Start Omhoog

Opwarming aarde een sprookje

Geofysicus Broere uit Goor veegt de vloer aan met rampscenario's van milieubeweging

Door Jan Haverkate

Wegener Dagbladen, .. Januari 2000

GOOR - Bijna drie jaar is Adriaan Broere nu terug in Nederland, maar begrijpen doet hij het nog steeds niet: de hardnekkigheid waarmee vooral in ons land het broeikas-geloof wordt aangehangen en verspreid. De mensheid zou bezig zijn door haar spilzieke levenswijze het klimaat op aarde te bederven, a1dus het kerndogma van deze sekte.

De ijskap rond de Noordpool is het afgelopen jaar niet gesmolten maar juist aangegroeid. 'Dat hele verhaal van de milieubeweging dat automobilisten verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde is nonsens', aldus geofysicus Adriaan Broere (74) uit Goor. 'De invloed van de mensheid op het klimaat is te verwaarlozen'.

De voornaamste oorzaak zou het broeikasgas kooldioxide (CO2) zijn, dat in de atmosfeer wordt gebracht door de mens zelf, met zijn overdadige energiegebruik in verkeer en industrie.

Daardoor stijgt de temperatuur, smelten de poolkappen, stijgt de zeespiegel, lopen de kuststreken onder, verandert het klimaat en geraakt de aarde in het ongerede, zo orakelen de doemdenkers. 

Terwijl er volgens Broere helemaal niets aan de hand is, althans niet op de manier zoals de broeikas-activisten ons willen doen geloven. 

'Het is allemaal gebaseerd op ongegronde wijsheid van pseudo-deskundigen en bestuurders die fondsen willen verwerven voor hun onderzoeken en hun politieke stokpaardjes. Als burger en als wetenschapper beschouw ik het als mijn plicht daartegen te protesteren'. zegt hij. 

Adriaan Broere, woonachtig in het Twentse Goor, is geofysicus van beroep en keerde na een wetenschappelijke carrière in het buitenland in 1997 in Nederland terug. Gedurende de afgelopen 35 jaar werkte hij in Europa, Afrika, Noorden Zuid-Amerika. 

In 1978 stichtte hij in Houston (Texas) onder meer een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd was in satelliettechnologie. Samen met universiteiten, laboratoria en wetenschappelijke instituten zoals NASA deed hij onderzoek op het gebied van klimatologie en meteorologie.

Sprekend vanuit een jarenlange kennis en ervaring stelt hij vast dat er in het doemscenario van de broeikas-gelovigen slechts één gegeven klopt: de gemiddelde temperatuur op aarde is de laatste honderd jaar met 0,5 graad Celsius gestegen. 

'Wat men er echter niet bij vertelt, is dat die stijging zich vooral heeft voorgedaan vóór 1948, terwijl de toename van CO2 in de atmosfeer een verschijnsel is van de laatste 40 jaar. De temperatuurstijging kán daardoor dus helemaal niet zijn veroorzaakt. Sterker nog, de satellietgegevens van de laatste 20 jaar tonen geen enkele aanwijzing meer voor een verdere opwarming, maar juist het omgekeerde: sinds 1979 heeft zich elk decennium zelfs een heel geringe daling voorgedaan '. 

Er is volgens hem nog een andere reden waarom de gesignaleerde temperatuurstijging niet kan zijn veroorzaakt door de toename van CO2. Het totale CO2-gehalte in de atmosfeer (0,033 %) is zo laag, dat het nauwelijks effect kan hebben. 

 De hetze tegen CO2 is dus volledig ongegrond? 

'Absoluut. CO2 is zelfs een onmisbaar en zeer nuttig gas. Het is noodzakelijk voor het leven op aarde. Zonder CO2 zouden er geen planten en bomen kunnen leven en zou ons voedsel niet groeien. Je zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat we veel meer CO2 nodig hebben. Gezien de groei van de wereldbevolking is een grotere voedselproductie nodig. Een toename van CO2 kan die grotere oogsten opleveren. 

'CO2 heeft verder als nuttige eigenschap dat het samen met andere chemische stoffen een soort schild om de aarde vormt in de vorm van een nevelige waas en wolken waardoor de zonnestralen terugkaatsen in het heelal en de aarde eerder wordt gekoeld in plaats van verhit. Het hele CO2-verhaal is dus echt nonsens.' 

'Verantwoordelijk voor alle temperatuurschommelingen op de aarde is de zon, in het bijzonder zonnevlekken die in de zogeheten magnetische velden geconcentreerd zijn en die verlopen volgens een bepaalde cyclus van 9 tot 14 jaar. De lengte van deze cyclus is voor 99,9 procent bepalend voor de temperatuur op aarde. Processen op de aarde zelf, zoals vulkanen en geisers, voor 0,1 procent'. 

Stel dat de temperatuurstijging doorzet, wat heeft dat dan voor gevolgen. bijvoorbeeld voor de ijskappen op de polen en het peil van de zeespiegel? 

'Ook daarover wordt veel onzin verkondigd door de broeikas-sekte. Dat bij smeltende poolkappen het zeeniveau stijgt, is een onwaarheid die zelfs een middelbare scholier met een beetje natuurkunde-kennis kan doorzien. IJs heeft namelijk een groter volume dan water -- denk aan het jampotje dat knapt als het vriest. De ijsmassa's van de poolkappen bevinden zich grotendeels onder water. Als deze kappen gaan smelten, wordt het volume niet groter, maar juist kleiner en daalt de zeespiegel. 

'Het is trouwens nog maar de vraag of die ijskappen door de opwarming van de aarde wel smelten. Door de stijging van de temperatuur zal namelijk de verdamping toenemen met als gevolg meer neerslag, die op de polen naar beneden komt in de vorm van sneeuw. De sneeuw- en ijsmassa's op de polen zullen juist aangroeien in plaats van afnemen. Recente satellietwaarnemingen hebben dat ook aangetoond.' 

Als juist is wat u zegt, hoe komt het dan dat zo weinig wetenschappers hun stem verheffen tegen de valse voorlichting? 

'Dat laatste is niet juist. Meer dan 17.000 wetenschappers, klimatologen en meteorologen hebben op 1 mei 1998 de Oregon Petitie ondertekend waarin stelling wordt genomen tegen deze verkeerde voorstelling van zaken. Iets dergelijks is ook gebeurd met een verklaring die in Heidelberg is opgesteld en door 4000 Europese wetenschappers werd gesteund. 

'Maar deze geleerden worden geboycot en uit beleidscommissies geweerd. Sensationele , rampscenario's verkopen nu eenmaal beter dan betrouwbare wetenschappelijke gegevens. Het zijn vooral bepaalde meteorologen die pretenderen het klimaat in de wereld tot ver in de toekomst tot op de graad nauwkeurig te kunnen voorspellen.' 

Maar waarom dringt de stem van de tegenbeweging niet door in het publieke debat? 

'Ik denk omdat het ingaat tegen de algemene maatschappelijke trend. De hetze tegen de broeikasgassen past in een onderstroom die al veel langer bestaat en die wordt gevoed door het idee dat elke vorm van industriële activiteit slecht is voor het milieu, terwijl er natuurlijk genoeg bewijzen zijn van het tegenovergestelde. De verdubbeling van de levensverwachting van de mens in de laatste honderd jaar zou zonder de industrie en de verbetering van de welvaart niet denkbaar zijn geweest. 

Maar het verzet tegen een nodeloze verspilling van energie kan toch ook geen kwaad? 

'Natuurlijk is daar op zichzelf genomen niets tegen, maar wel als aan de bestrijding van de CO2-uitstoot enorme sommen geld worden besteed die nutteloos zijn, omdat de mensheid de atmosfeer toch nooit zal kunnen veranderen. Bovendien leidt het de aandacht af van de milieuproblemen waar we wel iets aan kunnen doen. Tien miljoen vierkante kilometer bomen zijn in de afgelopen jaren verloren gegaan door roofbouw en dat proces gaat ook nu nog door.

Waarom schakelen we niet over op het gebruik van hennep, dat vroeger ook werd gebruikt voor het maken van papier en textiel? De oordelen zijn talloos. Hennep heeftmaar één seizoen nodig om te groeien. En om van hennep papier te maken heb je geen zuren nodig, wat bij papierfabricage uit houtpulp wel het geval is. Met de biomassa hennep kun je negentig procent van de wereldbehoefte aan methaan, creosoot, cellulose, verf, vernis en isolatiemateriaal dekken.

Meer dan dertig procent van de hennepzaden bevatten olie die geschikt s voor de fabricage van dieselolie en machineolie van hoge kwaliteit. Formule 1 race-auto's rijden op methaan. Ook de vervuiling van rivieren, grond en lucht door chemisch en radioactief afval is zo'n probleem waar wij iets aan kunnen veranderen.

We kunnen ons beter bezorgd maken over de nucleaire onderzeeërs die liggen weg te roesten in de Baltische Zee dan in paniek te raken over CO2 en een halve graad Celsius temperatuurstijging in 100 jaar, die wetenschappelijk beschouwd volkomen natuurlijk is,' aldus geofysicus Adriaan Broere.

 

Start Omhoog