Start Omhoog

Lees meer

Bij Weblog tegenwicht # 167: Het kan anders

Banning, Cees; Onze economie is take, make & waste; NRC 6 september 2013

Interview met Marga Hook:
Marga Hoek: zakendoen in de nieuwe economie; zeven vensters op succes; Kluwer 2013

Ruim 165 bedrijven zijn verenigd in werkgeversvereniging De Groene Zaak en zetten zich in voor een verduurzaming van de economie. „De politiek komt op voor de ondernemers van gisteren, niet voor die van morgen”, zegt voorzitter Hoek.

Nieuwe economie Volgens Marga Hoek: de zeven vensters. 

Bregman, Rutger - De geschiedenis van de vooruitgang - De Bezige Bij, Amsterdam 2013. 

Materiele vooruitgang zit er niet meer in, hoeft ook niet meer. Kwaliteit van leven, dat is belangrijker. 
... Minder werken, meer ruimte voor vrije tijd, voor hobby's, muziek, cultuur en sport, voor vrienden en familie, voor verenigingen. Dat is het 'sociale kapitaal'. 
Recensie door Co Welraven in Trouw 30 maart 2013. 

Jonker, Jan, e.a. - Werken aan de Weconomy - Duurzaamheid coöperatief organiseren - Vakmedianet 2013

Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het 'oude denken'. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in 'Werken aan de Weconomy'.
[...]
Dit boek laat zien hoe dit nieuwe denken op verschillende manieren vorm krijgt in de praktijk, aangevuld met inspirerende ideeën. Hoe mensen daar in hun omgeving en hun werk mee bezig zijn. Een serie speciale bijdragen bouwt een beeld op van die praktijk. Geschreven van binnenuit, door de betrokkenen.

Lohman, Joris; Vergeet schaalvergroting, het is tijd voor fundamentele verandering; Trouw 16 oktober 2013

In een tijd waarin de negatieve bijeffecten van dit [grootschalige, industriële] systeem zo overheersend zijn geworden, lijkt het tijd om in ieder geval ten dele de smalle focus op technologie en schaalvergroting los te laten. 
Ik verkeer in de bevoorrechte positie dat ik onderdeel uitmaak van een internationaal netwerk van mensen die op zoek zijn naar verandering in het voedselsysteem. De afgelopen maanden heb ik verschillende mensen ontmoet, projecten gezien en verhalen gehoord die hoop geven dat deze verandering mogelijk is.

Morozov, Evgeny; De consument kan heus ook wereldverbeteraar zijn; NRC opinie 5 oktober 2013

Aan de motieven van de ‘ethische consument’ wordt regelmatig getwijfeld. Onnodig, schrijft Evgeny Morozov. Wellicht zijn wij toch niet de robots waarvoor het model van de homo economicus ons houdt.

Schwarz, Michiel en Joost Elffers: Sustainism is the New Modernism. A Cultural Manifesto for the Sustainist Era; Distributed Art Publishers, New York 2011

Sustainism is duurzaamheid. Sustainisme is de cultuur 
van netwerken, delen, lenen en uitwisselen. [...] Wat we zien, is een overgang naar een nieuwe levensstijl en een ander perspectief: meer verbonden, meer lokaal en – inderdaad – 
duurzamer. 

Somers, Maartje; Gij zult herverdelen - De moraaleconomie is terug -  NRC Boeken 27 juli 2012

De moraal is terug in de economie, en hoe. Vooraanstaande economen roepen de politiek op het heft veel meer in handen te nemen. ‘Het draait niet om geld.’
Het gaat om zinvolle activiteiten, om zelfontplooiing, zorg voor naasten en andere zaken die de kwaliteit van leven bevorderen.
De groei van het BBP is voor sommige aspecten van het goede leven te ver doorgeschoten. 
Wij wijzen eindeloze groei af omdat die doelloos is.

Somers, Maartje; In den beginne was er de conjunctuur; NRC 30 november 2012

Tsjechische econoom Tomas Sedlacek maakt furore met een economische cultuurgeschiedenis die van economie weer een ethische discipline wil maken.

Thomas Sedlacek: De economie van goed en kwaad. De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street - Vertaald door Raymond Gijsen. Scriptum 2012

In zijn boek wil Sedlacek de axioma’s van de economie ter discussie stellen. [...] 
Economie is niets anders dan een verhaal over de wereld dat wij onszelf vertellen. Om dat duidelijk te maken buigt Sedlacek zich eerst met een economische bril over wereldliteratuur en religie, en wijst hij vervolgens mythische elementen aan in de huidige economische praktijk. [...] 
Deze tijd vraagt duidelijk om nieuwe antwoorden. 

Thieme, Marianne, (Red.), e.a. : MÉÉR! Uitg. Jan van Arkel 2013

MÉÉR! is het kernthema van onze samenleving geworden: meer van alles en meer dan er is. [...]
In MÉÉR! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crisis van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken pleiten voor een radicale omslag in beleidskeuzes. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor al ons handelen. Samen schreven deze wetenschappers een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

Vloemans, Pepijn; Survivalgids voor het consumptieparadijs; Querido 2013; e-boek 

Vroeger was de mens zondig omdat hij uit het paradijs verdreven was; vandaag voelen we onbehagen omdat we in een consumptieparadijs geboren zijn. Pepijn Vloemans zoekt een antwoord op de vraag hoe de economie onze levens beheerst. Is economische groei nodig om gelukkig te worden? Waarom associeert de een het woord duurzaamheid met lijden de ander met geluk ? En hoe zit het met het genot van het kopen?
Vloemans leest Epicures, Proust en Thoreau en probeert inzicht te geven in de verlangens die onze levens regeren. Zo komt hij tot nieuwe inzichten over vrije tijd, bezit, status en competitie. Survivalgids voor het consumptieparadijs is hét handboek om de economische crisis te doorstaan, de duurzame economie te begrijpen en de drijfveren achter ons koopgedrag bloot te leggen.

Recensie in NRC 21 augustus 2013: "Wat is er nou zo erg aan een recessie?"

Vloemans, Pepijn; Ben jij er al een beetje aan gewend?
We kunnen dan misschien minder vaak nieuwe kleren kopen, maar we kunnen wel beter worden in schaken of voetballen. Pepijn Vloemans over de gevolgen van de crisis. NRC 26 februari 2013

De vraag rijst: is minder economische groei erg?
Het is in deze tijd slim om de nadruk in je leven te leggen op immateriële groei. Als Nederland economisch stilstaat, kunnen we in leren, schoonheid en omgangsvormen onze toekomstige aspiraties zoeken.

Vos, Marjolijne de; Vervulling en verveling - NRC 15 maart 2013

[...] Niets bedreigt de mens zo als verveling. [...]
Vervulling is het tegendeel van verveling. Niet afleiding. Daarom helpt winkelen niet echt, en zijn de mensen dus weliswaar welvarender dan ooit, zelfs nu nog tijdens deze crisis, maar niet tevredener of gelukkiger. [...]
Het is alsof je de honger bestrijdt met het eten van koekjes.