Start Omhoog

De Glen Mills school - Methodiek

Bron: < http://www.hoenderloo-groep.nl/ >

Methodiek

Op de Glen Mills School hebben we geen regels. Wl hebben we normen, die (mede) door de groep worden bepaald. De basisnormen vormen de leidraad voor het dagelijks leven. Alles draait op de school om het vestigen en handhaven van een positieve normcultuur. Als student ben je hiervoor zelf verantwoordelijk. Daaraan zul je actief meewerken als er voor jou belangen op het spel staan. Bijvoorbeeld als je op weekendverlof wilt. Dat is alleen weggelegd voor studenten die lid zijn van de studentenvereniging: de Bulls Club. Om die status te bereiken zul je eerst positief gedrag moeten laten zien. Je zult eigen verantwoordelijkheid voor je omgeving moeten nemen. Het bewaken van de normen is erg belangrijk. Positieve studenten (Bulls) helpen actief mee die normen te bewaken om uitglijders (vechtpartijen, weglopen, vernielingen, diefstal, intimidatie) zoveel mogelijk te voorkomen.

Participatie

Op de Glen Mills School doe je actief aan alles mee en heb je zelf een behoorlijke zeggenschap. We respecteren de studenten en nemen jullie kwaliteiten serieus. Je hebt inspraak en zeggenschap op alle niveaus. Maar dat is wel afhankelijk van je positie en gedrag. Hoe positiever je gedrag en hoe groter je vorderingen, hoe meer privileges, status en inspraak je hebt. De Bulls Club is het hart van de Glen Mills School. Het is de groep waar iedereen bij wil horen. De club erkent en ontwikkelt positief studentenleiderschap en gedrag. Daarmee speelt de club een belangrijke rol in het ontwikkelen en handhaven van de positieve normencultuur. De Bulls werken samen met de staf om de school iedere dag een beetje beter te maken.

Inspraak

Elke unit heeft een eigen bestuur dat mede verantwoordelijk is voor de positieve cultuur en het reilen en zeilen van de unit. Elk unit-bestuur vaardigt vertegenwoordigers (reps) af naar de wekelijkse vergadering van het studentenparlement. Deze vergadering staat onder leiding van het Glen Mills School - campusbestuur. Het campusbestuur is verantwoordelijk voor de normen op de campus en participeert in het managementoverleg.

Opklimmen

Om tegen te gaan dat degene met de grootste mond, de grootste spierballen of het meeste geld, leider van de groep wordt (met alle gevolgen van dien voor de cultuur) werken we met een promotiesysteem. Als je nieuw binnenkomt ben je "concern" (laagste status). Je kunt in ongeveer 10 weken tijd via aspirant naar kandidaat-Bull opklimmen. Om naar de status van kandidaat-Bull te promoveren moet je zes weken achtereen positief te scoren op de wekelijkse sterkte/zwakte analyse van Lewin. Bij die analyse scoor je positief, neutraal of negatief.
Je scoort positief als je je eigen zaken (school, vrije tijd, taken) voor elkaar hebt n (opvallend) pro-sociaal gedrag laat zien.

Onder pro-sociaal gedrag verstaan we onder andere:

het confronteren van negatief gedrag
het accepteren van confrontaties
het geven van hulp bij confrontaties
het helpen van peers
inzet bij sport en groepsactiviteiten
open en direct zijn
respectvol omgaan met spullen
respectvol omgaan met peers en staf
het uitdragen van de normen.

Je scoort neutraal wanneer je enkel je eigen zaken (school, vrije tijd, taken) perfect voor elkaar hebt en niet betrokken bent geweest bij zaken die de positieve, normatieve cultuur schaden. Je scoort negatief wanneer je f je eigen zaken niet voor elkaar hebt, f betrokken bent geweest bij zaken die de positieve, normatieve cultuur schade toebrengen. Je kunt door het uitvoeren van speciale taken en opdrachten in 2 weken je Bull-status behalen. Een Bull krijgt privileges, maar daaraan is automatisch het dragen van meer verantwoordelijkheid verbonden. Als Bull word je geacht rolmodel te zijn voor de andere studenten. Privileges kunnen ingetrokken worden (na overleg met het unit- en /of campusbestuur). Een Bull kan zelfs zijn status verliezen.

Veranderingsproces

De Glen Mills School heeft de bedoeling het gedrag te veranderen. Van antisociaal naar pro-sociaal. We willen op een positieve manier vormgeven aan de behoefte aan zeggenschap, status, erkenning, het erbij willen horen en het je leren onderscheiden. Leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor jezelf, de groep en je omgeving. Om de kans van slagen na Glen Mills zo groot mogelijk te maken is het uiterst belangrijk om getraind te worden in praktische-, sociale- en beroepsvaardigheden. Ook het volgen van een op de arbeidsmarkt gerichte opleiding hoort daarbij. Veel jongeren lopen vast door het ontbreken van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Vandaar dat het Glen Mills programma veel aandacht besteedt aan sport, spel en activiteiten. Tijdens de zelfstandigheidtraining leer je een 1-persoonshuishouding te runnen. Met modules als koken, budgettering, huishoudelijke taken en klussen in en rondom huis.

Voor wie is de Glen Mills School bedoeld?

Voor toelating op de Glen Mills School komen jongens in aanmerking die:

14 jaar of ouder zijn
normaal begaafd zijn (IQ vanaf circa 80)
ernstig en veelvuldig antisociaal gedrag vertonen (intimidatie, vechtpartijen, vernielingen, diefstal, inbraak, geweldpleging)
dit gedrag in groepsverband en/of in het kader van lidmaatschap van een "peer group" uitvoeren (groepsgevoeligheid)

Wat leer je op de GMS?

Wat heb je geleerd als je het Glen Mills programma hebt doorlopen (minimaal 18 maanden) worden toegerust met:

de acceptatie van je eigen verantwoordelijkheid voor succes of mislukking
de ervaring van goede school-, sport- en beroepsprestaties
de trots een gerespecteerd mens te zijn
de gewoonte hulp te zoeken of te bieden
het besef bekwaamheden te hebben om aan een baan te komen
de wetenschap vaardigheden te hebben om zelfstandig te kunnen wonen
de overtuiging opgewassen te zijn tegen negatieve invloeden die je voorheen in de problemen brachten

Start Omhoog