Start Omhoog

Citaten uit

Onze economie is take,make& waste

Cees Banning, NRC 6 september 2013

Interview met Marga Hook:
Marga Hoek: zakendoen in de nieuwe economie; zeven vensters op succes; Kluwer 2013

Ruim 165 bedrijven zijn verenigd in werkgeversvereniging De Groene Zaak en zetten zich in voor een verduurzaming van de economie. „De politiek komt op voor de ondernemers van gisteren, niet voor die van morgen”, zegt voorzitter Hoek.

Nieuwe economie Volgens Marga Hoek

 1. Klanten 
  In de nieuwe economie nemen consumenten diensten af, eerder dan producten. Zij kopen ‘licht in huis’, geen lampen. Ze kopen ‘mobiliteit’, geen auto.
 2. Schaalniveau
  Ondernemers creëren een sterke decentrale markt. Lokaal, regionaal en mondiaal komen in een andere relatie tot elkaar te staan.
 3. Business case
  Ondernemers stellen niet zichzelf centraal en gaan dan zoek naar partners, maar werken vanuit de business case: ‘Met welke partijen kan ik waarde creëren?’
 4. Innovatie
  Ondernemers kiezen niet voor innovatie binnen organisaties, maar collectieve innovatie. Gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis levert concurrentievoordeel op.
 5. Cradle to Cradle
  Duurzame ondernemers richten hun processen en operaties zó in, dat afgedankte producten opnieuw worden ingezet: de kringloopeconomie.
 6. Financiering
  Financiering niet alleen via de bank, maar ondernemers financieren ook elkaar. Alternatieve vormen, zoals crowd funding.
 7. Leiderschap
  Ondernemen vraagt om een visie die ‘verder rekent’ dan kwartaalcijfers en winstmaximalisatie. Topbestuurders hebben een visie die hun bedrijf overstijgt.

Interview

[...] 

„Sinds de industriële revolutie wordt de kern van de economie aangetast door roofbouw op de drie belangrijkste activa van onze economie: de aarde, de mens en het geld. Onze economie is een take, make, waste economie: we maken ongeremd gebruik van grondstoffen en fossiele energiebronnen, maken daar zo goedkoop mogelijk producten van en gooien die na gebruik weg. En dat hele systeem financieren we met geleend geld.”

Volgens Hoek is het bestaande economisch systeem – en de daarin gehanteerde principes – niet duurzaam, niet houdbaar. 

„De diverse crises confronteren ons dagelijks met de gevolgen daarvan, in sociaal, financieel en ecologisch opzicht. De ondernemers van De Groene Zaak kiezen voor een andere aanpak.”

Inmiddels zijn ruim 165 bedrijven aangesloten die zich inzetten voor een snelle verduurzaming van de Nederlandse economie. Profit, people, planet zijn hun drijfveren. Innoveren en je richten op duurzaamheid – je kunt er gewoon geld mee verdienen. 

[... ... ...] 

Duurzame initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Vorig jaar was Marga Hoek een van de initiatiefnemers van Het Groene Brein, een netwerk gericht op radicale vernieuwing en doorbraken in de versnelling van het proces van economische verduurzaming. De organisatie telt inmiddels zo’n vijftig wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten en een aantal hogescholen.

[...]

De huidige crisis is volgens Hoek een voorbode van een lange periode van omschakeling naar een duurzame economie. Na de financiële crisis komen de ecologische crises rondom grondstoffen, energie en klimaat, verwacht Hoek.

„Deze stapeling van crises maakt een radicale verandering mogelijk naar een werkelijk duurzame samenleving – een revolutionaire omwenteling.”

En hoe ziet die nieuwe economie – na de revolutie – eruit?

„De nieuwe economie is wat mij betreft gebaseerd op onze drie essentiële activa: ecologisch, sociaal en financieel. Als uitgangspunt geldt dat die activa minimaal op dezelfde waarde dienen te blijven en bij voorkeur in waarde toenemen. De nieuwe economie is ecologisch duurzaam: hernieuwbare energie en grondstoffen zoveel mogelijk in een gesloten kringloop hergebruiken.

„Sociaal duurzaam betekent: geen banen scheppen die mensen van zichzelf vervreemden, maar alleen banen die hen in staat stellen zich maatschappelijk en economisch te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de economie.

„Financieel duurzaam houdt in dat financiële waarde weer een reële afspiegeling van de werkelijke waarde wordt. Op financieel terrein ging het mis in 1601 toen de Vereenigde Oostindische Compagnie het eerste officiële verhandelbare aandeel uitgaf. Met deze wereldprimeur werden voor het eerst het geld en de reële waarde die dat geld vertegenwoordigt uit elkaar getrokken. In de nieuwe economie wordt die reële waarde weer hersteld.”

[... ... ...]

Waar loopt u met name tegenaan?

„De stroperigheid waarmee wet- en regelgeving worden aangepast. En het ontbreken van een visie bij de overheid. Denemarken koos voor windmolens, Duitsland voor zonne-energie – beide landen zijn toonaangevend op die terreinen. De Nederlandse beleidsmakers zijn passief.”

[...]

„[...] Het materiële welvaartsbegrip, waarin de terugverdientijd van alles wat we hebben en uitgeven centraal staat, heeft zijn langste tijd gehad. We zitten gevangen in een eenzijdige economische logica als we accepteren dat alle zorgen en verlangens worden uitgedrukt in geld. We moeten het materiële welvaartsbegrip, waarin het primair draait om meer en meer, afschaffen. Rigoureus.”

[... ... ...]

Wat is uw favoriete voorbeeld?

„Om grip te krijgen op de duurzaamheid van gebruikte materialen ontwikkelde de Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike een index. Die geeft de milieu-impact weer van alle materialen die worden gebruikt, zowel in termen van water- en energieverbruik, als in termen van chemische belasting en afval.
Nike is een van de eerste bedrijven die inzicht geven in hun ecologische voetafdruk. Bijzonder is ook dat Nike de index ter beschikking stelt aan concurrenten. Geïnspireerd door de cradle to cradle-filosofie maakt het bedrijf steeds meer kleding en schoeisel van herbruikbare materialen, nieuwe producten die honderd procent recyclebaar zijn.”

En welke rol speelt de politiek?

„De politiek komt op voor de ondernemers van gisteren, niet voor die van morgen. Bij de vorming van het nieuwe kabinet hebben we vorig jaar bijvoorbeeld intensief gepleit voor het streven naar een circulaire economie en dan is het natuurlijk fantastisch dat het die visie in zijn regeerakkoord overneemt. Een echte kringloopeconomie kan Europa namelijk 300 tot 500 miljard euro aan besparingen aan grondstoffen opleveren, zo berekende adviesbureau McKinsey. Maar het komt natuurlijk aan op de daden.”

Over daden gesproken, hoe beoordeelt u wat dat betreft het energieakkoord?

„Het akkoord verbindt economie en duurzaamheid en vormt daarmee een concrete stap op de weg uit de economische crisis. Het is een begin, geen eindresultaat. We hebben de motor van de nieuwe economie aangeslingerd, nu moeten we naar de volgende versnelling. Naast het inhoudelijke resultaat ben ik tevreden over de meerwaarde van het proces. Daarin is sprake geweest van een intensieve samenwerking tussen milieuorganisaties en vooruitstrevende partijen uit het bedrijfsleven. Dat biedt een nieuw perspectief om in wisselende coalities grote stappen vooruit te zetten.
[...]”

Start Omhoog