Start Omhoog

Lees meer over Moraal & wetenschap

Meer informatie staat in Opiniestuk # 33 en bijbehorende literatuur

Milieu

Brouwer, Aart, Nederland verdrinkt niet; De Groene Amsterdammer 29 april 2004
Over zin en onzin van de milieudiscussie. Over onheilsprofeten en nuchtere deskundigen. En over de weersverwachting voor de komende honderd jaar. 

Brouwer, Aart, Klimaat; De Groene Amsterdammer 8 oktober 2005
Over de Nederlandse hoogleraar Arthur RŲsch en diens artikel in Energy and Environment. RŲsch bestrijdt de IPCC-redenering en draait deze om. "Deze omkering van oorzaak en gevolg verklaart wellicht een aantal ongerijmdheden in de IPCC-rapportage." Deze vermeldt hij en biedt een alternatief. Hij signaleert drogredeneringen in het IPCC-rappport. Steeds echter worden alternatieve verklaringen en wetenschappers die ermee komen van het debat uitgesloten. [Samenvatting door Tegenwicht]. 

Engels, Joep, De hockeystick onder vuur; Kan het Kyoto-protocol in de prullenbak als het bewijs niet klopt? Trouw 4 februari 2004 
In de wereld van het klimaat is de hockeystick een begrip. Het is het koosnaampje van een beroemde grafiek uit het laatste rapport van het IPCC, de klimaatcommissie van de VN. De grafiek laat zien dat de temperaturen op aarde sinds het jaar 1000 gestaag zijn gedaald - schommelingen daargelaten.
Tot 1900: dan wordt het rap warmer op aarde (het blad van de hockeystick). Het IPCC verbond aan de grafiek een veel geciteerde conclusie: de jaren negentig van de 20ste eeuw waren de warmste van het afgelopen millennium.
Maar de hockeystick deugt niet, schrijven twee Canadese onderzoekers [...]

Haverkate, Jan, Opwarming aarde een sprookje; Geofysicus Broere uit Goor veegt de vloer aan met rampscenario's van milieubeweging; Wegener Dagbladen, .. Januari 2000
Bijna drie jaar is Adriaan Broere nu terug in Nederland. maar begrijpen doet hij het nog steeds niet: de hardnekkigheid waarmee vooral in ons land het broeikas-geloof wordt aangehangen en verspreid. De mensheid zou bezig zijn door haar spilzieke levenswijze het klimaat op aarde te bederven, a1dus het kerndogma van deze sekte.
[...] 'Het is allemaal gebaseerd op ongegronde wijsheid van pseudo-deskundigen en bestuurders die fondsen willen verwerven voor hun onderzoeken en hun politieke stokpaardjes. Als burger en als wetenschapper beschouw ik het als mijn plicht daartegen te protesteren'. zegt hij. 
[...] Sensationele , rampscenario's verkopen nu eenmaal beter dan betrouwbare wetenschappelijke gegevens.
[...] Ik denk omdat het ingaat tegen de algemene maatschappelijke trend. De hetze tegen de broeikasgassen past in een onderstroom die al veellanger bestaat en die wordt gevoed door het idee dat elke vorm van industriŽle activiteit slecht is voor het milieu, terwijl er natuurlijk genoeg bewijzen zijn van het tegenovergestelde.

Knip, Karel, Misleiding en verdraaiing - Commissie oordeelt dat Lomborg onwetenschappelijk handelde - NRC -11 januari 2003 - Met twee reacties in NRC 18 jan. 2003.
BjÝrn Lomborg veegde in The Skeptical Environmentalist de vloer aan met de milieubeweging. Nu verwijt een onderzoekscommissie hem nalatigheid, kwade opzet ůf onkunde.
BjÝrn Lomborg is berispt. Het werk van de Deense statisticus die volhoudt dat alle verontrusting over aantasting van natuur en milieu onzin is voldoet niet aan de eisen die je aan een wetenschappelijke publicatie mag stellen. "Het is in strijd met de standaarden op het gebied van goed wetenschappelijk handelen.'' Tot die uitspraak kwam afgelopen dinsdag de Deense raad die speciaal voor het onderzoek van 'wetenschappelijke oneerlijkheid' is opgericht. 

Knip, Karel, Herrie om een hockeystick; NRC 5 februari 2005
De reconstructie van het klimaat van de laatste 1000 jaar op grond van boomjaarringen klopt niet. Maar dat rechtvaardigt niet de verwerping van het broeikaseffect. 
 

Brink, Erwin van den, Hockeystick; NRC 19 februari 2005 
Blijkens zijn artikel, 'Herrie om een hockeystick', heeft Karel Knip het laatste nummer van Natuurwetenschap & Techniek ingezien in plaats van gelezen en toen wist hij alweer genoeg. Zonder aan te geven wat onze conclusies zijn, noemt hij ze absurd. Daarom de feiten zoals weergegeven nog even op een rij.

Labohm, Hans, Het milieu-manifest; Trouw, 14 februari 2004
'De kosten van het Kyoto Protocol voor de deelnemende landen bedragen enkele honderden miljarden dollars per jaar. Daar staat een netto temperatuurverlaging tegenover van 0,02 (twee honderdste!) graad Celsius in 2050. Dat is op een normale thermometer niet waar te nemen.' Al vijftig jaar wordt de westerse wereld geteisterd door een steeds langere litanie van milieu-angsten. Volgens econoom Hans Labohm, als gastonderzoeker verbonden aan Instituut Clingendael, is er geen wetenschappelijke grond voor dit alarmisme. Waarom is het dan toch zo succesvol? 'Het doemdenken appelleert aan archetypische denkbeelden: apocalyptische visies die door de eeuwen heen steeds weer in nieuwe gedaanten opduiken.'

Labohm, Hans, Klimaatsceptici; 27 augustus 2004; Liberaal Reveil december 2004
De klimaatsceptici ontkennen niet dat er sprake is van klimaatverandering. In de geschiedenis van de aarde is klimaatverandering de norm. Maar dat heeft niets te maken met een significante menselijke invloed. 

Labohm, Hans, Requiem voor Kyoto; Trouw 8 oktober 2005 
Het aflopen van de eerste fase van het Kyoto-klimaatverdrag in 2012 betekent tevens het einde van dit verdrag, meent econoom Hans Labohm. Ontwikkelde landen als de VS en AustraliŽ, en opkomende landen als China, India en BraziliŽ deden al niet mee. Nu heeft ook ItaliŽ aangekondigd in 2012 te zullen uitstappen. En Tony Blair heeft onlangs laten weten geen heil te zien in een vervolg op Kyoto, omdat het te duur is. Hij ziet meer in een technologische aanpak van milieuproblemen. Kyoto: het is einde oefening.
 

Gerlach, reyer, Smeltende gletsjers zeggen genoeg; Trouw 14 oktober 2005
Reactie op Labohm. 
Labohm signaleert terecht dat de klimaatlobby gebruik maakt van de meest pessimistische voorspelling. Zelf doet hij dat echter ook bij zijn economische voorspelling. Zolang we de ijsbergen zien smelten: laten we toch maar iets doen. 
[Samenvatting Tegenwicht]

National Geographic, Global warning, Bulletins from a warmer world; themabijdrage, september 2004.

NRC 10 augustus 2005: 
Niet de bindende emissie-afspraken van het Kyotoverdrag, maar technologische vernieuwing vormt het beste antwoord op klimaatveranderingen, zo vinden de VS, AustraliŽ, China, India, Japan en Zuid-Korea. Daarmee zetten zij de Europese aanpak terecht te kijk, meent Joshua Livestro. In plaats van te volharden in `Koyoto' zou Europa moeten streven naar een Atlantisch-Mediterraan Partnerschap, vindt Joost van Kasteren: 
 

Kasteren, Joost van, Hoog tijd voor een alternatief voor 'Kyoto'; NRC 10 augustus 2005
 

Livenstro, Joshua, Aziatisch milieuverdrag getuigt van gezond verstand; NRC 10 augustus 2005
 

NRC 12 augustus 2005: Reactie:
Samson, Diederik, Stop ideologisch gevecht over het klimaatprobleem
; NRC 12 augustus 2005 [Samenvatting van Tegenwicht:]
Inderdaad, zegt Diederik Samson, Tweede-Kamerlid voor de PvdA, de wetenschappelijke basis onder het IPCC-rapport en de hockeystick van Mann is wankel. "En het Amerikaanse parlement is van harte welkom om mee te doen aan de discussie, maar parlementen doen aan politiek en niet aan wetenschap." Kyoto en het Amerikaanse plan hoven elkaar niet te bijten of uit te sluiten, zo kritiseert hij Van Kasteren.  Maar ook Livestro: "Wie [...] zoals Livestro het klimaatprobleem wil gebruiken om een strijd tussen de Europese en Amerikaanse opvatting te beslechten, negeert de urgentie van het klimaatprobleem." [...] "Afspraken over het klimaat zijn al veel te lang verlamd door elkaar beconcurrerende politici, technici en diplomaten. Het is tijd om daarmee op te houden."

Verstegen, Wybren, Het Museum van de Twijfel; Trouw, 17 april 2004
Door onderzoek naar de rol van de zon op het klimaat is de discussie over het broeikaseffect beslist, denkt de milieuhistoricus Wybren Verstegen en hij beseft dat 'artikelen van sceptici, inclusief het mijne uit 1996 en het Milieumanifest van Hans Labohm in Letter & Geest (14 februari 2004) thuishoren in het museum: een verzameling van afgedankte theorieŽn uit de grillige geschiedenis van het wetenschappelijke klimaatonderzoek'.

Voormolen, Sander, Dolfijnstress ... en handelsstress; NRC, 11 januari 2003
Zijn dolfijnen de dupe van het verheffen van economisch belang boven de wetenschappelijke feiten?
Twee dolfijnonderzoekers zeggen deze week in The New York Times dat hun wetenschappelijke resultaten politiek onwelgevallig waren en daarom onder het vloerkleed zijn geveegd. 

Wadbiologen moeten zwijgen; Staatssecretaris Fabel komt jubilerend Alterra een lesje leren; Wegener Dagbladen, 8 november 2001
Wadbiologen van onderzoeksinstituut Alterra op Texel mogen van het ministerie van landbouw, visserij en natuurbeheer, hun belangrijkste opdrachtgever/financier, geen uitspraken meer doen die politiek gevoelig liggen. 
Het betreft zaken als schelpdiervisserij in relatie met de voedselsituatie voor vogels, zeehonden in relatie met de opvang van zieke dieren in de crŤche van Pieterburen, windturbines op het wad in relatie met natuurschade, enzovoorts. 

Algemeen

De Wetenschap is niet meer vrij, Colin Tudge, Ode, september/oktober 1999
(Index On Censorship, mei/juni 1999)
Wetenschappelijke informatie dient het fundament te zijn voor de inrichting van de samenleving en voor het leven van mensen. Maar commerciŽle, bureaucratische en zelfs ideologische belangen vertroebelen de berichtgeving vanuit de wetenschap. Belangrijke ontdekkingen en toepassingen zijn nauwelijks toegankelijk voor het publiek. Een aanklacht: diegenen die informatie achterhouden, zijn vijanden van de samenleving.  

De Discours, (Habermas), Gieles 1992, pp 45 ev.
Het begrip 'discours ' is afkomstig van Habermas, met name van diens veel geciteerde hoofdstuk van 1971. [..] Habermas bespreekt in dat stuk zijn aanzet tot een algemene theorie van het communicatieve handelen. In het dagelijks leven is communicatief handelen noodzakelijk, doch pas mogelijk als men over en weer vooronderstelt dat de gesprekspartners aanspraak mogen maken op geldigheid van wat zij zeggen. Zo niet, dan stopt de 'gewone' communicatie en moet men overstappen op de discours. Daarin worden die geldigheidsaanspraken expliciet ter discussie gesteld. De discours dient dus om de geproblematiseerde geldigheidsaanspraken van meningen, normen en uitingen met argumenten te funderen. 

 

Geldigheid van uitspraken in de discours (Habermas), Gieles 1992, p. 50
Habermas onderscheidt drie werkelijkheidgebieden of wereldperspectieven die elk hun eigen type uitspraken, hun eigen criterium, hun eigen taalvorm en hun eigen discours(gedeelte) vereisen.

Seksualiteit

Gieles, Frans 

overziet in "Mijnheer de President..." de oppositie in chronologische volgorde; 

in "De strijd om de vrije wil, de feiten en de moraal   Het debat rond de publicaties van Rind, Bauserman & Tromovitch gaat door; een overzicht, 1997 - 2002" vervolgt hij dit verhaal. Dit stuk staat in opiniestuk # 33 en de daarbij behorende literatuur.

In "Wetenschap en Moraal of: de Controverse rond Rind c.s." gaat dezelfde schrijver in op de door de opponenten ingebrachte bezwaren en op de wijze van discussiŽren door deze opponenten.

Oellerich, Thomas D.
Kernachtiger dan in deze titel kan het niet geformuleerd worden: 
"Rind, Tromovitch en Bauserman: politiek incorrect Ė wetenschappelijk correct"
in: Sexuality & Culture, 4(2), 2000.

Okami, Paul
Hoe in de Amerikaanse wetenschappelijke literatuur seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen worden vertekend.

Rind, Bauserman & Tromovitch 
De auteurs zijn zelf weer aan het woord in "De veroordeelde meta-analyse over seksueel misbruik van kinderen; Deugdelijke wetenschap en lang uitgebleven scepticisme" door Rind, Bauserman & Tromovitch in de Skeptical Inquirer van juli 2001.

Meer Engelstalige literatuur is weergegeven in het Engelstalige Statement # 13.

 

Start Omhoog