview met Geert Mak, door Cyril Rosman in De Stentor, 17 mei 2014. 

Rutte, wederom als VVD-leider, onlangs in de Hooglandse kerk in Leiden: daar verwees hij naar "het welbegrepen eigenbelang": 

"De VVD kiest voor Europa waar dat nodig is en in het belang van Nederland. Als je mij vraagt: ben je nu voor of tegen Europa, dan krijg je een simpel antwoord. Ik ben voor Nederland, voor meer banen. Daar knok ik voor."

Dezelfde premier, leider van dezelfde VVD, bezuinigt nu massaal op de zorg, waardoor er tal van banen verdwijnen. Moet - en kan - 'Europa' die banen dan teruggeven? 

Wat is 'Het Nederlandse Belang'? 

Voor een klein land dat sterk afhankelijk is van import, export en doorvoer, is een vreedzaam en evenwichtig Europa met rechtstatelijke regels juist van belang, een Europa zonder lastige interne grenzen, een Europa met één munt en één duidelijke stem in een wereld vol instabiele crisisgebieden. Een Europa ook dat de grensoverschrijdende problemen van milieu en veiligheid aanpakt en waarin Nederland een stem heeft. Die hebben we. 

Laten we even de kas opmaken

Mark Beunderman en Fokke Gerritsma doen dit voor ons in de NRC van 13 mei 2014 in "Wat doet Europa met ons geld?" 

Als we hier wat rekenwerk op loslaten, zien we dat de Nederlander per dag een euro betaalt aan Europa. Daarvan krijgt hij/zij 0,35 € per dag terug via subsidies en maar liefst 5,65 € per dag aan verdiensten via de interne markt. We betalen een euro en krijgen er zes terug, netto dus een vijfje per Nederlander per dag. 

De Europese Unie

De Europese Unie kent
De Europese Commissie
Dit is geen Europese 'regering', de voorzitter ervan is niet 'de president van Europa', al worden er wel zaken geregeld door de Commissie. De Commissie doet voorstellen en begeleidt de uitvoering ervan na goedkeuring - vaak ook wijziging ervan - door twee hogere inspraakorganen, te weten:
De Europese Raad 
Deze bestaat uit de premiers en de vakministers van de deelnemende staten, die op hun beurt gecontroleerd worden door hun parlementen, niet te verwarren met de Raad van Europa die meer landen omvat;
en 
Het Europese Parlement
Dit wordt rechtstreeks gekozen en heeft veel bevoegdheden. 

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dat over de EU-regels gaat.

Voorts zijn er, onder andere dan, 

De Europese ambtenaren en hun talloze commissies waarin het werk wordt uitgevoerd. Zij ontlenen hun bevoegdheden aan de hierboven genoemde organen. 
Dan is er nog 
De Centrale Europese Bank en binnenkort een Europese Bankenunie

Los van de Unie, namelijk vallend onder de Raad van Europa (die meer landen omvat), hebben we ook nog

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, 
Het Internationale Gerechtshof in Den Haag, dat internationale geschillen behandelt en 
Het Internationale Strafhof in Den Haag, dat grootschalige misdaden behandelt. 

PS: Wie houdt dit allemaal uit elkaar? 

Daardoor is de besluitvorming wel vrij ingewikkeld en soms tijdrovend - maar ook democratisch. Wat wilt u: één President, één dictator die alles pijlsnel beslist? Kijk eens in Rusland, in China, in Turkije en in vele andere landen hoe dit werkt! Eén "Opperste Leider", een religieuze functionaris? Ga eens naar Iran, als u daar al binnenkomt! 

De 'Brusselse regels' zijn geen bevelen aan, maar afspraken tussen en van de staten. De soevereiniteit ligt bij die staten en hun parlementen. Soevereiniteit wordt niet 'afgestaan aan Brussel', maar gedeeld met de andere staten. 

Er is nog iets in Brussel, namelijk de lobbies. 

De 'Brusselse regels' zijn afspraken

Er zijn meer lobbyisten dan parlementsleden en ambtenaren in Brussel. Hun taak is het inbrengen van de door Rutte zo geprezen eigen belangen. Dit gebeurt dan ook en het is op deze manier dat de beruchte 'Brusselse regels' - nee: afspraken - vaak ontstaan. 

Grensoverschrijdende commerciële instellingen hebben baat bij uniformiteit van stekkers, gloeilampen, productomschrijvingen, etiketten in kleding, maten, afmetingen en gewichten - en nog heel veel meer. De afspraken rond kledingvoorschriften en gloeilampen komen niet van 'Brussel' maar van het bedrijfsleven. Ook de lidstaten dienen hun eigen belangen in. Zo dienen de regels voor gloeilampen vooral Philips en die voor auto's vooral de Duitse auto-industrie.  Juist het bedrijfsleven is gebaat bij een interne vrije markt - en soms met nogal kortzichtig protectionisme, wat er dus óók is. 

Ook de burger kan hier baat bij hebben. Sinds wij hier overspoeld worden met goedkoop speelgoed uit China, zijn er afspraken gemaakt over grenswaarden van arseen, cadmium, chroom, lood, kwik, tin en andere giftige zware metalen - die bijvoorbeeld zelfs de voortplanting bedreigen - en  andere kankerverwekkende stoffen in speelgoed. Denk alleen maar aan het lood in potloden waar alle kinderen op sabbelen. 

Europa past goed op kinderen als ze aan het spelen zijn; Petra Janboers, De Stentor 17 mei 2014. 
Heeft Europa te veel regels? Petra de Koning; NRC 16 mei 2014. 
regels komen niet van EU maar van lidstaten; Coen Teulings; NRC 14 mei 2014.

De weerstand

De weerstand komt voort uit een vaag gevoel van onbehagen: regels, ingewikkeld, ver weg, 'de crisis', de werkloosheid, de immigratie ... Dit gevoel wordt gevoed door populistische anti-Europa retoriek van een aantal politici, hier voorop de heer Wilders met 'zijn' PVV. 

Een goed deel van dit onbehagen komt door onwetendheid. Wie kent de hierboven genoemde Europese instituties en hun bevoegdheden? Dan heb je ook nog de Munt-unie die niet samenvalt met de Europese Unie, de NAVO (idem), de OVSE (idem) en het geografische Europa (idem). De populistische retoriek versimpelt dit allemaal tot "Brussel". 

Dezelfde populistische politici zijn vaak ook zeer nationalistisch; ze verzetten zich tegen een zich globaliserende wereld - en tegen 'de elite'. Ze hebben een simpel verhaal, retoriek, tegen de zittende macht, waar deze ook zit: nationaal of Europees, het zijn "allemaal dezelfde boeven" die alleen maar zichzelf verrijken. 

"Kosmopolitisering leidt niet tot wereldburgers, maar bevordert eerden een haat tegen elites. Er woedt een revolutionaire beweging in Europa, die niet pro-Europees maar anti-Europees is. Zij richt zich niet alleen tegen moslims en andere vreemdelingen, maar ook tegen de 'liberale' elites. In de ogen van de opstandelingen zijn zij het namelijk die de demon Europa hebben geschapen."

"Het gaat er juist om de verliezers van de mondialisering, de in hun bestaan bedreigde  middengroepen, duidelijk te maken dat het noch de nationale elites, noch de immigratie, noch de kosmopolitische oriëntatie zijn die de crisis hebben veroorzaakt, maar bepaalde structuren binnen het kapitalisme."

"De neoliberalisering van Europa maakt deel uit van een mondiaal proces, dat van de VS uitgaat en de invoering van de Amerikaanse manier van leven inhoudt, niet alleen in Europa, maar ook in Azië en Zuid-Amerika."

Ulrich Beck in: Mijn aartsvijand, mijn buurman; door Georg Blume; De Groene Amsterdammer 15 mei 2014. 

Weerstand is er ook tegen het feit dat de rijkere landen (Nederland) de armere landen (Griekenland) op de been helpen en houden - alsof 'wij' daar niets mee te maken zouden hebben. Het zijn juist de te grote kredieten uit de noordelijke landen, waaraan verdiend werd, die de zuidelijke landen een beetje op hol lieten slaan. 

Niet zelden zijn het dan ook de lager-opgeleide mensen die hen volgen. Niet vreemd, want deze lager-opgeleiden lijden eerder en meer onder de werkloosheid en het duurder worden van het levensonderhoud. In dezelfde kringen vernemen we ook een weerstand tegen alles wat 'vreemd' is en een angst voor de aantasting van 'de eigen (nationale) identiteit', wat deze ook moge inhouden. Waarschijnlijk zit de snelle uitbreiding van de EU, o.a. met landen in Oost Europa, niet alleen Poetin, maar ook deze mensen nog dwars. De PVV is begonnen toen Wilders uit de VVD stapte vanwege een mogelijke toetreding van Turkije. 

Zonder Wilders tegen Europa; de opkomst van de eurosceptische intellectueel; Koen Haegens; De Groene Amsterdammer 15 mei. 

Sinds kort echter sluiten ook de jonge hoger-opgeleide mensen zich hier bij aan, zoals bijvoorbeeld in Italië bij de heer Grillo en in Hongarije bij Jobbik. Deze generatie heeft de oorlog niet meegemaakt, de wederopbouw, de armoede, in andere landen de voormalige dictatuur zoals die in Spanje. Ook veel nieuwe politici zijn van deze generatie. Zij kennen alleen de welvaart en de vrede hier en zij willen die behouden. 

De politieke realiteit is dan dat de zogeheten middenpartijen zich van dezelfde retoriek gaan bedienen, in de hoop hun kiezers te behouden. Het resultaat is een vorm van dubbelheid die we al bij premier Rutte annex partijleider VVD al zagen. Het is niet duidelijk waar men nu precies voor of tegen stemt. 

Henk Krol van 50Plus gaat naar Spanje, waar een 120.000 doorgaans oudere en welvarende Nederlanders aan de kust in Benidorm wonen. Zij mopperen. Een mevrouw zegt dat ze niet terug wil naar Nederland: "Het is mijn land niet meer, met al die buitenlanders." - dixit aldaar zelf een buitenlander. 
Krol baadt in onvrede Benidorm; Merijn de Waal, NRC 5 april 2014.

Overigens is deze weerstand niet alleen gericht tegen Europa. Het vertrouwen in Europa is nog maar aanwezig bij 37% van de Europeanen, maar het vertrouwen in de nationale politici nog maar bij 27%. In de VS heeft slechts 22% nog vertrouwen in de zittende congresleden. Er is dus meer aan de hand dan alleen weerstand tegen de EU, er is weerstand tegen 'de politiek' in de gehele EU en daarbuiten: angt voor 'een verre macht'.

Niet méér Europa. Een béter Europa? Jonathan Holslag - door Map Oberdorff in VN 17 mei 2014. 
Angst voor een verre macht; James kennedy; Trouw 17 mei 2014. 
Waarom populisten juist nu winst boeken; Marjon de Woerd; Trouw 15 mei 2014. 

Een sprekende munt?

"Sinds de crisis zet de euro juist nationale bevolkingen tegen elkaar op, wakkert nationalisme aan en vergroot de spanningen tussen de lidstaten. De euro is daarmee  van bindmiddel tot splijtzwam geworden." Hoogleraar Aljo Klamer in een petitie. 

Zonder Wilders tegen Europa; de opkomst van de eurosceptische intellectueel; Koen Haegens; De Groene Amsterdammer 15 mei. 

Een sprekende munt dus, die euro, die mensen tegen elkaar op zet? Misschien toch eerder politici die dit doen. 

De veelbesproken crisis is niet een crisis van de euro of van Europa. Het was een bankencrisis, ontstaan in de VS, een crisis inherent aan het neo-liberale kapitalisme zelf. De verantwoordelijkheid ligt bij de banken, niet bij 'Europa' dat de banken heeft gered met een slordige 700 miljard euro. Nu ja, hetzelfde 'Europa' dat ter bestrijding van de massale jeugdwerkloosheid het bescheiden bedragje van 6 miljard euro opzij heeft gelegd. Kritiek op dit Europa is wel degelijk mogelijk, maar een schuldig-verklaring is irrationeel. 

De (jeugd)werkeloosheid is niet ontstaat doordat er een Europese Unie bestaat. Deze unie is geen onderneming, geen werkgever, tenzij voor haar eigen ambtenaren; ze kan alleen de condities helpen scheppen voor het bedrijfsleven, dat intussen alleen maar gebaat is met de geschapen vrijhandelszone en de munt. Intussen is het o.a. Nederland dat scherp bezuinigt, o.a. op banen in de zorg. 
Aan 'De Crisis' heeft Tegenwicht hiervoor zeven blogs gewijd, te beginnen op # 161, t/m # 167, voorafgegaan door een gastschrijver in # 160

Wel kan 'Europa' verweten worden dat de Unie, aanvankelijk een handelsgemeenschap, doorgegroeid tot een waardengemeenschap, zichzelf weer heeft gereduceerd tot een handelsgemeenschap volgens het neo-liberale kapitalistische model, gebaseerd als dit is op krediet en groei, groei, groei, al weten we dat de bomen niet tot de hemel kunnen doorgroeien. Juist dit kapitalistische model, gebaseerd als het is op winst, krediet en groei, heeft de werkloosheid in Europa bevorderd, want de verhuizing van de industrie naar de goedkope-lonen-landen in gang gezet. 

Europa in de wereld 

De mens wordt niet als wereldburger geboren, althans niet met die mentaliteit: het hemd is nader dan de rok. Intussen schrijdt het proces van globalisering voort; het valt niet tegen te houden met de snelle wereldwijde communicatiemiddelen van nu. Denk alleen maar aan de snelheid waarmee nu, veelal automatisch, aandelen worden verhandeld: seconden of fracties daarvan, op duizenden kilometers afstand. 

De geologische wereldkaart verandert maar nauwelijks, maar de geografische, de politieke, de economische en de militaire kaart verandert voortdurend. Er verschijnen en veranderen blokken van macht - die het 'niet altijd' met elkaar eens zijn. 

Europa is gelegen pal naast het machtshongerige blok van  de Russische Federatie, zoals we zagen in Georgie en Oekraïne. Om Europa heen is er  een ring van instabiele staten: een "gordel van onzekerheid".

Dit vraagt om antwoorden. Het is volstrekt onmogelijk dat een klein land als Nederland, wel of geen 'vriend van Rusland', zo'n antwoord effectief kan geven. Poetin lacht erom, als hij het al zal vernemen. We hebben ook nog China als opkomend machtsblok, naast de al als zodanig aanwezige VS en wat men noemt 'de opkomende landen' als India en Brazilië.

Hiervoor is Europa nodig, bij voorkeur een sterk Europa met één stem en met enige effectieve macht, bij voorkeur ook minder afhankelijk dan nu van de VS, maar met behoud van het democratische model. Op dit moment is Europa bijvoorbeeld veel te afhankelijk van het Russische gas. Poetin, aan de knoppen en kranen van Gazprom, het staatsbedrijf aldaar, kan zodoende met de gasprijzen en -kranen manipuleren wat hij maar wil. Wat nodig is, is een Europees energiebeleid, een duurzaam beleid.

Een beter Europa?

Een beter Europa maakt zichzelf wat meer los van de handelsgemeenschap, met bijbehorende normen en waarden, en wordt weer meer een waardengemeenschap waarin niet alleen de neoliberale kapitalistische 'deugden' gelden, maar eens te meer ook de rechten van mens, milieu en wereld, ook die van de armere landen. 

Er zijn meer pleidooien voor verbetering, bijvoorbeeld voor een eenvoudiger structuur. Voorts voor minder regels waar deze niet zo nodig zijn (de etiketten op de handelswaar) en meer en andere regels, dus discussie, dus politiek waar dit wel nodig is, namelijk bij de wereldwijde problemen rond voedsel, landbouw, vrede, milieu, energie, armoede, gezondheidszorg en mensenrechten. Meer politieke macht wordt gewenst, macht van bewuste burgers die niet alleen als consumenten benaderd worden - en minder invloed van de VS. 
Niet méér Europa. Een béter Europa? Jonathan Holslag - door Map Oberdorff in VN 17 mei 2014. 

Zelfs voor een Europees leger is gepleit, op zijn minst door samenwerking tussen de op te waarderen legers van de huidige landen ervan; voor een sterk Europa dus dat meer kan doen dan nogal lichte economische sancties opleggen. Zo ook zijn er pleidooien voor een sterker en beter besteed budget. Het pleit voor een sterkere bankenunie is al gewonnen - nu nog een sterk investeringsplan. Zo'n plan zou niet alleen de banken moeten bevoordelen, niet alleen gebaseerd moeten zijn op groei door kredietverlening, maar op herwaardering van kwaliteit boven kwantiteit, dus bijvoorbeeld in de landbouw en op herwaardering van het echte vakwerk en dus het vakonderwijs. 

Immers, er liggen genoeg brandhaarden vlak om ons heen. Niet alleen Kiev, ook het opkomende Turkse nationalisme en conservatisme is vlakbij. In onze geglobalieerde wereld liggen de Golfstaten ook niet zo ver weg. Menige jongeman wist onlangs al Syrië te bereiken om er mee te vechten. 

Europese normen en waarden

"Het Oekraïense volk, zal zonder overdrijving de Europese waarden van een vrije en rechtvaardige samenleving verdedigen met zijn eigen bloed."

Die waarden zijn hier al opgesomd in Opinie # 41 - Europese waarden en normen? 

We noemen ze nog even: 

Respect voor de menselijke waardigheid, 

respect voor de mensenrechten, 

vrijheid, 

democratie, 

de rechtsstaat, 

gelijkheid, 

solidariteit, 

verantwoordelijkheid voor elkaar en dus

de verzorgingssamenleving. 

Bekijken we dit lijstje, dan zien we toch vooral universele waarden, in elk geval waarden die overal nastrevenswaardig zijn en die Europa niet van de rest van de wereld onderscheiden. Geen Europese waarden dus, maar universele. 

Als typisch Europees worden dan genoemd:

solidariteit, 

verantwoordelijkheid voor elkaar en dus

de verzorgingssamenleving en 

het secularisme. 

Dit zijn waarden om zuinig op te zijn. De eerste drie hangen uiteraard met elkaar samen en verwijzen naar een zorgzame in plaats van een harde samenleving. 

Bisschoppen aan het woord

Het zijn deze waarden, onder andere dan, waar ook de Nederlandse bisschoppen onlangs naar verwezen in hun opmerkelijke en zeldzame oproep om op 22 mei in elk geval te gaan stemmen. Bij deze geven wij dan, bij uitzondering dan, onze bisschoppen het laatste woord van dit pleidooi voor Europa:

“Religieuze vrijheid is een fundamenteel onderdeel van een open en tolerante samenleving. Deze vrijheid behelst ook het recht om  publiekelijk uiting te geven aan een geloof,” aldus de bisschoppen.

"Paus Franciscus heeft publiekelijk de aandacht gevraagd voor de toestand van hen die al arm en kwetsbaar waren en zij die in armoede terecht zijn gekomen door de crisis. Het aantal “nieuwe armen” groeit alarmerend snel."

"Matigheid is één van de kernwaarden van de christelijke spiritualiteit. Een cultuur van beperking moet leiden tot een hervorming van de sociale-markt-economie en het milieubeleid. We moeten leren om te leven met minder, en met overtuiging ook zorgen dat zij die dat nodig hebben een eerlijker deel krijgen."

"Het is essentieel dat bij alle beleidsvelden van sociaaleconomische politiek, de menselijke waardigheid als uitgangspunt wordt genomen."

"Een humane behandeling van migranten is van wezenlijk belang, zowel bij binnenkomst als bij de verdere inspanning tot een succesvolle integratie in de Europese Unie. Mensenrechten moeten nauwgezet worden gerespecteerd."

Amen  - het zij zo!

Vorige Start Omhoog Volgende