Start Omhoog

Overige bronnen en citaten

Bij Opinie 23, "Fundamentalisme" en "Pas op voor ..." 

De volgorde is chronologisch.

2001-mei-01 – Meulemeesters, Jan:Armstrong, Karin, ‘Fundamentalisme komt door angst’, WD

De bekende Britse schrijfster Karen Armstrong van 'Strijd om God' adviseert fundamentalisme serieus te nemen. Bestrijden of belachelijk maken werkt averechts luidt haar belangrijkste advies.

"Tegenwoordig wordt de term fundamentalisme, vooral gebruikt voor moslims maar het verschijnsel komt in vrijwel alle religies voor. Het is een strijdbare angstreactie tegen de moderne wereld, een strijd voor het behoud van traditionele waarden." […] 

Volgens de Belgische hoogleraar Lieve Troch zijn vrouwen vaak het eerste slachtoffer van fundamentalisme. "Als de mannelijke suprematie bedreigd wordt door de moderne buitenwereld, probeert; de man die te herstellen in zijn binnenwereld, familie en gezin. Aan de ene kant wordt de moeder een bijna sacrale rol binnen gezin en op voeding toegekend, aan de andere kant wordt zij gezien als een monster, bron van alle mogelijke (seksuele) kwaad."

Een leider van één van de 3000 nieuwe religieuze bewegingen in Japan zei: "Mannen zijn superieur en vrouwen zijn de oorzaak van alle ellende in de wereld.”

2001-sep-20 Aanval op Amerika past in islamitisch eindtijd-denken, Trouw

De aanval op New York en Washington past ten diepste in het eindtijd-denken van moslims: met Amerika als de grote Antichrist. Dat zegt prof. dr. J. Jongeneel, hoogleraar missiologie aan de Universiteit Utrecht.

'Groepen moslims die vervuld zijn van het eindtijd-denken geloven dat de islam de finale wereldgodsdienst is en alle mensen in de eindtijd de islam zullen aanhangen. Zo heeft Allah het voorbestemd.'

Deze apocalyptische visie loopt bijna parallel aan het beeld dat christenen van de eindtijd hebben. In de Koran vertellen profetieën over 'het dier uit de aarde', dat te vergelijken is met de Antichrist in de bijbel.” 

2001-sep-29  Albrecht, Yoeri & Ede Botje, Harm, Waarom veel moslims Amerika haten; VN

De arabist Hans Jansen van de Universiteit Leiden […] benadrukt dat moslims zichzelf net als bijvoorbeeld christenen superieur achten ten opzichte van andere godsdiensten. ‘Moslims gaan er dan ook van uit dat alles wat niet-islamitisch is, niet deugt. De islamitische staat is beter dan welke andere dan ook. In de koran staat immers dat God de gelovigen de overwinning belooft.’

“Er bestaat een belangrijk verschil tussen orthodoxen en fundamentalisten. De eersten willen leven naar de letter van de islamitische wet, maar zien de jihad of heilige oorlog niet als belangrijk geloofsartikel. De fundamentalisten wel, zij zijn er vast van overtuigd dat de are godsdienst met het geweer in de hand kan worden verspreid. […] Iedereen die er afwijkende gedachten op na houdt, is een ketter. In essentie zijn fundamentalisten tegen elke vorm van vernieuwing. Ze willen leven als in de tijd van profeet Mohammed. […] Extremistische moslims hebben de heilige overtuiging dat zij de waarheid in pacht hebben. Ze geloven dat hun waarheid rechtstreeks van God komt en dat ze die alle andere mensen ter wereld met geweld kunnen opleggen.”

“Het fanatisme van de Taliban en Bin Laden is niet anders dan dat van de RAF-terroristen in Duitsland, de ETA in Spanje, de IRA of Timothy McVeigh, de pleger van de aanslag in Oklahama city. Er is één groot verschil. De fundamentalisten wijzen elke vorm van vooruitgang af.”

Het fundamentalisme van de Saoedi’s is gebaseerd op de leer van de wahhabiten, “vernoemd naar grondlegger Mohamed ibn Abd al-Wahhaab, die leefde in de achttiende eeuw. Hij wilde de islam terugbrengen tot zijn kale essentie. Alleen wat in de koran en de soenna (de mores van de profeet) staat, kan als basis voor geloof en samenleving fungeren. De heilige teksten moeten letterlijk genomen worden. Het resultaat is een maatschappij waarin man en vrouw strikt gescheiden worden gehouden […]” 

2001-okt-05 Baar, Dirk-Jan van, Wanted: Moslimleiderschap, HP / De Tijd

“Iedereen kan zien dat de moslimwereld zich laat intimideren door extremistische krachten en niet is opgewassen tegen de eisen van de tijd. Alleen een islam die afrekent met de ontsporingen in eigen kring en zich in democratische richting ontwikkelt, verdient respect.”  

2001-okt-06 VN Dossier 6 oktober 2001 - Achter de sluiers van de islam 

De islam is voor velen het grote kwaad. Wie zich een volgeling van de profeet Mohammed noemt, loopt het risico in de beklaagdenbank te worden gezet. Ook al doen de westerse leiders sinds 11 september hun best om verzoening te prediken, onder de bevolking wemelt het van de misverstanden over wat het moslimgeloof behelst.

Boer, Thijs de, Wil de echte Mohammed opstaan? Van vredestichter tot veroveraar 
Mohammed zag zichzelf als verzoener en verdraagzaam filosoof. Hij was tegen zelfmoorden - ook tegen religieus geïnspireerde - en hield van reukwater en vrouwen. Waarom krijgt hij dan nu van elke terreurdaad de schuld? 
Poging tot eerherstel van de Profeet. 

Jansen, Hans, Slechter dan een kruisvaarder kan een mens niet worden; Islamitisch fundamentalisme in het kort 
De fundamentalisten zijn na de aanslag op Amerika in het beklaagdenbankje gezet als de daders. Maar hoe schuldig zijn de overheden uit het Midden-Oosten eigenlijk? 

2001-okt-13 Kottman, Pieter, Discoganger verandert in een extremist, Geïsoleerde, ontwortelde jongeren kunnen kwetsbaar zijn voor haattheorieën; NRC

“Voortdurend wijst Moussaoui [de broer van Zacarias, de zogeheten ‘twintigste terrorist’] op de vreedzame leer van de sunnitische islam en op de noodzaak teksten in hun historische context te zien. ‘Ik ging op onderzoek uit, liep alle moskeeën in de omgeving af, omdat ik wilde weten wat hem bezielde. Pas na twee jaar, in 1994, kreeg ik zogenaamd van de koran afgeleide teksten onder ogen, die overeenkomsten vertoonden met de radicale opvattingen van mijn broer. Alarmerende teksten, oproepend tot haat, geweld en uitsluiting, volkomen in strijd met wat de sunnitische islam voorstaat. Ik zag het gevaar, omdat ik zag wat het met mijn broer deed, met wie niet meer te communiceren viel. Op dat moment heb ik besloten me in te zetten om jongeren voor die valstrik te behoeden. Een valstrik, die gezet wordt door lieden die uitsluitend gedreven worden door machtshonger en geldzucht.’”

“[…] de kiem van het kwaad schuilt in sociale uitsluiting. Het is een feit, dat onze jongeren daar, om welke reden dan ook, in meer of mindere mate mee te kampen hebben. Ik heb er zelf mee te maken gehad, gezien mijn huidskleur, maar toevallig en gelukkig heb ik de juiste mensen ontmoet, waardoor ik niet ontspoord ben. Maar ik besef hoe gemakkelijk het is om geïsoleerde, ontwortelde, onwetende, in sociaalopzicht vogelvrije jongeren voor je karretje te spannen. Door hun kwetsbaarheid zijn ze ontvankelijk voor haattheorieën.” […]

“We waren ontworteld in spirituele zin, afgesneden van onze cultuur en geschiedenis. Dat is gevaarlijk. Het creëert een geestelijk en religieus isolement. In precies dat vacuüm is mijn broer de weg kwijt geraakt.” 

2001-okt-17 Doornbos, Harald, Amerika mag schieten, India moet praten, WD

“Het spelletje heet: zoek de verschillen tussen de twee volgende situaties:

1) Amerika wordt aangevallen door Al-Qaeda terroristen die gesteund worden door en opereren vanuit Afghanistan.

2) India wordt aangevallen door Al-Qaeda terroristen die gesteund worden door en opereren vanuit Pakistan.

Op het eerste gezicht zijn er geen verschillen. Maar kijk eens naar de consequenties. Het eerste scenario leidde tot een wereldwijde alliantie tegen globaal terrorisme en massale militaire acties tegen Taliban en Al-Qaeda in Afghanistan.

Het tweede scenario leidde tot een al elf jaar durend conflict dat niemand buiten India en Pakistan iets interesseert en waarvan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Colin Powell, gisteren nog zei dat het alleen kan worden opgelost door middel van een 'dialoog'.

Pakistan is onder president Moesharraf een militaire dictatuur, zij het een milde. De samenleving is verpest door religieuze ge- en verboden. Na Afghanistan en Saoedi-Arabië is Pakistan het meest strenge moslimland ter wereld. Het was de Pakistaanse geheime dienst, ISI, die in 1994 de Taliban opzette in een poging zo een bevriend regime in Afghanistan te installeren. Daarbij steunt Pakistan ook nog eens de Kashmirse 'vrijheidstrijders', moslimfanaten die in direct contact staan met Osama Bin Laden en in alle openheid Pakistan gebruiken als basis voor hun activiteiten in het Indiase gedeelte van Kashmir.”

2001-okt-19 Jansen, Hans, Bange moslims, HP / De Tijd

“Shruki [wegens zijn opvattingen ter dood gebracht in Egypte in 1992] meende dat de honderden gedetailleerde gedragsvoorschriften die de islam volgens de ayatollahs en andere moslimgeleerden geeft, en die niet in de koran zelf staan, puur mensenwerk zijn. Wat wisten deze moslimgeleerden uit later eeuwen meer dan Mohammed zelf, zo vroeg hij zich af. 

De koran zelf zegt tientallen malen dat de koran een duidelijke openbaring is. Waarom moeten er dan zoveel verschillende uitleggers aan te pas komen om te laten weten wat de koran voorschrijft, en hoe is het mogelijk dat die uitleggers met zulke verschillende interpretaties komen aanzetten? Is de koran dan soms toch niet duidelijk genoeg?

Het is duidelijk dat voor iemand die zulke vragen stelt, geen plaats is in de islamitische wereld. Alleen de doodstraf kan hier de mens en de maatschappij nog beschermen tegen twijfel, debat en onrust. Natuurlijk, het is de regering die ophangt en die de beul touw verstrekt om de executie tot een goed einde te brengen. Maar het zijn de 'moslimgeleerden', oftewel de Ulema, die de regering daartoe aanzetten. De regeringen willen het machtige gilde van de Ulema te vriend houden, en hen niet als bondgenoot verliezen in de strijd tegen de fundamentalisten, en geven hun daarom maar hun zin.”

2001-okt-24 IISS ziet nieuwe tijd wereldpolitiek, WD

[ IISS = International Institute for Strategic Studies ]

“Volgens Chipman [IISS] zullen meer conservatieve ideeën de overhand krijgen in het debat over immigratie en burgerrechten.”

2001-nov-10 Etty, Elsbeth, Maat houden, NRC

Koran, Soera 2, 190, 191, vertaling Kramers:

“En bestrijdt op de weg Allah’s hen, die u bestrijden, maar overschrijdt niet de maat; Allah bemint niet hen die de maat overschrijden. En doodt hen waar gij hen aantreft en verdrijft hen vanwaar zij u hebben verdreven; maar de verzoeking is erger dan de doodslag.”

Etty:

“Zolang mijn islamitische medeburgers zo’n tekst niet al te letterlijk nemen, is er weinig aan de hand. Maar o wee als de heilige teksten worden opgevat als politieke richtlijnen, niet voor stammen in de woestijn, maar voor burgers in een moderne samenleving.” […]

“De islam is zeker niet onverdraagzamer dan het christendom (in de Middeleeuwen tolereerden de Arabieren alle christelijke sekten, terwijl de kruisvaarders zeiden: doodt hen, de muzelmannen, waar gij hen aantreft). Hooguit kun je zeggen dat de islam door fanaten wordt misbruikt als inspiratiebron voor terroristen en dat de angst voor de islam wordt misbruikt door arrogante chauvinisten die geloven in de westerse superioriteit.”

2002-dec-01  Charfi, Farida Faouzia, Islam moet kennis scheiden van geloof; NRC

In veel islamitische landen is het wetenschappelijk denken nu minder vrij dan in de Middeleeuwen. Velen aanvaarden onder invloed van fundamentalisten wel de zegeningen van de technologie, maar de open geest die wetenschappelijke vooruitgang mogelijk maakt.

2001-dec-eind Luyendijk, Joris, ‘De islam is het probleem’; Antoine Maqdessi, winnaar Prins Claus prijs, NRC

“Zonder zelfonderzoek en –kritiek zal de islamitische wereld altijd achterlijk blijven, zegt Antoine Maqdessi, de zojuist bekroonde christelijke intellectueel uit Syrië. Arabische dictators belemmeren het debat.”

“Moslims nemen alles letterlijk, meent Maqdessi. Ze hebben nooit leren kritiseren en abstraheren omdat de regimes waaronder ze leven dat met alle mogelijke middelen ontmoedigen, afleren en bestraffen.”

2002, January, Is the Face of Islam Changing? The Editors Interview Farid Esack, uscatholic.org

"To be honest, we are a small minority in different parts of the world, but the current crisis seems to be pushing people into a greater understanding and appreciation of progressive Islamic theology." [...]
"If you look at the language of your president, his notion of absolute evil and complete abhorrence, as well as Osama's language of complete abhorrence, neither recognizes the possibility of any grace on the other side. Both espouse very hardened kinds of fundamentalisms.
I don't think that Bush is the problem, but neither is Osama solely the problem. It's these fundamentalisms and what gives rise to them that are the crucial issue."

2002-apr-27 Ellian, Afshin, Politieke islam is vijand van het westen, NRC

De politieke islam heeft Europa niets te leren. De problemen met het Europese moslimproletariaat vormen een gruwelijke erfenis waaraan de multiculturalisten medeschuldig zijn, vindt Afshin Ellian.

De islam heeft een fascinerende maar tevens problematische geboorteakte, waarin de oorspronkelijke idealen van gelijkheid en vrijheid al snel verstikt raakten in geweld en oorlog. Die ontstaansgeschiedenis is van essentieel belang om de problemen van nu en de worsteling met de multiculturele samenleving te begrijpen.

Toen de profeet Mohammed in Mekka te maken kreeg met terreur en onderdrukking, pleegde hij geen gewapend verzet, maar vluchtte hij. Hij zocht niet de strijd, maar een manier om door te gaan met het openbare debat. Uiteindelijk kwam hij terecht in Medina - het woord betekent 'stad, polis, publieke ruimte' - en Medina werd de Romeinse nabootsing van het civilisatiebegrip op het Arabisch schiereiland. Maar Mohammeds republiek was een wankel geheel. Na zijn dood kwam het al gauw tot oorlogen en burgeroorlogen. De eerste opvolgers van Mohammed, de vier heilige kaliefen, beslechtten de interne twisten op het schiereiland met het zwaard. Van begin af aan is de islam als een civilisatiebeweging nauw verbonden met de politiek.

In tegenstelling tot de eerste drie eeuwen van het christendom, toen mensen zonder dwang overstapten op het nieuwe geloof, is de islam met geweld verspreid. Perzen, Egyptenaren en andere volkeren werden vanaf 634, met het aantreden van de tweede heilige kalief, Omar, met geweld veroverd en geïslamiseerd. 

Dat de islam de overheersende religie is geworden in zoveel landen, is daardoor eerder toeval, veroorzaakt door politiek geweld, dan een bewuste geloofskeuze. De geschiedenis van de islam is met de jihad, de heilige oorlog, na de dood van Mohammed een ononderbroken proces van geweld en oorlog. Wat wel de politieke islam wordt genoemd, de benadering van de islam niet als een individuele geloofsovertuiging maar als een religieus waardenstelsel dat politiek moet worden vertaald, is daarom inherent aan de islam op zich.  […]

Leest men de koran op een mystiek-poëtische wijze, dan zal men een bron van schoonheid en inspiratie aantreffen. Leest men de koran als grondwet, dan zal men een bron van fundamentele ongelijkheid, angst, aanzet tot moord en de jihad aantreffen.

2002-juni  Mernissi, Fatema, Maat 38: de harem van de westerse vrouw, Ode

'Ik ben geboren in een harem'. Met die zin begon het eerste boek van Faterna Mernissi. In het Westen roept dat een glimlach op, maar Mernissi zelf kan die glimlach niet erg waarderen. Het Westerse beeld van een harem verschilt van de Oosterse realiteit. Een harem is niet een prachtige plek waar mooie vrouwen seksueel beschikbaar zijn, maar vooral een soort gevangenis waarin vrouwen worden onderdrukt en mannen worden geconfronteerd met rebelse minnaressen die erop uit zijn hun seksuele pleziertjes te vergallen. In islamitische harems overheerst vooral angst bij de vrouwen en twijfel bij de mannen. Niks luilekkerland.

In haar vierde boek, Le Harem et "Occident, onderzoekt.de Marokkaanse sociologe Faterna Mernissi de westerse glimlach bij het woord 'harem'. Ze schrijft over onderdrukking van vrouwen, lustobjecten, schaamte, seksuele verlangens en culturele en religieuze concepten. Mernissi concludeert dat de Westerse vrouw helemaal niet zo veel beter af is als haar gesluierde zuster uit het Oosten. […]

“De dwang van de Westerse harem is nauwelijks zichtbaar, omdat die wordt voorgesteld als een esthetische keuze. Het is net als met de voeten van de Chinese vrouwen: de mannen in China hadden bepaald dat de mooiste vrouwen kleine voetjes hadden, kindervoetjes. Dus braken de meisjes hun voeten om de maat te kunnen houden die als ideaal werd beschouwd; de perfecte vrouw was de vrouw die in haar streven naar schoonheid zichzelf had verminkt en zodoende had bewezen dat het verleiden van de man haar grootste ambitie was. 
Op dezelfde wijze houdt de perfecte Westerse vrouw haar heupen in toom opdat die de ideale maat blijven houden. Wij, moslima's, vasten een maand per jaar. De Westerse vrouwen vasten twaalfmaanden per jaar. Wat een verschrikking, dacht ik bij mezelf, terwijl ik om me heen keek naar al die Amerikaanse vrouwen die eruit zagen als nauwelijks geslachtsrijpe meisjes.” 

2002-juli-03, Meeste onvrijheid in Arabische landen, WD

De Arabische landen hebben het allerlaagste niveau van vrijheid ter wereld. Dat belemmert die landen in hun ontwikkeling. Dat staat in een gisteren verschenen rapport van het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP). Het ontbreken van enige vorm van vrouwenemancipatie en mankementen in de onderwijssector die tot analfabetisme leiden, zijn de andere twee grote oorzaken van een achterblijvende ontwikkeling.

2002-sep – GroenLinks Magazine – Beerends, Hans, ‘Alsof we criminelen zijn’ – Marjo Rashid-Stals:

“De permanente verdachtmaking van de islam heeft mijn inziens alles te maken met de behoefte van president Bush om de islam neer te zetten als de nieuwe vijand van het democratische westen. Vanwege de oliebelangen van de Verenigde Staten worden aan de ene kant dictatoriale regeringen van Arabische landen gesteund, terwijl tegelijkertijd moslimbewegingen die tegen de dictatuur in opstand komen, worden afgeschilderd als terroristen. […] elke strijd van moslimgemeenschappen terroristisch noemen heeft een politieke reden.”

“De islam is in de kern een mooi geloof, net als het christendom. Het wordt tijd dat de positieve kanten van dat geloof worden gesignaleerd en aangemoedigd.” 

2002-sep-12 McGonigal, James, Oriana Fallaci rekent af met de islam; WD

Oriana Fallici, De woede en de trots, Bakker.

In haar fundamentele oordeel over de islam als een godsdienst en levenshouding die de vooruitgang niet alleen schuwt, maar actief belemmert, staat zij niet alleen. De Indiase schrijver V.S. Naipaul tekende in 1981 op, na een bezoek aan vier islamitische landen […]: ‘het geloof ontleent zijn kracht aan het verleden, waardoor ontwikkeling wordt geblokkeerd. Dit gebrek aan ontwikkeling blokkeert gelijk opgaan met het westen. De woede en anarchie die hiervan het resultaat zijn, sluiten de mensen op in het geloof en zo blijft de cirkel rond.’

[…] Als je haar redeneringen volgt, moet het Westen de oorlog verklaren aan de islam, een soort christelijke jihad, te beginnen in de eigen achtertuin. Hiermee lijkt de schrijfster gevangen in haar eigen redenering tegen het achterlijk opleggen van normen en waarden aan een ander.

2002-dec-15  Luyendijk, Joris, Dream TV slecht de  Arabische taboes; NRC

Commerciële Arabische satellietkanalen gaan in hun jacht naar de kijker steeds verder. Vrouwen maken daarvan gebruik om de greep van conservatieve moslims op de publieke opinie te doorbreken. […]

“Dit vunzige programma heeft de Egyptische jeugd verslaafd gemaakt aan perversiteit”, meende de krant Al-Nabaa, terwijl concurrent Al-Ahrar het had over: “een schandaal dat vredige families diep ontwrichtte”.

[…] Het tumult geeft aan […] hoe dat mannelijke conservatieve establishment hier bijzonder zenuwachtig en defensief van wordt.

2002-dec-17, Crijnen, Ton, Islam en mensenrechten; De dageraad komt óók in de moslimwereld, Trouw

Staan islam en geloofsvrijheid per definitie op gespannen voet? ,,Nee hoor'', zegt jurist Mohamed Eltayeb, ,,het hangt er maar van af hoe je Koran en traditie interpreteert''. [...] ,,Ook moslims zijn uiteindelijk nuchtere mensen.'' [...] ,,Op den duur breekt ook daar de dageraad van een nieuwe, postmoderne tijd aan''.

2002-dec-21  Hirsi Ali herziet ideeën over islam; WD

Ayaan Horsi Ali, kandidaat-Tweede-Kamerlid voor de VVD, heeft eerdere uitspraken dat de islam een achterlijke cultuur is, teruggenomen. “Ik heb er spijt van dat ik gezegd heb dat de islam achterlijk is”, zei ze gisteren tijdens een conferentie van de VVD en de PvdA over de islam.

2002-dec-21, Albrecht, Yoeri, Zonder oorlog gaat het niet; Ian Buruma, Robert Kaplan en Norman Stone over de strijd tussen het Westen en de islam; VN

Ian Buruma:
De beweging van de revolutionaire islam gaat [...] terug op ideeën uit het begin van de twintigste eeuw. Het was indertijd een antwoord op de radicale secularisering à la Atatürk in Turkije. De Turkse hervormer verbood vrouwen sluiers te dragen, de islam werd met bruut geweld uit het openbare leven gebannen. Dat is in Egypte onder Nasser ook gebeurd, en in Iran onder de sjahs. 
"Die drastische verwestersing lokte een reactie uit. Toen is die radicale fusie ontstaan tussen oude religieuze ideeën en een aan het nationaal-socialisme en communisme ontleende ideologie. Het islamisme is dus een moderne beweging, geen middeleeuwse."
Volgens Buruma, die lang in Japan gewoond heeft, bestaan er grote overeenkomsten tussen de situatie in Duitsland en Japan aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en de omstandigheden in het Midden-Oosten nu. 

2002-dec-24  Abdolah, Kader, De wereld kookt als een grote pan, dVk.

Om die [westerse] invloed tegen te gaan, belastten de geestelijken de scholieren met koranlessen, maar ze konden de nieuwsgierige mens niet in toom houden. Er verrezen miljoenen tv-schotels op de daken. De schotels werden verboden, maar niemand luisterde. De zeden-agenten schoten ze kapot. Mensen ruimden de schotels overdag op, maar plaatsten ze ’s nachts weer.

2002-dec-27  Gisbing, H., AEL, WD

[…] De islamieten beschouwen Europa als een oorlogsgebied. Daar waar de ongelovigen wonen, Dar el-harb. […] De westerse wetenschap en technologie worden gezien als ketters. […]

De fundamentalistische islam zegt […] ‘Er is geen ander gezag dan het gezag van God.’ Daarom zijn zij 

tegen de Europese democratie. 

Tegen het rationalisme. 

Tegen het zelfstandig denken. 

Tegen het individualisme. 

Tegen emancipatie van vrouwen, homoseksuelen en andere groepen. 

Zij zijn voor de opheffing van de scheiding tussen kerk en staat.

2003-feb-03, Counet, Patrick Chatelion, Fundamentalisme; Beroerde kopieën raken de fundamentalist niet; Trouw 

Fundamentalisme wordt in één adem genoemd met agressie en aanslagen. Maar het is vooral teksten letterlijk nemen en de waar heid die dat oplevert niet in discussie willen brengen. Bijbelgeleerde Patrick Chatelion Counet legt uit dat inter preteren moet, omdat er in feite zo'n groot verschil is tussen de 'openbaring' en het 'heilige boek'. Maar de fundamentalist wil het niet horen, want 'het' staat geschreven. Fundamentalisten zijn er niet alleen onder de gelovigen.

2003-feb- 05, Crijnen, Ton, Moslimextremisme; Vluchten naar Allah en in de antiwesterse terreur; Trouw

Herhaaldelijk duikt de naam op: Takfir wal Hidjrah. Deze moslimterreursekte heeft diverse aanslagen op haar naam staan. Reden waarom Trouw er regelmatig over berichtte. 
Wat bezielt deze extremistische fundi's precies?

2003-feb-22, Luyendijk, Joris, Een bevlekt blazoen; Het Westen speelt de Arabische fundamentalisten in de kaart; NRC

Kan democratie in de Arabische wereld? Het Westen zou nu niets liever willen. Maar het Westen was er verantwoordelijk voor dat Arabische dictators in het verleden aan de macht kwamen en bleven.

2003-mrt-29, Luyendijk, Joris, Het leven verzilveren; Oorlog is kinderspel vergeleken met de bezetting van Irak; NRC

De oorlog zullen de Amerikanen nog wel winnen, maar de bezetting wordt een bloedige puinhoop. Een puinhoop die het Midden-Oosten op zijn grondvesten kan doen schudden.
Dit zegt dr. Diaa Rashwan, de belangrijkste onderzoeker aan het Al-Ahram Centrum voor Strategische Studies in Kairo. Hij is politicoloog, gespecialiseerd in politieke islam en fundamentalistische bewegingen zoals Al-Qaeda. [...]
De aanslagen van 11 september waren een godsgeschenk voor de neo-conservatieve haviken in Amerika, meent Rashwan, omdat ze nu de kans kregen een agenda door te drukken die ze al veel langer voor ogen hadden. ,,De bezetting van Irak biedt de Arabische fundamentalisten dadelijk eenzelfde soort kans.''

2003, Noor, Farish A., Towards a Progressive Islam on Our Own Terms; www.

[...] Lest it be forgotten, the rich discursive repertoire of Islam furnishes us with enough distinctions and standards to judge these fanatics and extremists. Those who practice the despicable neo-Khwarajite culture of takfir have already exiled themselves from the mainstream of Muslim society and should be regarded as extremists on Islamic terms. Likewise there are those who truly deserve the label of 'progressive' Muslims, as they live up to the standards of openness, tolerance and universal humanism as found in Islam.
But the danger we face today is that there is the 'good' version of Islam being promoted by Washington and the powers that be in the West. [...]
Islam can and must be a vehicle for social transformation, democratisation and justice on both the local and global levels. But most of all it has to be an effort initiated and sustained by conscientious Muslims themselves, and not Western technocrats and Cold Warriors who can only see Muslim states and peoples as pawns on a global battlefront.

2003-apr-26
Allan, Machteld, Arabische dorpsmentaliteit; Midden-Ooosten Beeldvorming van de islam; VN

Twee nieuwe studies over de moslimwereld versterken elkaar. Waar Roger Scuton de islam als een politiek-filosofisch probleem benadert, beschouwt Bernard Lewis deze godsdienst vanuit historisch perspectief.
[...] Politiek en religie of 'staat' en 'kerk' worden niet onderscheiden in de islam. 'Politieke islam' is in feite dubbel-op. In de islam is alles politiek, en dus is niets politiek, als in een totalitaire staat. [...]
Vaak begint op dit punt de verwarring over de islam. De islam is geen geïnstitutionaliseerde religie, zoals het christendom, maar een allesomvattend sociaal-politiek systeem. Het christen dom plaatst zich als kerk tegenover de staat, terwijl de islam met de staat wil samenvallen. Een boel begripsverwarring valt dus te voorkomen wanneer de islam niet als een religie wordt beschouwd, maar als een politieke orde. 

 


Start Omhoog