Start Omhoog

Overige bronnen en citaten - Algemeen

De volgorde is chronologisch
Links verwijzen naar meer citaten

2001-feb-01
Korthals: af van taboes rond islam; Minister wil beter beeld; WD

Moslims moeten de taboes die binnen de islam spelen, bespreekbaar durven maken. Als dat gebeurt, zal het beeld van de islam in Nederland verbeteren.

[Minister Van Boxtel:] "Veel autochtone Nederlanders denken dat de islam een grote eenheidsworst is. De islam ken echter allerlei verschillende stromingen, net als andere godsdiensten."

[M. Sini:] "Als moslims hebben we vaak last van verkeerde beeldvorming. Als er ergens in de wereld problemen zijn met de islam, worden Nederlandse moslims daar vaak op aangekeken." Hoewel conservatieve moslims daar anders over denken, zegt Sini dat de leefregels uit de Koran toegepast moeten worden naar Nederlandse maatstaven. "[...] Zo ben ik voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ook worden mensen met een andere seksuele geaardheid nog te vaak door moslims gediscrimineerd."

2001-mei-26
Scheffer, Paul, De prijs van de vermijding; NRC

Gedogen en relativisme zijn in hun huidige vorm een uitvloeisel van een slecht begrepen tolerantie en maken de samenleving onvrijer. Verdraagzaamheid wordt niet onderhouden door een overheid die vooral wil terugtreden.  [...]

Hoe moeten we oordelen over imams die haat prediken tegen homoseksuelen? In beginsel niet anders dan over de bisschop van Groningen, die mannenliefde en neurose noemde. De verontwaardiging waarmee op die woorden werd gereageerd was van dezelfde orde als de commotie over de Rotterdamse imam. Gelijke monniken, gelijke kappen. [...]

Door een eventueel verbod worden zulke geloofsopvattingen, die door talloze moslims zullen worden gedeeld, opnieuw onzichtbaar gemaakt. En het is juist zo belangrijk dat deze debatten plaats vinden in het openbaar, waardoor ook Turkse en Marokkaanse politici en intellectuelen zich uitgedaagd voelen hierover een standpunt in te nemen. [...]

Tolerantie kan niet worden gebouwd op veel taboes. Laat het debat plaatsvinden met open oog voor eigen en andermans bevangenheid. [...]

De voorzitter van de Turkse Diyanet- moskeeën in ons land, Ayhan Tonca, zegt gladweg: "Ik moet helemaal niets. Bemoei je met je eigen zaken." Het lijkt niet tot hem door te dringen dat de honderdduizenden moslims in ons land deel hebben aan een democratische cultuur. Haci Karacaer van [de] Turkse islamitische organisatie Milli Gorlüs snapt beter wat er in Nederland omgaat: "De moskee is onbekend: niemand weet wat zich daarbinnen afspeelt." Reden genoeg om meer opening van zaken te geven, en dat is ook precies wat hij probeert met een pleidooi voor een 'Nederlandse islam'.

2001-okt-20
Vuijsje, Herman, Einde van geld en goede woorden; NRC

Gaat het [..]om een confrontatie tussen gelovigen en ongelovigen? Dan ga je er vanuit dat de moslimfundamentalisten de vroomheid vertegenwoordigen. Dat is moeilijk te rijmen met de verhalen over GIA-strijders die in het wilde weg mensen vermoorden en vrouwen verkrachten, of eerst 'trouwen' voor ze daartoe vergaan. Dat is moeilijk te rijmen met de drugshandel van de Talibaan. Met de ontvoeringen door Abu Sayyaf op de Filippijnen, waarbij losgeld de voornaamste drijfveer lijkt. Met de hypocrisie van de Saoediërs, die over de grens van Bahrein alles doen wat Allah verboden heeft. 
Onbegrijpelijk allemaal. Tenzij we veronderstellen dat in laatste instantie niet vroomheid de drijvende kracht is. 

2001-okt-27
Olgun, Ahment, 'In islamitisch Nederland ontbreekt elke intellectuele ontwikkeling'; Hoogleraar islam Mohammed Arkoun verwijt Nederland een te liberale opstelling tegenover moslims; NRC  

Het betoog van Arkoun gaat over de teloorgang van de filosofie en de theologie in de islam. [...]
"De politisering van de islam werd funest voor de islam als religie. Islam werd gebruikt om de oorlog en de macht van lokale heersers te legitimeren." [...]
"[... D]eze islam is niet de religie islam. Ze hebben de islam misbruikt. Net als de Talibaan." [...]
Deze jongeren noemen zich radicale moslims, zonder te weten wat de islam inhoudt, zonder kennis van theologie. Zonder theologie wordt een religie een ideologie en dat is gevaarlijk." [...]
"Er is geen enkele intellectuele ontwikkeling te bekennen in islamitisch Nederland." [...]
"Een religie kan geen oplossing zijn voor problemen die niet religieus zijn. Deze jongeren praten uit naam van de islam omdat ze identiteitsproblemen hebben. [...] Ze [..] kwamen in een identiteitscrisis terecht door gebrek aan opleiding en cultuur. Zij namen de verkeerde identiteit aan, die van moslim, [...] terwijl ze de islam niet eens kennen. Pure onwetendheid." [...] 
"Ze zijn wel een gevaar, ja. Hun opvattingen zijn gebouwd op onwetendheid over de islam maar ook over de westerse maatschappijen." [...]
"Tegen de islam of het fundamentalisme? Als een Europeaan, een Nederlander spreekt van een oorlog tegen de islam, dan begrijpt hij niets van de historie van zijn eigen land. Hij weet kennelijk niet wat de verlichting inhoudt. Hij is onverantwoord, gevaarlijk en een extremist, net als de moslims die bij wenst te bevechten."

[Meer citaten uit dit artikel] 

2001-nov-01 
Visser, Jeroen, Angst is voorbode voor discriminatie, WD

“In de debatten over deze zaken spelen [..] niet alleen historische, politieke en sociaal-economische verklaringen een rol, maar ook emoties en irrationele argumenten. Deze laatst krijgen de overhand wanneer mensen zich laten leiden door vijandbeelden. Onredelijkheid en meten met twee maten zetten dan al gauw de toon.” […]

“Het grootste deel van de ongeveer 800.000 islamitische gelovigen in Nederland kan en wil echter gewoon deelnemen aan de Nederlandse samenleving binnen de regels die hier gelden. Er is helemaal geen reden bang te zijn voor islamitische Nederlanders, laat staan om hen aan te vallen. […] Discussie en veiligheidsmaatregelen zijn op hun plaats, generaliseringen en hysterie niet. Vijandbeelden mogen niet het besef wegnemen dat mensen op de eerste plaats mens zijn. Pas daarna zijn ze islamiet, jood of Amerikaan. Ook is het zinloos om ons te verliezen in intellectuele discussies over welke cultuur superieur is. De globalisering is onomkeerbaar.”    

2002-feb-02
Graaf, prof. dr. Nan Dirk de, 'Geweldscultuur' bestaat niet; WD

De redenering is dat het oplaaiende conflict een dramatische uiting is van oude culturele tegenstellingen. De conclusie luidt: zie hoe belangrijk cultuur is. Deze redenering is echter gebaseerd op een elementair methodologische fout, die bekend staat als "selectie op de afhankelijke variabele". Een uitspraak over het belang van etnische cultuurverschillen is namelijk pas relevant als we ook in ogenschouw nemen dat in de meeste gevallen juist géén conflict plaats vindt tussen etnische groeperingen. Mensen met uiteenlopende religies en etnische afkomst gaan vaker wel dan niet vreedzaam met elkaar om.

2002-juni-08
Nederland moet wennen aan 'middeleeuws geloof'; WD

(ANP) Nederlanders moeten meer ruimte geven aan de geloofsopvattingen van andersdenkenden zoals de 'eigen' orthodoxe christenen en de moslims. "We moeten voorlopig rekening houden met geluiden die sterk herinneren aan de donkere Middeleeuwen." Mediëvist prof. dr. Leupen betoogde dit vandaag in zijn afscheidsrede aan de Universiteit van Amsterdam. [...]  

2002-juni-19
Imams in opspraak - Veroordeling haatzaaiende uitspraak is een hele toer; Trouw

,,Deze imams wakkeren de angst voor moslims aan'', vindt het PvdA-kamerlid Khadija Arib. Zij is van Marokkaanse afkomst en ijvert al twintig jaar voor de emancipatie van Marokkaanse vrouwen in Nederland. Minister Van Boxtel (D66) vindt de uitlatingen in strijd met de Nederlandse rechtsorde. Maar vindt de rechter dat ook?

2002-juni-19 
Lammers, Esther, 'Moskeebestuur moet radicalen zelf wegsturen' - Trouw 

PvdA-kamerlid Khadija Arib vindt het 'schandelijk, onaanvaardbaar en verwerpelijk' dat er imams in Nederland zijn die opruiende preken houden en propageren dat mannen vrouwen mogen slaan.
,,Deze imams wakkeren de angst voor moslims aan, ze bevorderen de integratie van allochtonen niet en ze verslechteren de positie van Marokkaanse vrouwen.''

2002-juni-22
Olgun, Ahmet, Ook polder-imam houdt niet van homo's; NRC 

Na radicale uitspraken van imams over homoseksualiteit en het slaan van vrouwen, wordt de roep om een opleiding voor 'polder-imams' steeds luider. Maar ook de polder-imam is gehouden aan de koran.

2002-sep-07
List, Gerry van der, Superieure beschaving; Omgang van Nederland met angst en fundamentalisme bewijst flexibele kracht van liberale democratie; Elsevier

De belangrijkste reden voor optimisme is de aantrekkelijkheid van de liberale consumptiemaatschappij met haar aangename combinatie van vrijheid en comfort. Fundamentalisme gedijt vooral in een afgesloten, wat primitieve gemeenschap.

2002-sep-14 
Nasr, Ramsey, Er is een nieuwe definitie van elite nodig; NRC

De culturele elite bestaat niet meer uit blanke rijkeluiszoontjes die rechten studeren, teneinde te worden wat hun vader was. De nieuwe elite is een elite van de geest, een elite waartoe allochtonen en ex-asielzoekers gerekend moeten worden: Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Mohammed Benzakour, Ayaan Hirsi Ali et cetera. allemaal intellectuelen die de discussie over onze multiculturele samenleving het afgelopen jaar diepgang en vuur verleenden. Ze strijden niet tegen de Nederlandse elite, want ze maken er zelf deel van uit. [...] 
Kennis heet de kloof die vandaag ons land in tweeën deelt.

2002-sep-24 
Voermans, Ton, 'Mister multicultureel' zoekt de luwte op; Forum-directeur Ahmed Aboutaleb hoopt dat afkeer van multiculturele samenleving tijdelijk is; WD

"Migranten worden nu geassocieerd met alles wat verkeerd gaat. Nawijn moet oppassen dat hij de 1,7 miljoen allochtonen niet met de loden last van alle maatschappelijke problemen laat torsen." [...]

"Nederland kan niet zonder migranten. Zonder allochtonen komt Nederland om in de viezigheid. Wie maakt er dan schoon? Wie werkt er nog in de kassen? Wie gaat straks al die ouderen verplegen, wassen en eten geven? Nederland vergrijst. We hebben jonge mensen nodig." [...]

 "Wij krijgen nu de rekening gepresenteerd voor mensen die hun religie misbruiken voor vreselijke misdaden. Alsof allochtonen één groep vormen."

2002-okt-28 
Pama, Gretha, Pedagoge over uitspraken ouders Khalid L.; 'Marokkanen communiceren anders'; NRC

De ouders van Khalid L., hoofdverdachte van de moord op René Steegmans in Venlo, zeiden op tv dat hun zoon geen moordenaar is, maar wel vermoordt wie aan hem komt. Bedoelden zij wat zij zeiden?

2002-nov-02 
Beek, Hélène van, Allochtone jongere is vaak depressief; WD

Allochtone jongeren, vooral meisjes, zijn dikwijls depressief of angstig, hebben suïcidale neigingen of ernstige gedragsproblemen. Al deze problemen worden versterkt door jarenlange discriminatie waaraan ze worden blootgesteld. 

Wetenschappers in de pedagogiek moeten zich dit aantrekken, stelt de hoogleraar [prof. W. Vollebergh]. Want zij houden zich nu te eenzijdig met criminaliteit of schoolachterstand of gedragsproblemen bezig waar door het stereotype beeld over allochtonen wordt versterkt. [...] Vaak komen de problemen van de allochtone jongeren dus pas aan het licht wanneer ze worden opgepakt of wanneer de boel uit de hand is gelopen. 

De ramp van 11 september en 'het fenomeen Pim Fortuyn' hebben allochtonen extra in een kwaad daglicht gezet. [...] Volgens haar zal "de huidige ferme taal van onze inmiddels demissionaire gezagsdragers in Den Haag juist bij deze groep jongeren tot een vergroting van de problemen leiden. Terwijl het omgekeerde wordt geoogd."

2002-nov-09 
Zeeman, Melchior, Randstad wordt 'Koeweit aan Noordzee'; Explosieve groei 'nieuwe Nederlanders' in grote steden.

"Er zijn nu al 60.000 tot 90.000 allochtone HBO'ers en academici in Nederland. Binnen vijf jaar komen er daar 25.000 bij. Dat zijn de mensen van wie de vernieuwing komt, de mensen die de uitvindingen doen, die octrooien en patenten zullen ontwikkelen. Van hen moet de economie het hebben", zegt [drs Adjiedj] Bakas. 

2002-nov-28
Religie helpt bij integratie; NRC 

Voor grote groepen immigranten geldt dat hun integratie in de Nederlandse samenleving het beste kan lopen via hun religie, vindt Job Cohen [in zijn Cleveringa-lezing] 

[...] door globalisering en andere factoren hebben we te maken met een toestroom van grote groepen migranten waarvoor het geloof vaak wèl de leidraad in het leven is. Dat roept de vraag op van de acceptatie door de hen omringende, geseculariseerde samenleving, en van hun integratie daarin.

Wat het laatste betreft: het geloof is voor hen een gemakkelijke en voor de hand liggende ingang wanneer zij aansluiting zoeken in Nederland. Want waar vinden zij die in aanvang anders dan bij hun oorspronkelijke landgenoten? Die landgenoten hebben zich in Nederland vaak via hun geloof georganiseerd.

Daarom zou de integratie van deze migranten in de Nederlandse samenleving paradoxaal genoeg misschien nog wel het beste via hun geloof kunnen verlopen. Dat is immers vrijwel het enige ankerpunt dat zij hebben wanneer zij de Nederlandse samenleving van de 21ste eeuw betreden.

Deze beide ontwikkelingen, zo is mijn analyse, vragen om aandacht voor de rol van de religie in onze samenleving.

2002-nov-30 
Ellian, Afshin, Leve de monoculturele rechtsstaat, NRC 

Nederland is te lang in de ban geweest van een opgedrongen multicultureel paradigma. Integratie moet verlopen aan de hand van de grondwet, vindt Afshin Ellian.

Meer citaten 

2002-dec-07
Rutten, Susan, Monocultuur is hakken met de botte bijl; NRC 

Voor het behoud van onze democratie hoeft niet te worden verlangd dat nieuwe burgers afstand doen van andere culturele waarden en omgangsvormen, meent Susan Rutten. [...]

Meer citaten
.

2002-dec-07 
Ghorashi, Halleh, Lang leve de Nederlandse ruimhartigheid; NRC 

Met het pleidooi van Afshin Ellian voor een monoculturele rechtsstaat is de harde taal tegen culturele verschillen van - vooral moslimimmigranten geradicaliseerd. Dit belooft volgens Halleh Ghorashi niet veel goeds.

Meer citaten 
.

2002-dec-07 
Brink, H.M. van den, Monocultuur bestaat niet; VN

Wat Ellian te berde brengt zijn de voorwaarden voor het functioneren van een multiculturele samenleving, niet de argumenten ertegen. Dat er verschillen in culturen bestaan is geen ideologie, maar een feit. Als dichter en als journalist is hij zelf het overtuigende bewijs.

2002-dec-08
Valk, Guus, Wat doen we met de islam? NRC

De Kamer wil inspecteurs bij de godsdienstles op islamitische scholen. Alleen de SGP en de  Christenunie vrezen voor de vrijheid van onderwijs.

HET LIEFST wil hij een moratorium op het stichten van nieuwe islamitische scholen. En op zijn minst wil Tweede-Kamerlid Jan Rijpstra (VVD) de inspectie toegang geven in de godsdienstlessen op bijzondere scholen. Want de tijden zijn veranderd, vindt hij. Scholen kunnen zich niet langer verschuilen achter artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garandeert.

Sinds de BVD in februari een rapport presenteerde waarin 'zorgen' werden geuit over het mogelijk aanzetten tot fundamentalisme op een paar islamitische scholen, is de discussie over de vrijheid van onderwijs 'volkomen buiten proporties', zegt Rijpstra's collega Arie Slob (ChristenUnie). "Op dit moment krijgen alle bijzondere scholen het idee dat ze in de verdachte hoek zitten." Want controle op bijzonder onderwijs betekent dat ook christelijke scholen voortaan een inspecteur in de godsdienstles moeten toelaten. 
Slob staat vrijwel alleen in de Tweede Kamer. 

2002-dec-12 
Soest, Hans van, 'Wij zijn als monsters afgeschilderd'; Weduwe Janmaat wil eerherstel voor leider Centrumdemocraten; WD

In 1996 riep Janmaat op een demonstratie in Zwolle: "Als wij aan de macht komen schaffen we de multiculturele samenleving af." De rechter veroordeelde hem voor het aanzetten tot haat [...].

2002-dec-13 
Assen, Mark van, Nederland rijp voor Arabische Liga; 'Moslimjongeren willen dat er iets veranderd, er is genoeg gepraat'; WD

De Arabisch-Europese Liga (AEL), de moslimbeweging die eerst Antwerpen en daarna België op zijn kop zette, komt ook naar Nederland.

[...] Mohammed Zaghboubi [...]: "weg met de integratie, multiculturalisme is de enige weg."

In Nederland is het nog niet zo ver, maar toen het gerucht opdook dat de AEL plannen had naar hier te komen, kwam het CDA al meteen met een pleidooi voor een verbod op de beweging. “Stom, stom, stom”, zegt Zaghboubi. “Zo bevestig je alleen maar wat heel veel Marokkanen al denken: ‘Ze moeten ons niet.'

In gematigder moslim-kringen wordt kalm gereageerd op de aangekondigde komst van de Antwerpse Liga. Derwisj Maddoe, voorzitter van de Nederlandse Moslimraad (NMR), is niet bang voor de AEL, zegt hij. Hij erkent dat een beweging met een dergelijke agenda in ons land de nodige aanhang zal trekken. “[…] En er zullen er ook velen zijn die uit nieuwsgierigheid aansluiting zu1len zoeken bij de AEL. Je kunt de AEL dus niet zomaar negeren. Het is zaak om precies te weten wat ze doen. Een dialoog is belangrijk.”

Jamal Ouftih, voorzitter van het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN), laakt de 'paniek die her en der ontstaat'. 'Slaat nergens op. Een verbod zoals het CDA wil is prematuur en onterecht. […] Ik denk dat we ze gewoon moeten leren kennen.”

2002-dec-21 
Eijk, Dick van, Koelewijn, Jannetje & Koning, Petra de, Politiek moet boze buitenwereld temmen; NRC Thema: Kiezers.

“Turken of Marokkanen kennen de achtennegentig ondervraagden bijna niet. Of het moet hun slecht Nederlands sprekende schoonmaakster zijn. Of een buurvrouw van wie ze denken dat ze Marokkaanse is, maar die in werkelijkheid Spaanse blijkt te zijn.”  

2002-dec-21 
Biersma, Rob, Nederland wordt grijzer, zwarter, maar ook geler; NRC

Migratie en vergrijzing geven Nederland in 2010 een ander aanzien. Nu vormen de Turken nog de grootste groep allochtonen, straks zullen dat de Aziaten zijn.

Het zijn onafwendbare ontwikkelingen. [...]
De komende jaren zal het aantal allochtonen toenemen van 1,6 miljoen naar 2,0 miljoen. 

2002-dec-21 
Geen ontkomen aan, migranten veranderen de stedelijke omgeving; NRC

Bedreigen vergrijzing en verzwarting de stedelijke samenleving in Nederland? Stedenbouwkundige Dirk Frieling gelooft er niets van. "We gaan zeker niet de kant op van de Amerikaanse gated communities." [...]

Er is geen ontkomen aan, zegt de Delftse leraar stedenbouwkunde Dirk Frieling, zelf woonachtig in de Bijlmer. "Nederland blijft door zijn enorme welvaart en hechte burgerlijke samenleving met sterke organisaties een natuurlijk attractiepunt voor migranten uit de hele wereld." Onheilsprofeti[e]ën over de uiteenvallende stad (segregatie, misdaad, ontoegankelijke kantoorwijken, wegtrekkende middenklassen en ouderen) en de komst van gated communities waar de blanke elite zich terugtrekt, zijn aan hem niet besteed. 
Frieling: "Dat laatste is zo'n typisch Amerikaans beeld. Wij gaan zeker niet de kant op van de gated communities. Wij kiezen juist voor collectieve beveiliging [...]. Onze burgers hebben zulke maatregelen er graat voor over als hun stad daarmee een plek kan blijven die gezellig is, waar iets te doen en te beleven valt." [...]
Hij deelt niet de fixatie op de komst van Oost-Europese criminelen die de discussie over de uitbreiding van Europa beheersen. 

2002-dec-21 
Hebben ideologieën nog recht van bestaan in 2010? NRC 

Haalt de ideologie 2010?
Paars was niet slechts een intermezzo, betoogt politiek filosoof Luuk van Middelaar. Voor het functioneren van een liberale democratie is het niet van belang dat partijen verschillende opvattingen huldigen. Dus heeft de democratie, vindt Van Middelaar, geen ideologie nodig. ‘‘Wie weet denken wij al in 2010 met weemoed terug aan het bewonderenswaardig stuurloze geschipper van de westerse democratie.’’

Paars was helemaal niet een politiek-ideologisch neutrale regering, meent Bart Tromp, bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen. Wie de keuze tussen links en rechts in de politiek voor achterhaald verklaart, zet de deur open voor een populistische revolte die juist tot een herleving van de links-rechts tegenstelling leidt. De drie ideologische basisposities blijven bestaan, betoogt de PvdA-ideoloog. 

Meer citaten uit beide artikelen 

2002-dec-21 
Schlikker, Roos, 'Jullie werden opeens echt gek'; VN

Wat haar [Iveline da Costa Lage] stoort is de grote nadruk die momenteel in de media en politiek op het immigrantenprobleem wordt gelegd. "Ik heb het gevoel dat daardoor allerlei andere problemen in de maatschappij worden verbloemd. Veel van wat niet goed gaat in Nederland wordt direct gerelateerd aan buitenlanders. De woorden  buitenlander en crimineel zijn nu zo'n beetje synoniem. Ik voel me daar ongemakkelijk door."

Het valt ook Novaldo Arruda op dat er in de politiek veel aandacht uitgaat naar slechts een beperkt aantal onderwerpen. [...] Zijn vrouw Salomé: "Door alle aandacht voor dat soort onderwerpen [veiligheid] maak je de problemen veel groter dan ze zijn." [...]
[Nivaldo:] "Ach, er wordt nu veel over extreem links en extreem rechts gepraat, maar als je kijkt naar de kiezers... Wat hebben ze massaal gestemd? Het CDA, een middenpartij. Er is dus eigenlijk niets veranderd, dit is het land van het poldermodel, de weg van het gemiddelde."

2002-dec-27 
Krabbe, Theo, Vrijheid van onderwijs is groot goed; WD

De vroeger zo onkreukbare liberale voorman Gerrit Za1m vist tegenwoordig in troebel water. Uitgerekend in het Kerstnummer van het weekblad De Nieuwe Revue heeft hij de aanval op het in de grondwet vastgelegde recht van vrijheid van onderwijs geopend. Zalm wil de groei van het aantal islamitische scholen afremmen. Daarom is voor hem het rechtop vrijheid van onderwijs niet langer heilig.

Tege1ijkertijd zegt de VVD-lijsttrekker ook even de zwaargereformeerde scholen de wacht aan. 'Stel dat die christe1ijke jongelui te horen krijgen dat een vrouw niet mag stemmen. dat ze geen bestuurlijke functies mag bekleden, dat een homofiel ziek zou zijn of verdorven. Dan zou je zeggen: dat soort dingen kunnen niet.' 

Sinds de terroristische aanslagen van 11 september op de Verenigde Staten en de opkomst van het fortuynisme is het anti-islam sentiment salonfähig geworden. Politici deinzen er zelfs niet voor terug om in te haken op het 'gezonde volksgevoel', dat hen leert dat in iedere moslim een potentiële terrorist schuilt. Dat politici menen om uit electorale overwegingen thans ook fundamentele grondwetsartikelen (vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs) ter discussie te moeten stellen, is eigen1ijk onvoorstelbaar.

2002-dec-28 Citaten uit Een selectie uit de opinies van 2002, NRC 

Het zou onze moslimgemeenschap sieren als zij zich wat meer bewust is zou zijn van het feit dat zij woonachtig is in een buitengewoon islamitisch land, islamitischer nog dan hun landen van herkomst: Nederland kent rechtshulp en vrijheid van religie, het heeft een progressief belastingstelsel, het kent studiefinanciering en niemand hoeft hier om te komen van de honger; wat in de grondwet staat, predikt de koran ook, maar wie luistert?
Mohammed Benzakour.

2002-dec-29
Meeus, Tom-Jan, De opstand is niet voorbij; Politiek en openbaar bestuur moeten radicaal hervormen, aldus socioloog Gabriël van den Brink; NRC

"Het is onverstandig om Nederlandse normen voor de rechtsstaat los te laten. Dus geen hoofddoekjes bij de magistratuur, geen rekening houden met culturele achtergronden bij beoordeling van zaken als bloedwraak. Zoals het ook onverstandig is om Nederlandse normen over vrouwenemancipatie, gezin en huwelijk te relativeren, wat postmodernisten en multi-culturalisten doen. dat leidt alleen tot verscherping van de problemen, tot een verdere verzwakking van de democratische gezindheid bij de bedreigde burgers." [...]

"Neem de gelovige katholieken die onder de druk van de moderne tijd tot verzuiling overgingen. Zij reageerden heel defensief en fundamentalistisch. Dankzij dat onderzoek [naar de modernisering van de 17e tot begin 20ste eeuw] kan ik begrijpen dat de moslims van Nederland de behoefte hebben zich af te schermen van de verderfelijke moderne wereld. Daar zit een zelfde logica achter.

2003-jan-03
Willingen, Marieke van, Inburgering Imams - Nederland is het land van de vrijheid; Trouw

[...] Alle imams die na 2002 naar Nederland zijn gekomen, hebben van hun gemeente een oproep gekregen mee te doen aan het inburgeringsprogramma voor geestelijke leiders. Tijdens de cursus komen allerlei onderwerpen aan bod. Zoals de Grondwet, de Nederlandse taal, geschiedenis, de verschillende religies Nederland kent, de minderheden en niet te vergeten het Nederlandse zorgstelsel. [...]

Volgens imam Sebahattin Kaygusuz uit Beverwijk is het een misverstand dat hij en zijn collega's weinig weten over de Nederlandse samenleving. ,,Imams hebben ten minste één universitaire opleiding gevolgd, vaak meer. Veel imams hebben een doctorstitel. Dus als de Nederlandse overheid deze cursus verplicht heeft gesteld omdat ze denken dat wij niets weten van Nederland, dan ben ik het daar niet mee eens.'' [...]

Imams vervullen een brugfunctie, zegt Sebahattin Kaygusuz. ,,Ik moet een brug slaan tussen de Turkse gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Volgens de islam moet je als een goede burger in een land wonen. Je moet je houden aan de heersende wetten en regels. De meeste Turken in Nederland proberen op een nette manier te leven. Ze doen hun best zich aan te passen. Ik zeg bijna elke dag wel een keer in de moskee dat ze als broeders moeten leven met de plaatselijke bevolking. Een enkele imam verkondigt andere dingen, maar dat betekent niet dat alle imams dat zeggen.'' [...]

2003-jan-04
Gruyter, Caroline de, Zappende kiezer overschat zichzelf, Mark Elchardus over de kloof tussen burger en politiek; NRC 

"Dyab Abu Jahjah van de Arabisch-Europese Liga is een creatie van de media. Nu anti-vreemdelingengevoelens opborrelen, loont het om hem te lanceren. Avond aan avond griezelen de mensen voor de tv. In hem zien zij hun angst bevestigd. Abu Jahjah heeft geen wet geschonden. Toch wordt hij afgeschilderd als staatsgevaarlijk. Politici, onder wie de premier, hebben hem in de criminele hoek gezet."

[...] "Mensen voelen zich onveilig in een veranderende samenleving en projecteren hun angst op migranten. Dat is de context waarin Abu Jahjah bovenkomt. Een beter begrip voor die context zou een ander soort berichtgeving te zien geven." [...]

Meer citaten 

2003-jan-10 
VVD: Alleen Nederlandse imams; Trouw 

De VVD wil dat over een jaar of vier buitenlandse imams geen vergunning meer krijgen om in Nederland te preken. Vanaf 2007 moeten hier alleen nog imams preken die in Nederland zijn opgeleid.

De VVD heeft dit gisteren voorgesteld. VVD-kamerlid Blok vindt dat nodig voor de integratie van allochtonen. Hij wil dat op grond van de wet arbeid vreemdelingen imams uit het buitenland worden aangewezen als categorie werknemers van wie het niet in het belang van Nederland is dat die hierheen worden gehaald.  [...] 

Woordvoerder A. Tonca van de Samenwerkende Moskee-Organisaties Nederland noemt het voorstel belachelijk en bedoeld om kiezers te paaien. Als de VVD zo doorgaat, gaat dat ten koste van de integratie, meent Tonca. "Iedereen is in dit land vrij zijn godsdienst te belijden. Ik mag dus een imam vandaan halen waar ik maar wil, zolang ik hem maar betaal. De VVD moet zich niet met mijn zaken bemoeien.''

2003-jan-10 
Koopman, Paul & Lambalgen, Jaco van, 'Je moet niet alles op de islam gooien'; WD

"Het grote probleem zit bij de orthodoxe islam", vindt Zalm. "Die beweert dat de man gewoon de baas is van de vrouw." [...]
Bos ziet dat even anders. "Dé islam bestaat niet. Er is een probleem met de politieke islam. En er is een probleem met mensen die naar Nederland zijn gekomen uit samenlevingen die vele jaren bij ons achterlopen. je moet niet alles op de islam gooien. 
De VVD wil een eind maken aan alle subsidies specifiek voor etnische groepen. Waarom? Zalm: "Ook dát belemmert de integratie! We moeten niet bevorderen dat allochtone mensen bij elkaar blijven hangen." 
"Daar ben ik het helemaal niet mee eens", reageert Bos.

2003-jan-15
Allochtoon wil eigen partij; Veel Marokkanen voor Nederlandse tak van radicale Arabisch Europese Liga; Trouw

Er lijkt in Nederland potentieel te bestaan voor politieke partijen op etnische basis. Vooral Marokkanen zouden hier wel voor voelen. Een flink deel uit die groep zou stemmen op een Nederlandse tak van de Arabisch Europese Liga.

2003-jan-16
Buitenlands 'spreekverbod' verbaast leerlingen; WD

"Volstrekt onverstandig", zegt David Pinto, hoogleraar interculturele communicatie aan de universiteit van Amsterdam. Volgens de bedenker van het inburgeringscontract moeten mensen zich emotioneel kunnen uiten en dat kunnen ze het best in huneigen taal. "Het spreken van je eigen taal betekent echt niet dat je geen Nederlands kunt leren. Sterker nog, ze zullen veel beter Nederlands leren als ze hun eigen taal kunnen blijven  spreken, want dat versterkt je identiteit, het geloof in jezelf."

Pinto vindt dat een verbod op het spreken van de eigen taal hetzelfde is als zeggen dat die taal inferieur is. "Toen ik opgroeide in Marokko tijdens de Franse overheersing deden de Fransen precies hetzelfde, wij mochten geen Marokkaans spreken op school. Daardoor kregen wij sterk het gevoel dat onze taal minderwaardig was. "

2003-feb-08
Duursma, Mark, 'Onze allochtone leerlingen zijn in verwarring'; NRC

Voorzitter Verlaan van het Amsterdamse ROC, vreest radicalisering van moslimjongeren niet. ,,Het ligt altijd genuanceerder.''
[...] Vandaag praat Verlaan met burgemeester Cohen over dreigende radicalisering van moslimjongeren. Media berichtten de afgelopen weken over meisjes met sluiers en jongens die worden geronseld voor de jihad. Een beeld ontstond dat een opgroeiende generatie allochtonen niets te maken wil hebben met de Nederlandse samenleving. Dat er op schoolpleinen een strijd losbrandt tussen moslims en niet-moslims, al dan niet aangewakkerd door 11 september.

2003-mei-03
Bolkestein, Frits, De Islam is niet gevaarlijk; VN

Wie denkt dat de islam een bedreiging vormt voor onze westerse vrijheden heeft het mis. De enige bedreiging komt van binnen uit, en hebben we aan onszelf te wijten.

 

Start Omhoog