Vorige Start Omhoog Volgende

Tolerantie

Tegenwicht weblog # 101, 7 januari 2008

De oproep tot tolerantie door Doekle Terpstra (zie weblog # 99) heeft veel reactie opgeroepen, instemmende, maar ook erg intolerante reacties. 

We bespreken de eerste reacties, vervolgens de kerstrede van ons aller Beatrix, de majesteit  herself, en tenslotte de reactie van Terpstra en een serie andere Nederlanders in Trouw van 2 januari 2008 Benoemen en bouwen.

Enkele van de eerste reacties

We hebben er een nieuw woord bij: 'verschilligheid', de tegenpool van 'onverschilligheid'. Het laatste slaat op een groeiende groep Nederlanders die zich afwendt van de samenleving. Vermoed wordt dat die gevonden kunnen worden in de 'bewegingen' van Wilders en Verdonk en hun simplistische boodschappen. Vreemd genoeg werden beide door sommigen gekozen als 'politici van het jaar' - hoewel Verdonk in de Kamer grotendeels afwezig dan wel zwijgzaam was. Vooral Wilders legt de oorzaken en de schuld bij een godsdienst en bij een etnische groep. Dat trekt wel stemmen, maar lost niets op. 

"Je kunt ook proberen de oorzaken bloot te leggen, waar mogelijk weg te nemen en tegelijkertijd het onderlinge gesprek te bevorderen of tot stand te brengen. Dat is belangrijk, juist daar waar mensen met elkaar moeten samenleven en -werken. Dit laatste zou de inzet moeten zijn van een vervolg op het initiatief van Doekle Terpstra. 
Dat vervolg moet nadrukkelijk niet politiek van aard zijn, maar maatschappelijk." 

Aldus Jacobine Geel in: Daarom spreekt de oproep van Terpstra mij zo aan; Alles wat bijdraagt aan een Nederland waarin mensen niet meer met de rug naar elkaar toe leven, verdient brede steun. Dus ook de actie van Doekle Terpstra; Trouw, Podium, 8 december 2007 

Haar laatstgenoemde wens is in januari vervuld, zoals we zullen zien. Wilders wil het debat tot de Kamer beperken, maar zelf doet hij dit helemaal niet: hij gebruikt volop de media en binnenkort ook nog eens een film. Juist de mensen buiten de Kamer hebben last van zijn polariserende en haatzaaiende uitspraken. Daarbij moet 'een tegenbeweging' niet tegen de persoon Wilders ingaan, terwijl ingaan tegen zijn onzinnige voorstellen nauwelijks nodig is, zo onzinnig zijn ze. 

"Als je alle nonsens die Wilders uitkraamt over islam en Koran terzijde schuift, hou je nog wel een paar vraagstukken over. Dat de groeiende immigratie en de culturele, sociaal-economische en religieuze verschillen tot spanningen leiden, is een feit. Wilders doet daar niets aan, want hij wil daar niets aan doen. Wilders wil ook geen kritisch debat over de islam; hij veroordeelt die godsdienst gewoon. 
Een nee tegen Wilders moet ook inhouden dat we bereid zijn die vraagstukken onder ogen te zien, te onderzoeken en op te lossen." 

Aldus Willem Schoonen in: Het ’nee’ is een geluid, geen beweging; Trouw, 8 december 2007, brief van de hoofdredactie. 

René Danen reageerde samen met Miriyam Aouragh en Mohammed Rabbae met een  pleidooi om de politiek van Wilders te bestrijden in èn buiten het Parlement. 

"Het is een drogreden dat de kiezers van de PVV niet serieus worden genomen. Het debat aangaan en op basis van inhoudelijke argumenten Wilders’ populistische opvattingen ontkrachten, getuigt juist van respect voor zijn achterban." 
"In een democratische samenleving is het argument dat het debat met de PVV van Wilders alleen zou thuishoren in de Tweede Kamer bizar en naïef. Wilders voert zijn hetze tegen allochtonen op elke beschikbaar podium, binnenkort zelfs in een film. "

Bestrijd politiek Wilders in en buiten het parlement; De politieke reacties op het initiatief van Doekle Terpstra spraken boekdelen. Niemand heeft het meer over de venijnige ideologie van de PVV; René Danen e.a.; Trouw, Podium, 12 december 2007. Dit artikel is medegeschreven door Miriyam Aouragh (...) en Mohammed Rabbae (...). 

In het Parlement nam Alexander Pechtold (D66) het op tegen de PVV. Hij wil een openbaar debat buiten de kamer aangaan - omdat men buiten de Kamer niet meer onschendbaar is. 

Pechtold: PVV zet aan tot vreemdelingenhaat; D66-leider Pechtold daagde gisteren de PVV uit tot een openbaar debat buiten de Tweede Kamer om de partij ’te ontmaskeren’; Cees van der Laan; Trouw, 13 december 2007 

Wie twijfelt kan het interview met Wilders lezen in HP | De Tijd van 14 december 2007. Afshin Ellian  spreekt in de NRC van 5 januari 2008 bijna lyrisch over de duidelijkheid qua argumentatie die hieruit spreekt. Een argument kan duidelijk zijn, dat is handig, maar is  daarom nog niet juist. Wilders spreekt nogal eens in oorlogstermen: "Ik capituleer niet". 

Bewust 'onverschillig' reageert Mohammed Boubkari: 

Weer een film over de Koran? Gewoon negeren! 
Het heeft geen enkele zin om als een dolle stier te reageren op elke belediging van de islam.
Trouw, Podium, 15 december 2007 en op www.wijblijvenhier.nl ... 

Een website overigens die een bezoek waard is en een uitstekend initiatief is. Hier is men tolerant. In onze vorige weblog # 100, over weblogs, schreven wij hierover: 

"Een jury heeft onlangs unaniem de winnaar aangewezen in de categorie 'beste collectief weblog'. De winnaar was www.wijblijvenhier.nl/ . Een verademing." 

Bepaald intolerant reageerde De Telegraaf van 15 december. Een paginagroot artikel in Telegraaf-taal speelt op de man, in het bijzonder op René Danen. Men somt op in welke organisaties deze "beroepsactivist" zich zoal heeft laten horen, erg kwalijke organisaties uiteraard, zoals Nederland bekent kleur en het Nederlands Sociaal Forum, en dan ook nog eens in communistische en moslim organisaties. Zo'n man kan natuurlijk nooit gelijk hebben.

De koningin dan? Doe moet toch wel gelijk hebben?

De kerstrede van de koningin - pleidooi voor tolerantie 
... en de soms intolerante reacties daarop

Kerstrede 2007

[...]

In deze tijd wordt onze eigen veilige, vertrouwde en verdraagzame samenleving van dag tot dag op de proef gesteld. Gevoelens van onrust en onzekerheid voeren de boventoon. 

[...] 

Onze democratische traditie houdt meer in dan alleen aanvaarding van de macht van de meerderheid; het gaat ook om respect voor minderheden. De geschiedenis heeft ons geleerd dat tolerantie een basis biedt om spanningen te boven te komen en conflicten te overwinnen. Die kostbare verworvenheid maakt deel uit van ons culturele erfgoed en blijft een bron van kracht.

Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo'n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin.

[...] 

Spanningen en conflicten zullen zich altijd voordoen en kunnen dan ook niet worden ontkend. Maar in plaats van ze aan te wakkeren, moeten we zoeken naar wegen om ze te beheersen en op te lossen. Over en weer vraagt dat aandacht en begrip voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven. In wat een mens dierbaar is en heilig, ligt zijn grootste kwetsbaarheid. Voorkomen moet worden dat gekwetste gevoelens omslaan in wanhoop en agressie. Waar het op aan komt is dat grieven worden onderkend en ernstig genomen.

De ruimte die nodig is om nieuw vertrouwen op te bouwen begint met het aanvaarden van verscheidenheid. Die is nu eenmaal een gegeven. Van mensen kan niet worden verwacht dat zij allen hetzelfde denken, doen en geloven. Godsdiensten en politieke ideologieën krijgen met recht erkenning en vrijheid. 

Kerstrede 1998

"Angst en haar vormen de voedingsbodem waaruit gevaarlijke denkkaders kunnen voortkomen, gegrond op vals onderscheid tussen 'wij' en 'zij'." 

2001

"Tot de beginselen van onze democratie behoren in elk geval erkenning van verscheidenheid in levensovertuiging en respect voor ieders geloof"

2002

"Dat mensen elkaar krenken, beledigen en discrimineren kan niet worden gedoogd."

2003

"De vrijheid van meningsuiting is al lang verankerd in onze Grondwet. Het is echter geen vrijbrief om te kwetsen noch om schaamteloos oordelen te verkondigen over mensen."

2004

"Vanuit respect voor de vrijheden en overtuigingen van anderen zullen allen zélf beheersing moeten tonen in de wijze waarop zij met hun medeburgers omgaan."

2006

"Een recht om te beledigen bestaat niet. Evenmin geeft godsdienstvrijheid een vrijbrief om te kwetsen of op te roepen tot haat."

(Bron: Trouw, 27 december 2007; ook Tegenwicht)

[...] 

Samenlevingsproblemen zijn niet op te lossen met simpele recepten voor een geïntegreerde maatschappij. In elk geval wordt een gemeenschappelijke inspanning gevraagd voor discipline in de omgang tussen mensen, het bijstellen van ongenuanceerde oordelen en het doorbreken van negativisme.

Hoewel het niet altijd gemakkelijk is, kan weerstand toch overwonnen worden door toenadering te zoeken tot mensen uit andere tradities en overtuigingen. Dat vergt een instelling van luisteren en leren. Een dialoog wordt mogelijk als allen daadwerkelijk bereid zijn ook eigen zekerheden in de discussie te betrekken.

[...]

In de dagelijkse omgang vormen het rekening houden met elkaar, het oog hebben voor wat een ander nodig heeft en het aandacht schenken aan mensen met problemen het cement van een leefbare gemeenschap. Door de betrokkenheid van allen kunnen wij kwetsbaarheid omzetten in kracht.

[...]

Aan gemeenschapszin bestaat vandaag meer dan ooit behoefte. Dat geldt ook voor de wereld om ons heen die zozeer roept om vrede en gerechtigheid.

[...]

Ook nu vraagt dat de inzet van een ieder. De weg daartoe is die van de naastenliefde; dit is de opdracht van Kerstmis.

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.”

Wie de schoen past trekke hem aan 

Wilders herkende zichzelf en zijn partij in de kerstrede: 

"De naam PVV staat er nog net niet in. Maar het is een politieke toespraak tegen ons, waarin het multiculti-ideaal wordt opgehemeld, door iemand die niet gekozen is en die ik politiek niet kan aanspreken. [...] Ik vind dat zij als een haas het kabinet moet worden uitgestuurd." (o.a. Trouw 27 december 2007)

Mooi. Wilders laat dus in zijn boosheid meteen goed zien waarin hij zich herkent en waar hij voor staat: onverdraagzaamheid, grofheid, tegenstellingen aanscherpen, kwetsen, verharding bevorderen. Zijn reactie zegt alles over zichzelf. Hij laat zich in de kaart kijken en met zijn voorstel om 'de koningin af te schaffen' overspeelt hij zijn hand. Premier Balkenende reageerde alert: 

"Wilders zegt het belang van Nederland te willen verdedigen, maar breekt ondertussen datgene af wat Nederland tot Nederland maakt: ons koningshuis, onze tolerantie en de solidariteit over de grenzen heen." (o.a. Trouw 28 december 2009). 

Een schrijven van een ingezonden brief in Trouw van 29 december, Aat C. Snaterse uit Laren, reageert ook alert: 

"[... L]aten zij van plaats wisselen. Als Wilders koning wordt met de door hem gewenste beperkingen zijn wij van zijn nutteloze opmerkingen verlost en met de koningin in de Tweede Kamer zullen de discussies daar zeker aan waarde winnen." 

Genoeg hierover. Wij laten de ijdele politicus verder voor zijn spiegel staan. Dit doet ook de reactie van Doekle Terpstra en een groep bekende Nederlanders in hun manifest dat op 2 januari op de voorpagina van Trouw verscheen. Wilders komt daar niet in voor, al voelde hij zich andermaal aangesproken. Goed, nog een maal Wilders dan: 

"De islam verdient geen respect, maar moet fel worden bestreden als intolerantie en fascistische ideologie." (NRC 2 januari 2008)

Kijk nog eens in de spiegel, heer Wilders: wie is hier intolerant? En tolereren wij dit nog langer? 

Benoemen en Bouwen 

Uit het manifest

[...] 

Wij maken ons grote zorgen, zowel over de reële problemen die de integratie van allochtone Nederlanders met zich meebrengt als over de gepolariseerde verhoudingen in ons land. Het maatschappelijke en politieke debat over de multiculturele samenleving is verhard. 

[...] 

Generalisaties en kwetsende woorden zijn aan de orde van de dag. Als allochtone jongeren in de grote steden rotzooi trappen, wordt geroepen dat het ligt aan 'de buitenlanders' of aan 'de islam'. Op hun beurt tonen sommige allochtone jongeren weinig respect voor 'de Nederlanders'. Keer op keer worden vele honderdduizenden mensen ten onrechte en volkomen onnodig in de hoek gezet.

[...] 

Serieuze, lastige vraagstukken worden versimpeld tot ongenuanceerde en polariserende oneliners. Daardoor worden problemen niet opgelost, maar versterkt. Zo raakt Nederland verstrikt in een neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid. Dat is een doodlopende weg.

Daar willen wij iets aan doen. We willen stimuleren dat mensen problemen in de samenleving benoemen, aanpakken en oplossen, zodat burgers zich met elkaar verbinden. En wij willen de aandacht vestigen op de plaatsen waar mensen van verschillende achtergronden goed met elkaar overweg kunnen. 

[...] 

Van oudsher staat de Nederlandse cultuur bekend als open en tolerant. In de afgelopen periode is die cultuur onder druk komen te staan. Eerst hadden we de neiging om te veel te gedogen. Nu dreigt intolerantie de boventoon te voeren. Het is tijd dat wij terugkeren naar de wortels van de Nederlandse traditie en een nieuwe balans vinden tussen de waarden van toen en de waarden van nu.

[...] 

Wij roepen u op om onze boodschap te onderschrijven. Vul uw naam in op deze website We nodigen u ook uit om daar voorbeelden te plaatsen van maatschappelijke initiatieven van mensen met verschillende achtergronden die problemen oplossen en kansen creëren. Als voorbeeld voor nieuwe inspiratie en nieuwe initiatieven.

De eerste ondertekenaars waren, dit viel al snel op, blanke Nederlanders van divers pluimage, maar wel 'de witte elite', zoals NRC Handelsblad het dezelfde dag nog omschrijft. Van Doorn vergelijkt in zijn column in Trouw van 5 januari 2008 deze lijst met die van het stuurcomité van ex-moslims. Hij ziet dan bij de ondertekenaars van Benoemen en Bouwen veel vertegenwoordigers en leiders van grote maatschappelijke organisaties, topondernemers, topbestuurders van universiteiten en zo meer. Op de lijst van het ex-moslim comité staan individuen, publicisten, columnisten, hoogleraren, journalisten waarin Van Doorn nogal wat islamhaters en neoconservatieven aantreft. De eerstgenoemde lijst is dus veel representatiever. 

Al kort na de opening van de lijst ter ondertekening moest deze weer tijdelijk gesloten worden "wegens overmatig misbruik", lees: schelden, haat- en dreigberichten, grofheid, kwetsen - precies wat de oproep signaleert en kennelijk dus terecht. 

Dat het in eerste instantie blanke Nederlanders zijn lijkt de bedoeling geweest te zijn. Maar al de volgende dag voegden woordvoerders van zestien islamitische organisaties hierbij: 
 

2008 zonder angst voor de ander 

Het initiatief ’benoemen en bouwen’ spreekt ons als minderheden zeer aan. Ook wij sluiten ons aan bij de gedachte om problemen aan te pakken, te benoemen en vervolgens over te gaan tot het bouwen aan een waardige en tolerante samenleving.

In het nieuwe jaar dat voor ons ligt willen we op een prettige en waardige manier met elkaar leven. Als geen ander weten wij als vertegenwoordigers van verschillende minderheden hoe het is om keer op keer in de hoek gezet te worden. Ook zien we dat er mensen zijn die angst hebben voor de ander vanwege zijn of haar afkomst, sekse, religie of seksuele geaardheid.

Die angst moet weggenomen worden. En dat kan door juist te laten zien wat er wel goed gaat in de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn in alle sectoren te zien. Het is aan ons als individuen, groepen, organisaties en verenigingen om die vele goede voorbeelden te tonen.

Tegelijkertijd is het ook aan ons om dat wat niet goed gaat aan te pakken. Daarom zullen er intern in de verschillende gemeenschappen harde noten gekraakt moeten worden. We zullen meer dan voorheen de jongeren die voor overlast zorgen, moeten aanspreken. Niet alleen de jongeren maar ook hun ouders en familie zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het nemen van verantwoordelijkheid geldt voor alle sectoren. Een voorbeeld is het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven.

Etnische minderheden hebben de plicht om ook op te komen voor andere minderheden: joden, moslims, andersdenkenden. Samen staan we sterk tegen vormen van extremisme. Die is ook tegen verloedering en intolerantie.

In 2008 zullen we meer naar elkaar toe moeten groeien. We doen dan ook een oproep aan de initiatiefnemers van www.benoemenenbouwen.nl  om vooral gezamenlijk op te trekken. Laten we met z’n allen de geschiedenis van Nederland gezamenlijk hoog houden. Daarbij zullen we moeten beginnen met oog te hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten.

Fouad Sidali Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland

Mohamed Said Al-Toraihi Overkoepelende Shiitische Vereniging

Yusuf Altuntas en Driss Boujoufi Contactorgaan Moslims en Overheid

Yahia Bouyafa Contact Groep Islam

Fikri Demirtas Stichting Islamitisch Centrum Nederland

Mohamed Echarrouti Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties In Nederland

Oner Hamurcu Milli Gorus Noord-Nederland

Abdelmajid Khairoun Nederlandse Moslim Raad

R. M. Kasiem World Islamic Mission Nederland

Mohamed Rabbae ’Eén land, éen samenleving’

Ahmet Taskan HOGIAF Federatie van Turkse Ondernemers in Nederland

Ayhan Tonca Turkse Islamitische Federatie

Arif Yakisir Islamitische Stichting Nederland

Mehmet Yaramis Nederlandse Islamitische Federatie

Aissa Zanzen Raad van Marokkaanse Moskeeën

Mohamed Sini ’Islam & Burgerschap’

Misschien ietwat problematisch, maar ook de als radicaal bekend staande Hizbu ut Tahrir [eigenlijk Hizb'u-Tahrir] ('Partij voor de Vrijheid' [sic!] - maar tahrir kan ook 'handel', 'actie' of 'strijd' betekenen) sluit zich aan in een persverklaring. Men zegt niet "een edele godsdienst" maar "een edele samenleving" voor te staan "waarin mensen harmonieus met elkaar omgaan". Men zegt kritiek op de Qur'an te accepteren, net als kritiek op de Bijbel, mits het van enig niveau is en men de Qur'an niet vergelijkt met de Donald Duck of  Mein Kampf. (Trouw 4 januari 2008)

Trouw zelf kreeg vele reacties op de prominente plaatsing van het manifest, namelijk op de eerste twee pagina's. De reacties varieerden van 'geen behoefte aan een preek' tot instemming en complimenten. 

"Ten onrechte kreeg het manifest de kritiek dat de aanpak van het integratieprobleem nu eenmaal om strijd vraagt, en niet zonder conflicten gaat. Politiek betekent altijd strijd. Daar is niets mis mee. Het initiatief wil alleen dat die strijd anders wordt gevoerd, en terecht. De kwaliteit van het publieke debat moet beter. Het debat mag stevig zijn, maar moet wel inhoud hebben en oplossingsgericht zijn.

Het lijkt of het debat soms niet meer gaat over problemen, maar over beelden. Zie de uitspraken van PVV-aanhangers, onlangs in ’Nova’, die de Marokkaanse bevolking ’tuig’ noemen, hoewel ze nooit een woord met iemand van Marokkaanse afkomst hadden gewisseld. Die oordelen zijn gecreëerd door een continue stroom van nieuws. Het is voor de media belangrijk om hun rol te onderkennen en zorgvuldig om te gaan met de verantwoordelijkheid.

Trouw gaf met het aanbieden van haar voorpagina voor de nieuwjaarswens van 
Doekle Terpstra en zijn medeondertekenaars een mening weer. Er is niets mis aan een krant met een mening, zolang die maar duidelijk wordt onderscheiden van de feiten. Maar uiteindelijk zijn journalisten er niet om meningen te ventileren, maar om het publiek te informeren.

Als er iets mis is in het publieke debat over integratie is het wel het blindvaren op lege oneliners en het gebrek aan kennis. Trouw en de andere media moeten de oproep in het initiatief ook op zichzelf betrekken. De bezieling van een krant hoort te liggen in het goed en helder benoemen van de feiten. Dan is het bouwen van bruggen ook makkelijker." 

Aldus Jan de Ridder in: Dagblad mag weer een duidelijke mening hebben; Trouw, 5 januari 2008

Intussen groeit de lijst van ondertekenaars met de dag en is er een indrukwekkende lijst van initiatieven aan toegevoegd die beslist inspirerend is.

Kunnen we ook iets doen

Tegenwicht eindigt gaarne met de vraag 'kunnen we ook iets doen, ook al zijn we geen kamerlid of zoiets?' Wel, onderteken het manifest. En we kunnen van harte verwijzen naar die lijst van initiatieven en eraan toevoegen: ga met uw medelanders om, praat met hen, niet alleen over hen, en al zeker niet in stereotypen, generalisaties en polarisaties. En doe kennis op.

Vorige Start Omhoog Volgende