Vorige Start Omhoog Volgende

Polarisatie (1 - hier)

Nederland na de Europese verkiezingen

Weblog Tegenwicht 
# 118, 
8 juni 2009

 

De huidige scheidslijnen

De uitslag van de Europese verkiezingen van 4 juni 2009 geeft te denken. We zien een tendens die al een poos gaande is voortgezet: de middenpartijen verliezen kiezers, de partijen links en vooral rechts daarvan winnen. De tendens is: polarisatie. 

De stemmen werden, naar we kunnen vermoeden, maar ten dele aan Europa zelf gegeven; veel mensen stemmen als reactie op de situatie in Nederland of hun eigen land. Veel stemmen waren proteststemmen, mogen we aannemen. Ook niet stemmen wordt wel als protest geduid, protest tegen de veelgenoemde 'zakkenvullers'. 

Professor Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Utrecht, gaf een heldere analyse van deze polarisatie. Hij ziet 

"een ’nieuwe’ politieke scheidslijn, namelijk die van de kosmopolieten versus de nationalisten. Anders gezegd: de hoogopgeleiden (hbo/wo) tegenover de lager en middelbaar geschoolden (maximaal mbo). De kosmopolieten denken meer grensoverschrijdend, de nationalisten zoeken het binnen de Nederlandse of zelfs binnen de stadsgrenzen. Die laatste groep is meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld leefbaarheid en criminaliteit, terwijl de kosmopolieten onder meer milieu en internationale samenwerking belangrijker vinden.

D66 is volgens Bovens bij uitstek de partij voor kosmopolieten, net zoals GroenLinks. Terwijl de PVV en de SP de stem van de voornamelijk witte gewone man vertolkt. Beide partijen zijn zeer uitgesproken pro- of anti-Europa, vandaar de duidelijke winst voor Pechtold en Wilders."

Perdiep Ramesar, PVV en D66 verscheuren Randstad; Politieke scheidslijnen vervagen, het gaat nu om hoog- of laagopgeleiden, zegt hoogleraar; Trouw 6 juni 2009. 

Marc Leijendekker, 'PVV en SP geven stem aan afkeer van globalisering'; Wilders profileert zich tegen linkse elite; wetenschapper vindt PVV gezonde correctie; NRC Handelsblad 2 juni 2009

Wilders en zijn aanhang juichten, anderen schudden bezorgd het hoofd. Wilders wil natuurlijk verder, hij ziet het liefst meteen nieuwe verkiezingen. Hij wil premier worden. 

Premier Wilders

Samen met vice-premier Verdonk heeft hij wel een probleem. Hij heeft zich altijd afgezet tegen "de elite", nu behoort hij er zelf toe - al jaren overigens, als bezoldigd kamerlid en 'politiek dier'. Verdonk moet nu "daadkracht tonen" en regeren. Dit betekent het sluiten van de altijd verfoeide compromissen met de eerst zo verfoeide 'flapdrollen', 'lafaards', dan wel 'knettergekke' collega's. En dit dan met weinig hulp na de uitstroom van massa's ambtenaren die niet onder hen wilden dienen. 

Geen probleem: die linkse elitaire bende van de  grachtengordel kan hij missen als kiespijn. Hij stelt zijn achterban aan: 'het volk'. Dit gaat nu regeren. Als de professor gelijk heeft: hooguit MBO-ers. Met steun van Verdonk die, zoals zij altijd gezegd heeft, het fileprobleem gaat oplossen. De vraag is alleen even: hoe? 

Volk en elite

Voor dit en voor vele andere problemen heeft men toch vakmensen nodig: ingenieurs, economen, planologen, juristen, politiepsychologen, sociologen, onderzoekers, statistici, politicologen ... de elite ...

Het probleem kwam eerder voor, namelijk in - bijvoorbeeld - Rusland en Zimbabwe. 

Zocht men in Rusland een directeur van, pakweg, een tractorfabriek, dan koos men een goede communist, geen ingenieur - trouwens, die werkten allemaal al in de zilvermijnen. 
In Zimbabwe werd men hoofd van een grote boerderij als men zwart was, niet als men iets van landbouwkunde afwist. De boeren waren al verjaagd. 

Gevolg: gammele tractors, hongersnood. 

Europa

De uitslagen in de andere landen laten dezelfde tendens zien: polarisatie, toename van rechts en extreem rechts, maar ook voor 'groen' en voor 'Europa'. Volgens Claes de Vreese loopt Nederland nu zelfs voorop in dit verschijnsel van de nieuwe polarisatie. 

Mark kranenburg, Nederland polariseert mee; Claes de Vreese over het politieke landschap in de EU; NRC Handelsblad 8 juni 2009. 

Opvallend in heel Europa is het verlies voor de sociaal-democraten. Deze hebben dus een probleem. Deze partijen zijn opgericht door en voor de arbeiders. Ik herinner mij nog de leus "Elke arbeider zijn eigen auto'tje!" 

Nu, die hebben zij nu dus, soms meer dan een per gezin, met als gevolg verstopte woonstraten en files. Een twee vakanties per jaar, twee of meer tv's en computers, eigen kamers voor de studerende kinderen, merkkleding - en zo meer. 

Het ideaal is bereikt, met als gevolg dat 'de arbeider' dit wil behouden en dus VVD, of nu PVV stemt. Milieu en globalisering zijn niet hun eerste interessen. De eigenlijke PvdA heeft nu als leden, naar althans gezegd wordt, voornamelijk intellectuele arbeiders, kosmopolieten en multiculturalisten - de ene kant van de genoemde nieuwe scheidslijn. En die trokken naar D66 en naar GroenLinks. Democratie is goed, maar heeft ook zo zijn problemen, zoals nu de sociaal-democratie. 

Democratie = 'het volk regeert'?

Nee, nergens. In "Democratische Volksrepublieken" regeert een (nieuwe) elite die vooreerst het volk onder de duim gaat houden. Men heeft er geen flauw idee van de scheiding der machten en van de scheiding tussen kerk of moskee en staat. 

En hier? Hier hebben wij een vertegenwoordigende democratie. Het volk kiest vertegenwoordigers, vakmensen, beroepspolitici, die vervolgens de regering kiezen: vakministers en beroepspolitici. Er is een scheiding van machten, elk uitgeoefend door vakmensen:

de constitutionele macht, 
de wetgevende macht, 
de uitvoerende macht en 
de rechterlijke macht, 

alsook 

een scheiding tussen kerk en staat en 
een stevige grondwet. 

Dit is onze democratie. De elite regeert, het volk kiest, volgt kritisch, corrigeert soms en kan sanctioneren. 

Onze grondwet zit stevig in elkaar. In Californië bijvoorbeeld kan 'het volk' per referendum de grondwet wijzigen, waarmee 'het volk' het homohuwelijk om zeep hielp. Hier kan dit niet. 

Weblog # 111: Als het volk regeert ... in de polder - 6 september 2008 
Weblog # 7. Vrijheid? Een geestig idee! 4 maart 2005.

Burgers moeten ook niet gaan regeren, geen wetten gaan maken, niet rechtspreken. Zij moeten kritisch volgen en hun stemrecht uitoefenen. 

Vakmensen zijn nodig 

Niet alleen monteurs, boekhouders, onderwijzers en agenten, juist ook mensen die een groot geheel kunnen overzien: langetermijnplanning, de rijksbegroting, het onderwijsbeleid, het justitiebeleid. Er zijn juristen nodig die de wet en de grondwet goed kennen, het volkenrecht en het strafrecht. 

Op het niveau van Wilders en Verdonk valt geen probleem op te lossen. 

De Qur'an verbieden, 
nieuwe moskeeën verbieden, 
'Marokkaanse' jongeren (hier geboren en met NL pasport) 'terug'sturen - 
eerst even het leger op hen afsturen, 
de elite wegsturen, 
Turkije weren uit de EU, 
de grenzen sluiten, 
de EU verzwakken, 
'het volk' per e-mail raadplegen en volgen 

- het meeste kan wettelijk al helemaal niet en het zal ook niets oplossen. 

Premier Wilders en vice-premiers Verdonk hebben gedaan aan populisme: problemen versimpelen en simplistische oplossingen propageren. De Grote Leider zijn, Het Volk vertegenwoordigen. Dit trekt stemmen, maar lost geen probleem op. Daar heb je vakmensen bij nodig: de elite. 

De verkiezingsuitslag

Hier spreekt inderdaad het volk. We zien het volk hier kiezen en corrigeren, ja, zelfs dreigen met sanctioneren. Dus moet de motivatie van deze tegenstemmen nauwgezet worden geanalyseerd (door vakmensen) en serieus genomen worden (door de vakpolitici). De economie, de werkloosheid, de verpauperde wijken, de spanningen in de bevolking. Maar niet door deze verder te polariseren, wel door aan het werk te gaan met mogelijke oplossingen. 

Dit gebeurt al op grote schaal. Overal zijn projecten en experimenten gaande en wordt geld ingezet voor wijken, scholen, jongeren en agenten. Alleen dit levert nu eenmaal niet onmiddellijk resultaat op; het kost tijd, moeite, denken en heroverwegen, proberen en herplannen. Het is nu eenmaal moeilijker iets goed op te zetten en te verbeteren dan om overal heel hard "NEE" tegen te roepen. 

Populisme

Dit is wat populisten doen. Zondebokken aanwijzen ('de moslims', 'de elite', 'de linksen') en zo bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten in plaats van een gemeenschap op te bouwen, polariseren in plaats van integreren en samen aan het werk te gaan. 

Juist dit doen ze niet. Ze blazen problemen op in plaats van ze op te lossen. Sterker nog, door hun optreden maken ze dit moeilijker tot onmogelijk. Ze bedriegen 'het volk'. Ze houden het aan het lijntje met loze beloften en uitspraken die ophitsen maar niets oplossen. Populisme teert op onvrede en haat en vergroot deze nog eens. 

Ze hebben steun aan de tv als medium, of althans zoals dit medium deels gehanteerd word: emotie, korte zinnen, geen nuance, niets ingewikkelds, vooral niet nadenken. Tv geeft beelden - maar niet de werkelijkheid, tv appelleert het gevoel, niet het kritische denken. Wilders is een meester in het hanteren = manipuleren van de beelden, van 'het volk'. 

Anton C. Zijderveld, Populisme als politiek drijfzand; Cossee Essay, 2009. 
Herman Staal, Een kleine knokploeg namens miljoenen; PVV Wilders profileert zich tegen linkse elite; NRC Handelsblad 2 juni 2009

Wilders is zodoende wel in staat premier te worden, maar niet in staat dit ook te zijn en te blijven, dit zware, uiterst lastige en hoogst deskundige - elitaire - werk ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Verdonk al evenmin, ondanks haar 'daadkracht'. 

Nederland nu

We hebben trouwens al een premier. Een uitgesproken Nederlandse figuur, democratisch gekozen. Niet mediageniek, maar wel: degelijk, 'calvinistisch', deskundig, bescheiden, behoedzaam, sympathiek, heel menselijk,  met een redelijk kabinet met uitschieters als  Hirsh Ballin en Donner, vakmensen bij uitstek - dus elitair, dus slecht

Deze kiezer heeft overigens in meerderheid vóór Europa gestemd, goeddeels op D66 en GroenLinks, beduidend minder op de SP, maar ook dramatisch minder op de PvdA(rbeid), evenzeer dramatisch meer op de PvdA(ngst - verpakt in 'vrijheid', behalve dan voor ... vul maar in, noem maar op). 

Maar nog altijd een minderheid die, markant genoeg, andere, om zo te zeggen collega-minderheden, het woord wil ontnemen, zelf zich als 'Kampioen van Het Vrije Woord' voordoend. Alleen voor henzelf dus, een loos en irrationeel 'betoog', helemaal geen betoog, alleen clichés, kreten. 

Maar met kretologie kun je een land niet regeren. Dit vereist deskundigheid op hoog niveau. Het vereist een elite van hoog opgeleide en nu ook - de globalisering is al een feit - multicultureel en kosmopolitisch denkende mensen. Volg deze vooral kritisch, dit houdt hen scherp. Maar jaag ze niet weg. 

Hiermee zijn we weer terug bij het begin: de hoog opgeleide kosmopolieten en de multiculturalisten contra de nationalisten die zich achter de dijk willen ingraven in hun eigen sores, kreten en ideeën die geen oplossing zijn - de huidige tweedeling van Nederland als we in deze professor Mark Bovens mogen volgen. 

Mark Kranenburg, Nederland polariseert mee;  'Heldere partijen doen het goed'; Claes de Vreese over het politieke landschap in de EU; NRC Handelsblad 8 juni 2009

Hoe verder?

Laat de koningin, haar kabinet, de premier,de deskundigen, de elite, de wetenschappers, de kwaliteitspers en zo meer hun werk gewoon voortzetten. 

Laten zij ook goed luisteren naar 'de tegenstem' te zeggen heeft. Dit is belangrijk. 'Het volk' sprak: het benoemde (het Europese Parlement voor een 5%), het sanctioneerde niet het Nederlandse  kabinet, het probeerde het wel te  corrigeren. Luister hiernaar, als naar een lastig kind in de tienerleeftijd: het heeft je iets te zeggen. 

Niet dat het onmiddellijk 'zijn gelijk' krijgt ('Ik wil NU een nieuwe i-pod zonder er zelf voor gespaard te hebben' - 'ik wil nu zonder diploma wel meteen een vaste baan met erg veel rechten'), 
wel dat er zo geluisterd wordt dat de achterliggende en werkelijke behoeften verstaan, begrepen en gehonoreerd worden. 

De populisten volgen hun eigen behoeften en doen alsof zij de behoeften van 'het volk' voldoen en dit volk eens even beter zullen regeren. 

Dit vereist natuurlijk wel, heer Wilders, een goed opgeleide elite, die gewoon, ondanks u, haar werk blijft doen, gedegen, grondig, goed geïnformeerd, elitair - het zij zo, het is niet anders. 

Tegenwicht

Dit stuk heet "Polarisatie (1 - hier) -Nederland na de Europese verkiezingen". 

Er volgt een "Polarisatie (2 - elders)". Dit zal gaan over de sunnieten en de sji'ieten, een in een ongelofelijk snel tempo geëscaleerde en vooral gepolitiseerde polarisatie van een, eeuwen geleden, oorspronkelijk religieus conflict. 

Misschien kunnen we het proces van polarisatie eens goed bekijken en analyseren. 

De Tegenwichtkat kijkt mee en zal zijn commentaar ook geven, uiteraard eerst in het Arabisch.

Het is een geleerde, elitaire kat. Hij kent zijn klassieken en zijn talen. Hij denkt na.

Vorige Start Omhoog Volgende