Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Ombudsman hekelt immigratiedienst:

IND slaat vonnissen rechter in de wind

Jos Verlaan, NRC 4 juli 2005

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft op grote schaal geen gevolg aan rechterlijke vonnissen. De Nationale Ombudsman noemt dat ,,schadelijk voor onze rechtsstaat''.

De Ombudsman stelt dat de dienst ,,stelselmatig een fundamenteel rechtsstatelijk beginsel veronachtzaamt''. Hij schrijft dit in een brief aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD).

Uit onderzoek van de Ombudsman blijkt dat door de rechter in vonnissen opgelegde termijnen waarbinnen de dienst moet besluiten over verblijfs- en asielaanvragen, stelselmatig worden overschreden. In de brief, van 23 juni, wijst de Ombudsman erop dat uitgerekend bestuursorganen zoals de IND, 'prompte uitvoering' horen te geven aan uitspraken van een onafhankelijke rechter.

De Ombudsman krijgt al jaren klachten over het niet naleven van gerechtelijke uitspraken door de IND in verblijfs- en asielprocedures.

[...]

Vorige maand sprak minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) bij de behandeling van het jaarverslag van de Nationale Ombudsman in de Tweede Kamer van een praktijk die ,,met wortel en tak moet worden uitgeroeid''.

[...]

Op basis van eigen onderzoek concludeert de Ombudsman in zijn brief dat de IND

,,gerechtelijke uitspraken in grote aantallen en in ruime mate niet naleeft. Dit doet de vraag rijzen of de IND het fundamentele belang van het naleven van rechterlijke uitspraken wel onderkent.''

Een woordvoerder van Verdonk ontkent dat het inhoudelijk oordeel van de rechter niet wordt nageleefd.

[...]

Volgens Kamerlid Klaas de Vries (PvdA) maakt de IND zich schuldig aan ,,ondermijning van de rechtsstaat''. Hij zegt over dossiers te beschikken waarbij de IND opzettelijk geen gevolg heeft gegeven aan een uitspraak.

[...]

 

Vorige Start Omhoog Volgende