Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Hard rijden hoort bij vermijden van onzekerheid

Geert Hofstede, NRC Handelsblad, 13 november 2010

Nederlanders raken onzeker en gestresst. Daar horen bij: 130 km/uur, grof taalgebruik en wantrouwen tegen politici.

"Ontwikkelingen in de samenleving die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, kunnen berusten op dezelfde dieperliggende oorzaken."

Zo begon mijn artikel op de Opiniepagina van NRC Handelsblad van 4 oktober 1988.

[...]

Dat na 22 jaar [na de verhoging van 100 naar 120 km] een kabinet de maximumsnelheid opnieuw wil verhogen, tot 130 km per uur, is reden om de vraag opnieuw te stellen [...] of deze verhoging een signaal was van een verschuiving in onze nationale cultuur.

[...]

Verschillen in maximumsnelheden blijken namelijk gerelateerd aan de wens om onzekerheden te vermijden. En hierbij geldt: hoe groter de wens onzekerheden te mijden, hoe meer mensen gestresst worden bij ongestructureerde en onduidelijke situaties: bijvoorbeeld bij het ontmoeten van vreemde personen, afwijkend gedrag of afwijkende meningen.

[...]

Het statistische verband tussen toegestane maximumsnelheden en de onzekerheidsvermijding toont aan dat de behoefte aan hard rijden een uiting is van stress. De paradox is dat hogere maximumsnelheden statistisch leiden tot meer ongelukken.

[...]

Desondanks staan juist de landen met een sterkere onzekerheidsvermijding hogere snelheden toe. Dergelijke beslissingen worden niet genomen op rationele, maar op culturele gronden: ze berusten op de waarde van het sparen van tijd tegenover het sparen van levens.

Tabel 1 vat een aantal andere verschijnselen samen die statistisch samenhangen met deze dimensie (ontleend aan Hofstede en Hofstede, Allemaal andersdenkenden, Contact, 2005).

Zwakke onzekerheidsvermijding

Sterke onzekerheidsvermijding

Agressie en emoties behoort men voor zich te houden Agressie en emoties mogen op de juiste plaatsen en tijden worden geventileerd
Burgers vertrouwen politici, ambtenaren en rechtspraak Burgers wantrouwen politici, ambtenaren, en rechtspraak
Positief of neutraal tegenover buitenlanders Xenofobie en etnisch vooroordeel
Vluchtelingen moeten worden toegelaten Immigranten moeten worden teruggestuurd
De waarheid van de ene religie mag niet worden opgelegd aan andere In religieuze zaken is er maar één Waarheid en dat is de onze
Mensenrechten: niemand mag vervolgd worden vanwege zijn of haar overtuiging Religieuze, politieke en ideologische intolerantie en fundamentalisme

Het vraagt weinig fantasie om in het rijtje 'sterke onzekerheidsvermijding' de favoriete standpunten van sommige Nederlandse politici te herkennen. Deze politici zijn door het volk gekozen en dat suggereert dat Nederland bezig is vanuit het kamp van de zwak naar dat van de sterk onzekerheidsvermijdende landen te verhuizen.

Intussen doen recente politieke verschuivingen in Nederland ook aan een andere dimensie denken: masculien tegenover feminien. Deze beschrijft de verdeling in een samenleving van emotionele sekserollen.

Een samenleving is masculien als die rollen duidelijk gescheiden zijn:
mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes;
vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan.
Een samenleving is feminien als emotionele sekserollen elkaar overlappen:
zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.

[...]

Tabel 2 laat enkele gemeten verschillen tussen feminiene en masculiene culturen zien (opnieuw ontleend aan 'Allemaal andersdenkenden').

Feminiene samenlevingen

Masculiene samenlevingen

Meer kiezers plaatsen zichzelf links van het centrum Meer kiezers plaatsen zichzelf in het politieke centrum
Politiek gebaseerd op coalities: beleefde omgang Politieke spel vijandig: gooien met modder
Immigranten moeten integreren Immigranten moeten assimileren
Overheidshulp voor arme landen Arme landen moeten zichzelf helpen
Behoud van het milieu verdient de hoogste prioriteit Behoud van economische groei verdient de hoogste prioriteit
Meer romanliteratuur gelezen Meer feitelijke literatuur gelezen

Zoals de kiezers zelf aangeven, toont de feminiene samenleving meer politiek linkse en de masculiene samenleving meer rechtse standpunten.

[...]

Eén van de statistisch scherpste indicatoren voor het feminiene karakter van een cultuur, althans in landen waar vrije verkiezingen worden gehouden, is het percentage vrouwelijke parlementariërs. NRC Handelsblad van 16/17 oktober gaf cijfers voor twaalf Europese landen. Voor Nederland was dat 41 procent; inmiddels is het gedaald tot 40. Dat is het op één na hoogste percentage na Zweden en gelijk aan dat van Noorwegen.

Hiermee tonen de Nederlandse kiezers nog steeds een sterk feminiene cultuur. Het minst geldt dit voor de kiezers van de

SGP (0 procent vrouwen),
PVV (17 procent) en
SP (33 procent).

[...]

In 1988 vroeg ik me af of de toenmalige regering wel representatief was voor de cultuur van de bevolking als geheel. Het kon ook zijn dat de volksvertegenwoordiging door stemdiscipline niet in staat is de cultuur van het volk werkelijk te vertegenwoordigen. Deze vraag speelt na 22 jaar nog steeds. Ik kan hem nu ook beantwoorden:

Deze regering is representatief in het vermijden van onzekerheid, maar niet in haar masculiniteit. Het niveau van stress of angst in de Nederlandse samenleving is zonder twijfel hoger dan in de afgelopen decennia. Daarbij hoort

een toename van agressief taalgebruik,
wantrouwen in politici, ambtenaren en rechtspraak,
xenofobie en
religieus-politieke intolerantie.

[...]

Op de dimensie masculien-feminien hebben we een niet-representatief kabinet gekregen. De fracties van de akkoordpartijen tellen samen 33 percent vrouwen, de oppositiepartijen 47 percent.

Essentiële aspecten van de feminiene Nederlandse cultuur worden door dit kabinet slecht vertegenwoordigd:

beleefde omgang tussen politici,
integratie van immigranten,
ontwikkelingshulp voor arme landen en
behoud van het milieu.

Daarbij hoort ook 'cultuur' in de zin van beschaving; in de tabel staat als voorbeeld het lezen van romans. Als het kabinet valt, zal het op één of meer van deze punten zijn.

eVorige Start Omhoog Volgende