Start Omhoog

Citaten uit

Halfhartig milieubeleid 

NRC, Commentaar, 8 april 2005

Weinig vormen van milieuvervuiling veroorzaken zoveel aantoonbare gezondheidsschade als de uitstoot van het verkeer. Mensen die dicht bij drukke autowegen wonen, sterven gemiddeld eerder ten gevolge van fijn stof en schadelijke gassen van met name dieselauto`s - die aan populariteit winnen. Kinderen nabij drukke wegen moeten het meestal doen met minder longcapaciteit. [...]

[... U]it satellietfoto's blijkt dat speciaal het dichtbevolkte Nederland nog steeds door een wolk uitstoot wordt bedekt die van verkeer en industrie afkomstig is. De reacties van staatssecretaris van Milieu Van Geel (CDA) op dit gevaar maken een zwakke indruk. 

[...] Omdat het kabinet te weinig heeft gedaan, komen plannen voor nieuwe woonwijken, spitsstroken en wegen in gevaar. In plaats van de vuile lucht aan te pakken, wilde Van Geel de Europese richtlijnen oprekken. De Raad van State heeft daar terecht een stokje voor gestoken. 

Verkeersvervuiling vereist een krachtige aanpak en daar heeft het aan ontbroken. [...] De autolobby hoeft maar te fluisteren, of het kabinet gaat om. 

Vrome voornemens om schoon openbaar vervoer uit te breiden, zijn doorkruist door de gevolgen van verzelfstandiging en afstoting van vervoersbedrijven. De overheid heeft vrijwillig afstand genomen van haar zeggenschap over het spoor, dat sindsdien storingsgevoeliger is geworden. Het onderhoud aan het spoor loopt achter [...] Het is veelbetekenend dat Van Geel niet spreekt over openbaar vervoer. 

Roetfilters, extra dieselaccijns en snelheidsbeperkingen rond stadscentra zijn nodig, maar in het dichtbevolkte Nederland is schoon openbaar vervoer het beste voor het milieu. [...]

 

Start Omhoog