Vorige Start Omhoog Volgende

Onze wortels

Tegenwicht weblog # 90, 17 juli 2007

Joods-christelijke wortels?

Heeft onze samenleving in de kern joods-christelijke wortels? Maak dat de kat wijs! 

Dit zal u niet lukken, want de kat die hier is aan komen lopen en geadopteerd is als de Tegenwichtkat is een geleerde kat. U ziet dit al direct: hij spreekt Arabisch.

Voor wie het Arabisch nog niet machtig is, de vertaling is: "Miauw!". Even wennen natuurlijk, dat een stukje Arabische cultuur nu ook hier in Nederland doorgedrongen is, naast onze wortels die dan de joods-christelijke zouden zijn. Trouwens, ook de konijnen doen vandaag even mee, nu het over wortels gaat. 

 

’Help de islam zich te wortelen in Nederland’; Cees van der Laan, Trouw 14 juli 2007 

Zou het? 

Wijst u die 'joodse wortels' maar eens aan met concrete voorbeelden. Het vermelden van de joodse cultuur als wortel lijkt mij toch eerder een illusie die is ingevoerd om de collectieve schuldgevoelens te dempen. Ja, goed, indirect is er wel invloed omdat het christendom wortelt in het jodendom. Maar die invloed is er niet omdat er hier joden zijn komen wonen; die invloed was er al. OK, de Tien Geboden stammen uit de joodse traditie en die Tien geboden zijn wel enigszins ingeburgerd hier, maar dit is weer omdat het christendom ze heeft overgenomen. 

De christelijke cultuur dan? Ja, er staan overal (lege) kerken en er zitten christenen in de regering, dat wel, maar in het wetboek is toch weinig specifiek-christelijks - laat staan joods - terug te vinden, evenmin als in de grondwet; artikel een ervan bestrijdt dit al. Dat joods-christelijke vormt onze wortels helemaal niet, eerder dit artikel een. 

Zowel mevrouw Vogelaar als de heren Balkenende, Rouvoet, Wilders en Rutte beroepen zich op de verdediging van onze zogenaamde joods-christelijke wortels. 

Rechts valt over Vogelaar heen; PVV en VVD beschuldigen minister wegens uitspraken over islam van cultuurrelativisme; Ruud van Heese, Trouw 16 juli 2007 

Maar wat is er nu christelijk, laat staan joods, aan mevrouw Vogelaar en de heren Balkenende - nu ja, dit kan nog, en al zeker de heer Rouvoet. Maar de heer Bos dan, de socialist? En de heren Wilders en Rutte? Als zij dit beweren en dit zou de heren Mozes en Jezus ter ore komen, dan zouden deze onmiddellijk aan een nieuwe reďncarnatie beginnen om e.e.a. recht te gaan zetten. Uit collegiale solidariteit vragen zij dan de heer Mohammed natuurlijk om voor de gezelligheid mee te doen. 

Maar nee, niet nodig, het zijn hun wortels helemaal niet. Alleen al hun politieke functie en hun vrijheid van meningsuiting hebben zij te danken aan onze seculiere en democratische rechtsstaat, dus aan de stem des volks, en nergens anders aan. De stem zelfs van een wijs volk, ondanks die andere 'stem des volks', het veelgelezen ochtendblad dat mevrouw Verdonk alle denkbare ruimte gaf. 

Alleen de koningin is er nog "bij de gratie Gods" - en laat zij dit vooral blijven: liever een bedachtzame diplomatieke koningin dan een overactieve vuurvreter als de nieuwe Franse president Sarkozy, nu al "Stalinkozky" genoemd ... - de anderen zijn er bij de gratie des volks en nergens anders door. 

Geen 'Stalinozky' dus hier dankzij onze grondwet, en geen Verdonk meer als minister van haat en segregatie (die van die partij van de Vrijheid Voor De Rijken), maar een mevrouw Vogelaar, socialiste, ook dankzij onze verkiezingen, dus democratie, dus grondwet. Een verademing! 

Wat een mooi land hebben wij, wat een goede staat! Gode zij dank? Nee, al mag je dit volgens onze grondwet geloven, de dank zij aan de werkelijke fundamenten van onze staat - en dat zijn nu net niet die joods-christelijke. 

Drie fundamenten 

Onze Nederlandse staat en cultuur steunt op drie pijlers: 

Seculariteit
Scheiding van kerk en staat. Balkenende regeert als premier, niet als christen.

Democratie 
Niet de vorst maar het volk regeert, zij het via een getrapt kiesstelsel: men kiest verstandige mensen. Via verkiezingen kon het Nederlandse volk Verdonk wegstemmen en vervangen door Vogelaar. 

Rechtsstaat 
De rechter oordeelt, niet de vorst of president; de rechter is onafhankelijk en beslist door toetsing aan de wet, die door het gekozen Parlement is vastgesteld.

De wortels van deze fundamenten

Onze wortels ...

Dit zijn zeker niet het jodendom en het christendom. Geen van beiden heeft ooit de secularisatie, de democratie en de rechtsstaat uitgevonden - eerder bestreden. Onze filosofie en in zekere zin ook onze democratie stamt uit de Griekse cultuur, ons rechtstelsel komt voort uit het Romeinse recht. 

De echte wortel is het markant genoeg niet vermelde humanisme,  dat op zijn beurt steunt op de Verlichting. Niet Mozes, Jezus, Mohammed of Boeddha, maar Erasmus, Voltaire, Montesqieu en anderen t/m Kant funderen onze cultuur en onze staat. 

Wij schreven hier uitvoerig over in ons Opiniestuk # 41, Europese waarden en normen, nader gespecificeerd in 

De Verlichting, nog weer verder gespecificeerd in een opgenomen essay, ook  genaamd: 

De Verlichting

Passen moslims hierin? 

Ja, zolang zij de genoemde drie fundamenten erkennen. En verreweg de meerderheid van deze minderheid doet dit ook. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn. 

Minderheid van minderheid

Die minderheid is ook nog eens veel kleiner dan de media doorgaans vermelden. Zij spreken standaard van "een miljoen moslims", maar dit is een fictief getal. Men geeft zich bij de burgerlijke stand op als moslim, mede bij gebrek aan een alternatief als 'humanist' of 'gewoon een burger'. Geloofsafval wordt niet gewaardeerd in die kringen, dus waarom zou je een risico nemen? Je vult gewoon in "moslim". Zelfs indien men dit niet invult wordt door de statistici simpelweg aangenomen dat een allochtoon moslim is. 

PS: 
"Volgens Pechtold rekent de overheid iemand tot de moslimgemeenschap als zijn ouders in een islamitisch land zijn geboren. Volgens hem betekent dit dat de omvang van de moslimgemeenschap van een miljoen mensen waarvan in het publieke debat sprake is [...] zwaar overdreven is. 
'Zelfs als iemand afstand doet van zijn geloof geldt hij voor de overheid nog als een gelovig"', aldus Pechtold."
Trouw 19 juli 2007

In feite bezoekt slechts een klein deel van hen ooit een moskee, slechts een fractie van dit minimale deel bidt vijf maal per dag en in feite weet de gemiddelde moslim (die van de burgerlijke stand) nauwelijks iets af van zijn of haar geloof. Het blijft beperkt tot een hoofddoekje en de ramadan, het koffiehuis en de ontspanningsruimte van de moskee. 

Turkse moslims spreken vaak beter Nederlands dan Turks. Het Arabisch, de taal van de lezingen en de gebeden in de moskee (en van de kat), is nauwelijks tot slechts fragmentarisch bekend. Het is de sfeer in de moskee die iets in de ziel aanspreekt, en het idee moslim te zijn en zo een houvast te hebben, maar daarmee heb je het dan ook doorgaans ook wel gehad. 

Voor de rest van de week is men gewoon Nederlands burger: consument die staat op zijn rechten, zijn inkomen en zijn vrijheid, inclusief die van godsdienst: gewone Nederlanders dus. De veelgenoemde lastige Marokkaanse jongemannen zijn al helemaal geen Marokkanen meer, voor geen half procent moslims meer, ze zijn vooreerst jongemannen in het vrije Nederland: beter geďntegreerd dan eigenlijk de bedoeling was. 

Moslims prijzen visie van minister Vogelaar; ’Eindelijk iemand die positief denkt’; Rob Pietersen, Trouw 17 juli 2007 

Onfrisse demagogie; Gerwin van der Werf, Trouw, Podium, 18 juli 2007 

Vogelaar weigert gevangene te zijn van het discours; Cilay Özdemir, Trouw 19 juli 2007

We zijn al multicultureel 

Ons land is al een mengpot van allerlei culturen, godsdiensten en andere invloeden, gebaseerd overigens op het genoemde stevige fundament van die drie pijlers. Alleen mag een minister dit van de heren Wilders en Rutte, beide van een partij met "Vrijheid" in het vaandel, dit niet zeggen, die vrijheid heeft zij volgens deze heren niet, ondanks de vrijheid van meningsuiting die wij hier kennen. Een waarheid die iedereen kan constateren mag kennelijk niet gezegd worden. Men lijkt er bang voor te zijn. Maar angst is een slechte raadgever. 

PS: Ja hoor, joods-christelijke wortels!

Dominee: Vrouwen, bedekt u - Trouw - 04 mei 2011 
" [...] Alle vrouwen en meisjes [...] moeten beseffen wat 'schaars gekleed' met mannen doet. Mede door hun gedrag, houding en uitstraling zijn zij een verzoeking voor mannen. 
God heeft niet voor niets in Zijn Woord gezegd: 'Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding'."

Vorige Start Omhoog Volgende