Start Omhoog

De Glen Mills School

Oktober 2001
Van het web geplukt door iemand die de URL, bron en auteur vergat te vermelden

Het Glen Mills-programma is gedurende de afgelopen 25 jaar ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het is bedoeld voor sociaal-delinkwente jongens. Het programma wordt uitgevoerd in een open residentiŽle setting, die geheel naar het voorbeeld van een campus is opgezet. 

De Glen Mills School biedt een geÔntegreerd programma waar op alle gebieden de doelen op dezelfde wijze worden nagestreefd. Het programma sluit nauw aan bij die aspecten van de leefwereld, die de studenten van vroeger kennen en positief waardeerden: de groepsprocessen van de jeugdbende .  

Voor wie is de Glen Mills School bedoeld ? 

Voor toelating op de Glen Mills School komen jongens in aanmerking die:

15 jaar of ouder zijn,

normaal begaafd zijn (IQ vanaf circa 80), 

ernstig en veelvuldig anti-sociaal gedrag vertonen (intimidatie, vechtpartijen, vernielingen, diefstal, inbraak, geweld-pleging), 

dit gedrag in groepsverband en/of in het kader van lidmaatschap van een "peer group" uitvoeren (groepsgevoeligheid), 

in het gezin en op school geen kansen meer hebben op een gunstige ontwikkeling naar volwassenheid. 

Kandidaten zijn er genoeg voor de Glen Mills School. Volgens politiecijfers is het aantal minderjarigen, dat verdacht wordt van misdrijven, de laatste jaren in absolute zin vrij stabiel. Relatief bestaat echter een stijging er werden 16% meer jongens verdacht van een misdrijf.  Diverse wetenschappelijke auteurs verklaren, dat een groot deel van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband. Deskundigen van bekende gesloten voorzieningen vertellen ons dat minimaal 50% van hun populatie te duiden valt als potentiŽle GMS kandidaten.

De studenten bezitten een grote bagage aan individuele talenten en mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. Zij zijn geen "slechte jongens" of "gestoorde" jongens, maar goede jongens die slechte dingen hebben gedaan. Om de een of andere reden zijn zij er niet toe instaat geweest om hun normaal menselijke behoeften op een sociaal acceptabele manier te bevredigen. Plaats de jongens vanuit een negatieve, remmende leefomgeving in een uitdagende omgeving met een positieve normatieve cultuur, waarbij negatief gedrag consequent geconfronteerd wordt en de jongens zullen hun ontwikkelingspotentieel aanspreken. 

Anti-sociale jongeren zullen per definitie elke, door de autoriteit gestelde regel bestrijden. Vandaar dat er op de Glen Mills School geen regels zijn, maar normen, die (mede) door de groep bepaald worden. De basisnormen van de school zijn uitgangspunt, leiddraad voor het dagelijksleven. Alles draait op de School om het vestigen en handhaven van een positieve normatieve cultuur. Studenten worden hiervoor verantwoordelijk gesteld.  

Om te bereiken dat studenten actief mee doen in het handhaven van een positieve normatieve cultuur, moet er een duidelijk belang zijn. Elke student wil bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een verlofweekend. Alleen leden van de Bulls Club kunnen op verlof, want dan pas hebben studenten bewezen positief te zijn. Om lid te worden van de Bulls Club, dient een student negatief gedrag te confronteren. Zo laat de student zien verantwoordelijkheid te nemen voor een positieve leef-, leer- en werkomgeving.  Om een positieve normatieve cultuur te kunnen waarborgen, is het van essentieel belang dat er een goede normbewaking is. De positieve studenten (Bulls) nemen actief deel aan de normbewaking, beveiliging en toezicht, zo worden uitglijders (vechtpartijen, weglopen, vernielingen, diefstal, intimidatie) zoveel mogelijk voorkomen. 

Op de Glen Mills School gaat de participatie van studenten ver. Voortvloeiend uit de aanname dat de studenten normaal zijn. De Glen Mills School respecteert de studenten en neemt hun kwaliteiten serieus hetgeen, ons inziens, alleen maar kan wanneer ze daadwerkelijk betrokken worden op alle niveaus.  

Inspraak en mede-zeggenschap zijn afhankelijk van de positie die een student inneemt. Hoe positiever het gedrag en hoe groter de vorderingen, hoe meer privileges, hoe meer status, hoe meer inspraak. De studentenvereniging "Bulls Club", is het hart van de Glen Mills School, het is de groep waar iedereen bij wil horen. De club heeft als doel, de positieve normatieve cultuur te ondersteunen en te verbeteren, door het erkennen en het ontwikkelen van positief studentenleiderschap en gedrag. 

Het is het belangrijkste middel voor studenten om positieve status te verkrijgen op grond van pro-sociaal gedrag. Samen met de staf werken de studenten er aan om de Glen Mills School vandaag een beetje beter te maken dan gisteren. De Bulls en de staf werken schouder aan schouder om van het programma van de school het beste programma in Nederland te maken. De Bulls en de staf zijn de cultuurdragers van de Glen Mills School.  Elke unit heeft een eigen bestuur dat mede verantwoordelijk is voor de positieve normatieve cultuur en het reilen en zeilen van de unit. Elk unit-bestuur vaardigt vertegenwoordigers (reps) af naar de wekelijkse vergadering van het studentenparlement. Deze vergadering staat onder leiding van het Glen Mills School - campusbestuur. Het campusbestuur is verantwoordelijk voor de normen op de campus en participeert in het management-overleg. 

Om tegen te gaan dat degene met de grootste mond, de grootste spierballen of het meeste geld, leider van de groep wordt (met alle gevolgen van dien voor de cultuur) werkt de Glen Mills School met een promotiesysteem.  Een nieuwe student is bij binnenkomst "concern" (laagste status). Hij kan via aspirant naar kandidaat-Bull opklimmen, dit duurt ongeveer 10 weken. Om naar de status van kandidaat-Bull te promoveren dient de student zes weken achtereen positief te scoren op de sterkte/zwakte analyse van Lewin. 

Elke week wordt er door het team een sterkte/zwakte-analyse van de unit gemaakt. De studenten worden positief, neutraal of negatief gescoord. Een student scoort positief wanneer hij zijn eigen zaken (school, vrije tijd, taken) voor elkaar heeft Ťn (opvallend) pro-sociaal gedrag laat zien. 

Onder pro-sociaal gedrag wordt onder andere verstaan het confronteren van negatief gedrag, het accepteren van confrontaties, hulp geven bij confrontaties, het helpen van peers, inzet bij sport en groepsactiviteiten, open en direct zijn, respectvol omgaan met spullen, respectvol omgaan met peers en staf en het uitdragen van de normen. 

Een student scoort neutraal wanneer hij enkel zijn eigen zaken (school, vrije tijd, taken) perfect voor elkaar heeft en niet betrokken is geweest bij zaken die de positieve, normatieve cultuur schaden.  

Een student scoort negatief wanneer hij Úf zijn eigen zaken niet voor elkaar heeft, Úf wanneer hij betrokken is geweest bij zaken die de positieve, normatieve cultuur schade toebrengen. De kandidaat kan via het uitvoeren van speciale taken en opdrachten in 2 weken zijn Bulls-status behalen. 

Een Bull krijgt privileges, maar daar is onlosmakelijk aan verbonden dat hij meer verantwoordelijkheden draagt. Hij wordt geacht rolmodel te zijn voor de andere studenten. Privileges kunnen ingetrokken worden (na overleg met het unit- en /of campus bestuur), een Bull kan zelfs zijn status verliezen. 

 

De motivatie van de studenten voor het Glen Mills programma wordt positief beÔnvloed door:

promotie (ik kan wat bereiken en weet hoe) 

privileges (het levert mij wat op, ik heb wat te verliezen) 

onderwijs (ik boek succes) 

sport (ik presteer wat) 

beroepsvorming (ik kan wat) 

respect (ik ben iemand) 

trots (ik hoor bij het "winning team") 

medezeggenschap (mijn stem wordt gehoord) 

confrontaties ("ze" laten mij niet barsten) 

complimenten (ik word gewaardeerd) 

succes (ik heb een baan of school wanneer ik vertrek) 

Elk succes krijgt zijn rituele aandacht en wordt bevestigd. 

De Glen Mills School stelt zich ten doel het gedrag van haar studenten te veranderen. Van anti-sociaal, naar leven volgens maatschappelijk aanvaardbare normen. Op een positieve wijze aan de behoefte aan zeggenschap, status,erkenning, erbij willen horen en zich onderscheiden leren vormgeven. Leren verantwooordelijkheid te nemen en dragen voor jezelf, de groep en je omgeving. 

Om de kans van slagen na Glen Mills zo groot mogelijk te maken is het uiterst belangrijk om getraind te worden in praktische-, sociale- en beroepsvaardigheden. Dit naast het volgen van een op de arbeidsmarkt gerichte opleiding.

Veel jongeren lopen vast door het ontbreken van een zinvolle vrijetijdsbesteding, vandaar dat het Glen Mills programma veel aandacht besteedt aan sport,spel en activiteiten.

In de vertrekunit leren de studenten een 1 persoonshuishouden te runnen.Studenten die het Glen Mills programma doorlopen (18 maanden) worden toegerust met:

de acceptatie van eigen verantwoordelijkheid voor eigen succes of mislukking 

de ervaring van goede school-, sport- en beroepsprestaties 

de trots een gerespecteerd mens te zijn 

de gewoonte hulp te zoeken of te bieden 

het besef bekwaamheden te hebben om aan een baan te komen 

de wetenschap vaardigheden te hebben om zelfstandig te kunnen wonen 

de overtuiging opgewassen te zijn tegen negatieve invloeden die hen voorheen in de
problemen brachten. 

Voor achterstandsjongeren is het van essentieel belang om een opleiding te volgen of een vak te leren. Immers, al meerdere keren is aangetoond dat het succes van integratie in de samenleving na vertrek uit een residentiŽle voorziening, valt of staat met het hebben van een zinvolle dagbesteding. Daarom biedt de Glen Mills School algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs in 3 blokken van 2 uren per dag. 

De principes zijn

U vraagt en wij draaien 

onderwijs op maat 

ieder in zijn eigen tempo 

ieder op zijn eigen niveau 

Studenten die het Glen Mills programma doorlopen, krijgen de zekerheid op een baan of geaccepteerd te zijn op een perspectief biedende opleiding.  De Glen Mills School gaat er van uit dat verveling studenten in de problemen brengt. Er is een dagprogramma van opstaan tot naar bed gaan (tijden afhankelijk van status). Het programma is gevuld met onderwijs,sport,groepsgesprekken,activiteiten en het doen van taken. Het programma stelt hoge lichamelijke eisen er worden daarom vier maaltijden per dag verstrekt. Elke dag is er 's morgens een uur lang GGI in groepen van 12 tot 15 studenten onder leiding van de unit-reps en een staflid. Hier krijgen de studenten de gelegenheid om problemen, emoties en irritaties te bespreken en uit te werken. In principe kunnen alle zaken, (zoals heimwee, demotivatie, wegloopneigingen, intimidatie), die studenten belemmeren in hun dagelijks functioneren, aan bod komen.

Elke avond is er voor het naar bed gaan een groepsberaad onder verantwoordelijkheid van de senior-coach. Alle studenten van de unit zijn hierbij aanwezig. Elke student maakt bekend hoe zijn programma van de volgende dag er uit ziet. Nieuwe studenten worden centraal gesteld. Hun ingroei in het programma krijgt speciale aandacht.

De studenten zijn graag lichamelijk bezig en competitief ingesteld. Twee keer per dag sporten sluit aan bij die behoefte. Het sluit aan bij "je willen onderscheiden", het vergroot je trots op jezelf, je team en je school. Het geeft je kansen op een zinvolle vrijetijdsbesteding na de Glen Mills School.

De studenten houden zelf de unit, de klaslokalen, de keuken, de mensa, de sportruimtes en de campus schoon en verrichten kleine onderhoudswerkzaamheden. Elke student verzorgt zijn eigen was. 

Drie maanden voor vertrek verhuist de student naar de vertrek-unit. Hij krijgt hier vertrektraining, leert een 1 persoonshuishouden te runnen, zoekt woonruimte en werk en/of school, bouwt sociaal netwerk op. De staf van deze unit verzorgt ook de nabegeleiding.

 

 

Start Omhoog