Citaten uit

Het is niet misdadig om je gezin te willen herenigen

Nederland heeft strenge regels voor de hereniging van gezinnen. Dat dwingt om andere wegen te bewandelen.

Carla van Os, Trouw, 28 december 2009

* Jurist kinderrechten en migratie bij Defence for Children

De aanpak van een Europese ’sluiproute’ waarmee migranten een verblijfsvergunning proberen te bemachtigen, lijkt volgens staatssecretaris Albayrak van justitie te werken. De ’sluiproute’ wordt gevolgd door mensen die graag met hun partner en/of kind in Nederland willen wonen en via een ander Europees land hun recht op gezinsleven proberen uit te oefenen. Het is droevig dat mensen een ’sluiproute’ moeten volgen.

De Europese ’sluiproute’ betekent dat mensen toepassing zoeken van het EU-recht. Een inwoner van Nederland, die niet naar een ander Europees land verhuist, valt niet onder de EU-richtlijnen. 

[...] 

Omdat Nederland binnen Europa extreem streng is met de gezinsmigratie, is het in elk willekeurig ander Europees land beter toeven. Daar vallen de gezinnen namelijk wél onder de ruimere EU-gezinsherenigingsrichtlijnen die het recht op gezinsleven respecteren.

[...] 

In Nederland moeten ouders aan een inkomensvereiste voldoen om hun kinderen naar Nederland te mogen halen. Hetzelfde geldt voor het Nederlandse kind dat zijn ouder wil laten overkomen: omdat het kind niet in het levensonderhoud van de ouder kan voorzien, mogen ouder en kind niet in Nederland wonen, ook het kind heeft te maken met een inkomensvereiste. Arme mensen hebben dus geen recht op gezinsleven.

Het is logisch dat mensen uit Nederland die hun recht op gezinsleven willen uitoefenen tijdelijk of blijvend naar een ander Europees land vluchten. 

[...] 

De woorden ’aanpak’ en ’sluiproute’ zijn misleidend. Dat heeft ook het Europees Hof van Justitie al meermalen verklaard: het is goed dat mensen gebruik maken van hun EU-rechten, daar zijn ze voor bedoeld. Het is stigmatiserend en criminaliserend om dat een ’sluiproute’ te noemen.

Het gaat om mensen die een van de meest basale mensenrechten praktiseren: het recht op gezinsleven. Dat recht is niet alleen verankerd in de EU-richtlijnen en het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens, maar ook, en nog veel sterker, in het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat ouder(s) en kind in beginsel bij elkaar moeten kunnen leven.

[...] 

Het is de hoogste tijd dat Nederland het recht op gezinsleven gaat respecteren. 

[...] 

Er zijn twee cruciale veranderingen nodig in het huidige gezinsherenigingsbeleid.

Op de eerste plaats zouden Nederlanders niet naar een Europees land moeten hoeven te verhuizen om in aanmerking te komen voor de EU-gezinsherenigingsrichtlijnen. [...] 
 
En op de tweede plaats zouden in het gezinshereningsbeleid de belangen van het kind een duidelijker plaats moeten krijgen. Dat betekent dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen gezinshereniging van partners en die tussen ouder en kind. Hereniging tussen ouder en kind zou altijd, onmiddellijk, en zonder nadere eisen moeten kunnen als dat in het belang van het kind is.